II klasa Szkoły Podstawowej
Szkoła podstawowa
Klasa II
na podstawie programu: Jesteśmy dziećmi Bożymi – AZ – 1 - 01/1
i podręcznika: Bliscy sercu Jezusa, red. ks. J. Szpet, D. Jackowiak, Poznań 2003 – AZ –12-01/1-2
 
 
 
 
 
Treści
 
Zamierzone osiągnięcia
 
                         uczeń
Czas realizacji
Metody
 i techniki
Środki dydaktyczne
Wymagania
Sposoby diagnozowania
Blok
 tema-
tyczny
Temat lekcji
podstawowe
 
                              uczeń
ponadpodstawowe
1.
I. JESTEŚMY UCZNIAMI PANA JEZUSA
Wielkie przygotowania
 
 
 
-wie, że w czasie lekcji religii będzie przygotowywał się do pełnego spotkania z Jezusem w Sakramencie Pojednania i Eucharystii
- wie, że w tych przygotowaniach będzie towarzyszył jemu sam Chrystus
-rozumie, że nabywanie nowej wiedzy i umiejętności pomoże mu w głębszym spotkaniu z Chrystusem
- rozumie, że aby spotkać się z Jezusem w sakramentach trzeba nabyć umiejętność zasłuchania się w Nauczyciela z Nazaretu
-umie wymienić osoby oraz środki, które pomogą jemu przygotować się na spotkanie z Chrystusem Eucharystycznym
- wyraża chęć dobrego przygotowania się do spotkania z Chrystusem w Sakramencie Pojednania i Eucharystii i prosi Boga o pomoc w tym przygotowaniu
 
 
 
opowiadanie, praca z książka, alternatywne tytuły (uproszczone),
Praca z ilustracją, wypełnianie kart pracy
PU (podręcznik dla drugiej klasy szkoły podstawowej)
   s. 10-11
KP (karty pracy do w/w podręcznika)1,
opowiadanie z podręcznika metodycznego
 
- wyjaśnia, że w czasie lekcji religii przygotowuje się do pełnego spotkania z Jezusem w Sakramencie Pojednania i Eucharystii
przyznaje, że Chrystus będzie mu towarzyszył i pomagał w tych przygotowaniach
- wymienia przynajmniej po jednej osobie i środku, które pomogą mu przygotować się do spotkania z Chrystusem Eucharystycznym
 
- wyjaśnia, że w czasie lekcji religii przygotowuje się do pełnego spotkania z Jezusem w Sakramencie Pojednania i Eucharystii
- wskazuje, że Chrystus będzie mu towarzyszył i pomagał w tych przygotowaniach
- wyjaśnia, że nabycie nowej wiedzy i umiejętności pomoże mu w głębszym spotkaniu z Chrystusem
- wymienia osoby i środki, które pomogą mu przygotować się do spotkania z Chrystusem Eucharystycznym
 
rozmowa z uczniem
 
2.
Pan Bóg zaprasza nas do swojego domu
 - wie, czym jest kościół i jak się w nim zachowujemy
- wie, że Pan Bóg zaprasza nas na spotkanie ze sobą do kościoła, byśmy uczestniczyli we mszy św., nabożeństwach i osobistej adoracji.
- rozumie, z Kim spotykamy się w świątyni
- umie wymienić czynności, które wykonujemy wchodząc do domu Bożego.
umie nazwać najważniejsze miejsce w kościele
uświadamia sobie, że w kościele jest obecny Pan Bóg
 i odpowiada radośnie na Jego zaproszenie
 
 
praca z książką, pogadanka podająca, opis, drama, wypełnianie kart pracy
PU s. 12-13
KP 2
makieta kościoła z kl. 1, wizytówki
- wyjaśnia, że kościół jest domem, w którym przebywa Pan Bóg i tłumaczy, jak należy się w nim zachowywać
- wskazuje, że Pan Bóg zaprasza nas na spotkanie ze sobą w kościele w czasie niedzielnej Mszy św.
- wymienia przynajmniej dwie czynności, które wykonujemy w chodząc do kościoła
- potrafi wskazać tabernakulum jako najważniejsze miejsce w kościele
 
 
- wyjaśnia, że kościół jest domem, w którym przebywa Pan Bóg i tłumaczy, jak należy się w nim zachowywać
- wskazuje, że Pan Bóg zaprasza nas na spotkanie ze sobą do kościoła, byśmy uczestniczyli we Mszy świętej, nabożeństwach i osobistej adoracji
- wymienia czynności, które wykonujemy w domu Bożym
- wymienia i wskazuje na najważniejsze miejsca w kościele
 
rozmowa z uczniem,
sprawdzenie wykonanych przez ucznia ćwiczeń w KP, obserwacja pracy ucznia na lekcji
3.
Modlitwa - przebywanie z Panem Bogiem
 
- wie, że modlitwa to przebywanie i rozmowa z Panem Bogiem
- rozumie, że w czasie modlitwy słuchamy Pana Boga i mówimy do Niego powierzając wszystkie sprawy codziennego życia
- umie sformułować intencje modlitwy
przypomina sobie i zna modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Aniele Stróżu, Pod Twoją obronę
 pogłębia swój związek z Panem Bogiem przez osobistą i wspólną modlitwę
 
 
 
 
praca z książką, opis, wypełnianie kart pracy, praca z ilustracjami
PU s. 14-15
KP 3
- tłumaczy, że modlitwa jest spotkaniem i rozmową z Panem Bogiem
- wyjaśnia, że na modlitwie może powiedzieć Bogu o wszystkich swoich sprawach
- potrafi, z pomocą katechety, powiedzieć modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Aniele Stróżu, Pod Twoją obronę
 
 
 
 
 
 
 
- tłumaczy, że modlitwa jest spotkaniem i rozmową z Panem Bogiem, w czasie którego mówimy do Niego powierzając wszystkie sprawy codziennego życia
- formułuje samodzielnie intencje modlitwy
- potrafi powiedzieć bezbłędnie modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Aniele Stróżu, Pod Twoją obronę
 
rozmowa z uczniem, sprawdzenie (np. przez odpowiedź pisemną lub usną) znajomości modlitw: Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Pod twoją obronę, Aniele Stróżu
4.
Kochający Ojciec mówi do nas
 
 
- wie, że Pan Bóg mówi do nas przez dzieło stworzenia i słowa Pisma Świętego
- wie, kto pomaga nam usłyszeć Boga
- rozumie, że Pan Bóg mówi do nas, bo kocha ludzi
- umie podziękować Bogu za Jego dzieła samodzielnie ułożoną modlitwą
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
praca z książką, pogadanka podająca, drama, wypełnianie kart pracy
PU s. 16-17
KP 4
wizytówki ze zwierzętami
- na podstawie ilustracji w podręczniku wskazuje, że Bóg mówi do nas przez świat stworzony i słowa Pisma Świętego
- wskazuje, że Słowo Boże jest czytane w kościele przez kapłana
 
- wyjaśnia, że Pan Bóg mówi do nas przez piękno stworzenia i słowa Pisma Świętego, ponieważ nas kocha
- wskazuje, że kapłan pomaga nam usłyszeć Boga czytając Słowo Boże w kościele
- formułuje prostą modlitwę, wyrażającą podziękowanie Bogu za Jego dzieła
 
 
 
 
 
rozmowa z uczniem,
sprawdzenie wykonanych przez ucznia ćwiczeń w KP
5.
Bóg Ojciec zapowiedział Zbawiciela
 
- wie, że Pan Bóg pragnie żyć w przyjaźni z człowiekiem
- rozumie, na czym polega grzech
-umie podać przykładowo okazje i sposoby przeproszenia Pana Boga
- uświadamia sobie, że nie zawsze postępuje dobrze i przeprosić Boga za swoje grzechy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
praca z książką, pogadanka podająca, wypełnianie kart pracy
PU s. 18-19
KP 5
- wyjaśnia, że Pan Bóg bardzo kocha człowieka i pragnie żyć z nim w przyjaźni
- wyjaśnia, że grzech pierworodny jest nieposłuszeństwem pierwszych ludzi wobec Boga
- tłumaczy, z pomocą katechety, że kochający Bóg obiecał dać ludziom Zbawiciela, Jezusa
 
- wyjaśnia, że Pan Bóg bardzo kocha człowieka i pragnie żyć z nim w przyjaźni
- wyjaśnia, że przez grzech pierworodny człowiek odpowiedział nieposłuszeństwem wobec kochającego Boga i odrzucił Jego przyjaźń
- tłumaczy, że kochający Bóg obiecał dać ludziom Zbawiciela, Jezusa
 
 
 
 
rozmowa z uczniem,
sprawdzenie wykonanych przez ucznia ćwiczeń w KP
6.
Nauczyciel z Nazaretu
- zna miejsca narodzenia i dorastania Pana Jezusa
- wie, że Pan Jezus uczył ludzi miłości do Boga i bliźnich
- rozumie, jaki jest sens przykazania miłości
umie powiedzieć przykazanie miłości i podać przykłady wypełniania tego prawa
wyraża pragnienie życia zgodnego z przykazaniem miłości
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
praca z książką, pogadanka podająca, wypełnianie kart pracy
PU s. 20-21
KP 6
mapa Polski , ew. mapa Palestyny
- potrafi podać nazwę miejscowości narodzenia i dorastania Pana Jezusa
- tłumaczy, z pomocą katechety, że w przykazaniu miłości Jezus uczył miłości do Boga i ludzi
- podaje przynajmniej po dwa przykłady realizacji przykazania miłości do Boga i ludzi w codziennym życiu
- potrafi powiedzieć treść przykazania miłości samodzielnie lub z pomocą katechety
 
- potrafi podać nazwę i odnaleźć na mapie Palestyny Betlejem i Nazaret, miejsce narodzenia i dorastania Pana Jezusa
- tłumaczy, że Jezus uczył ludzi miłości do Boga i ludzi, oraz wyjaśnia, co to oznacza
- podaje liczne przykłady wypełniania przykazania miłości w codziennym życiu
- potrafi powiedzieć z pamięci i bezbłędnie treść przykazania
 
rozmowa z uczniem,
sprawdzenie wykonanych przez ucznia ćwiczeń w KP, odpytanie ze znajomości treści Przykazania miłości
7.
Chrzest Święty - jestem dzieckiem Pana Boga
 
- wie, że przez Chrzest Święty stał się dzieckiem Bożym i należy do rodziny Bożej
- rozumie, że w czasie Chrztu Świętego został zmazany grzech pierworodny
- rozumie, że w czasie Chrztu Świętego zostajemy obdarowani łaską uświęcającą
- zna słowa wypowiadane przez kapłana w podczas Chrztu Świętego
- umie wymienić Osoby Boskie
- umie wyrazić Bogu wdzięczność za dar Chrztu Świętego
 
 
 
 
 
 
 
praca z książką, alternatywne tytuły (forma uproszczona), rozmowa kierowana, pokaz, wypełnianie kart pracy
PU s. 22-23
KP 7
fotografie (zdjęcia rodzinne dzieci), kartki A-4
- wyjaśnia, że przez Chrzest Święty stał się dzieckiem Bożym
- wyjaśnia, z pomocą katechety, że w czasie Chrztu Świętego został zmazany grzech pierworodny oraz, że został obdarowany łaską uświęcającą
- potrafi wymienić Osoby Boskie
 
- wyjaśnia, że przez Chrzest Święty stał się dzieckiem Bożym i należy do rodziny Bożej
- wyjaśnia, że w czasie Chrztu Świętego został zmazany grzech pierworodny oraz, że został obdarowany łaską uświęcającą
- potrafi podać z pamięci słowa wypowiedziane przez kapłana podczas Chrztu Świętego
- potrafi bezbłędnie wymienić Osoby Boskie
 
 
rozmowa z uczniem,
sprawdzenie wykonanych przez ucznia ćwiczeń w KP
8.
Niedziela dzień święty
- wie, że Pan Jezus zmartwychwstał w niedzielę
- wie, że przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystus pojednał ludzi z Bogiem
- umie wyjaśnić, dlaczego w niedzielę uczestniczymy we Mszy Św.
wyraża chęć uczestnictwa w niedzielnej Mszy Św.
 
 
praca z książką, rozmowa kierowana, skojarzenia, wypełnianie kart pracy
PU s. 24-25
KP 8
ilustracje z gazet
- wyjaśnia, że Pan Jezus zmartwychwstał w niedzielę
- wyjaśnia, że w niedzielę, dzień zmartwychwstania Jezusa, uczestniczymy we Mszy Św.
- podaje przynajmniej jedna przyczynę naszego uczestnictwa w niedzielnej Mszy Św.
 
- wyjaśnia, że Pan Jezus zmartwychwstał w niedzielę
- tłumaczy, że przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystus pojednał ludzi z Ojcem
- wyjaśnia, że niedziela jest pamiątka zmartwychwstania Jezusa, dniem szczególnej radości, w którym Zbawiciel zaprasza nas do uczestnictwa we Mszy Św.
 
 
rozmowa z uczniem
 
9.
 
Duch Święty czuwa nad apostołami wszystkich czasów
- wie, że Pan Jezus zesłał Ducha Świętego na Apostołów
- rozumie, że Duch Święty umacnia apostołów wszystkich czasów w wypełnianiu ich misji
- umie wymienić przykłady działalności misyjnej
 
 
 
 
 
 
 
praca z książką, opowiadanie, pogadanka podająca, wypełnianie kart pracy
PU s. 26-27
KP 9
rysunek lub zdjęcie wiatraka, ew. film: Misjonarze polscy w Ugandzie, Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio, Poznań, seria: Misyjna videoteka, opowiadanie „Wiatrak” z podręcznika metodycznego
- wyjaśnia, że Pan Jezus zesłał na Apostołów Ducha Świętego
- wyjaśnia, że Duch Święty pomagał Apostołom w wypełnianiu zadania głoszenia nauki Jezusa
- wyjaśnia, kim są misjonarze oraz podaje przynajmniej jeden z przykładów działalności misyjnej
- wymienia przynajmniej dwa przykłady działania „małego misjonarza”, które sam może wypełniać
- wyjaśnia, że Pan Jezus zesłał na Apostołów Ducha Świętego, aby pomógł im wypełniać zadania dane przez Jezusa
- wyjaśnia, że Duch Święty umacnia apostołów wszystkich czasów w wypełnianiu ich misji
- wyjaśnia, kim są misjonarze oraz wymienia kilka przykładów działalności misyjnej
- wymienia przykładowe działania ”małego misjonarza”, które sam może wypełniać oraz
 
rozmowa z uczniem,
sprawdzenie zadania domowego: ćwiczenie 2 i 3 w KP
10.
Matka Boża prowadzi nas do Pana Jezusa
 
- wie, że Maryja jest Matką Pana Jezusa
- zna niektóre wydarzenia z życia Maryi
- rozumie, że Maryja jest naszą Matką, która prowadzi do Pana Jezusa
-umie wskazać, do czego zachęca nas Maryja, podać przykłady naśladowania Maryi w swoim życiu
umie podziękować Maryi za to, że prowadzi nas do swego Syna oraz wyraża pragnienie naśladowania jej w codziennym życiu
 
 
 
praca z książką, niedokończone zdania, „burza mózgów”, piosenka, wypełnianie kart pracy
PU s. 28-29
KP 10
- wyjaśnia, że Maryja jest Matką Pana Jezusa
- wymienia przynajmniej jedno wydarzenie z życia Maryi
- wskazuje, z pomocą katechety, że Maryja zachęca nas do słuchania Pana Boga i wypełniania Jego woli
- podaje przynajmniej dwa przykłady naśladowania Maryi w swoim życiu
 
- wyjaśnia, że Maryja jest Matką Pana Jezusa
- wymienia niektóre wydarzenia z życia Maryi i potrafi o nich opowiedzieć
- wyjaśnia, że Maryja jest nasza Matka, która prowadzi do Jezusa
- wskazuje, że Maryja zachęca nas do słuchania Pana Boga i wypełniania Jego woli
- podaje przykłady naśladowania Maryi w swoim życiu
 
 
 
 
 
 
 
rozmowa z uczniem,
sprawdzenie wykonanych przez ucznia ćwiczeń w KP (na lekcji i zadania domowego)
11.
II. PAN JEZUS ZAPRASZA NAS DO SIEBIE
Radosne spotkania z bliskimi
- wymienia osoby, z którymi lubi przebywać
- wie, że Pan Jezus jest źródłem prawdziwej radości
- rozumie, że Chrystus uczył nas rozdawać radość innym, obdarzać radością innych
- umie podać przykładowe zachowania, które staną się źródłem radości bliskich
- kształtuje w sobie umiejętność przekazywania, w sytuacjach codziennego życia, radości Chrystusa innym
 
 
 
praca z książką, ciche czytanie ze zrozumieniem, rysunek, niedokończone zdania, pogadanka wypełnianie kart pracy
PU s. 32-33
KP 11
- wymienia przynajmniej dwie osoby , z którymi lubi przebywać i wyjaśnia, że spotkanie nimi daje im radość
- wyjaśnia, że Pan Jezus spotykając się z ludźmi dawał im radość
- wyjaśnia, że Pan Jezus daje nam radość
- potrafi podać przynajmniej dwa przykłady zachowania, które staną się przyczyną radości jego bliskich
 
- wymienia osoby , z którymi lubi przebywać i wyjaśnia, że spotkanie nimi daje im radość i poczucie szczęścia
- wyjaśnia, że Pan Jezus spotykał się z ludźmi, dawał radość i nadzieję smutnym, chorym i głodnym
- tłumaczy, że Jezus jest dla nas źródłem prawdziwej radości oraz, że uczy nas nieść radość innym
- potrafi podać przykładowe zachowania, które staną się przyczyną radości jego bliskich
 
rozmowa z uczniem,
sprawdzenie wykonanych przez ucznia ćwiczeń w KP
12.
"Kto z Boga jest, słów Bożych słucha" (J8,47)
 
- wie, gdzie może usłyszeć słowo Boże
- rozumie, dlaczego trzeba uważnie słuchać słów Bożych
- umie wskazać, jaka powinna być nasza postawa podczas słuchania Pisma świętego
- umie wytłumaczyć, w jaki sposób usłyszane na Mszy świętej słowa pomagają w codziennych sytuacjach
kształtuje w sobie postawę uważnego słuchania Słowa Bożego w czasie Mszy Św.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
praca z książką, pogadanka, analiza tekstu, pokaz, wypełnianie kart pracy
PU s. 34-35
KP 12
ilustracje przedstawiające dzieci bawiące się na podwórku, dzieci pomagające w domu, dzieci siedzące w ławkach w szkole
-wyjaśnia, z pomocą katechety, że Słowa Bożego, które jest zapisane w Piśmie Świętym słuchamy podczas Mszy Św.
-wymienia przynajmniej jedną postawę przyjmowaną podczas słuchania Słowa Bożego i wyjaśnia, że powinniśmy słuchać z uwagą
-potrafi wyjaśnić, z pomocą katechety, co to znaczy, że Słowo Boże mamy wprowadzać w czyn oraz podaje przykład takiej sytuacji
 
-wyjaśnia, że Słowa Bożego, które jest zapisane w Piśmie Świętym słuchamy podczas Mszy Św.
-wskazuje, jaka postawę przyjmujemy na Mszy Św. w czasie słuchania Słowa Bożego i jak powinniśmy słuchać
-tłumaczy, że Pan Bóg chce, byśmy wprowadzali Jego słowa w życie
-podaje przykładowe sytuacje wprowadzania Słowa Bożego w życie
 
 
rozmowa z uczniem,
sprawdzenie wykonanych przez ucznia ćwiczeń w KP
13.
Pan Jezus zaprasza nas do modlitwy
 
- wie, że Pan Jezus często modlił się i uczył modlitw
- rozumie, że modlitwa jest radosnym przebywaniem z Panem Bogiem
- umie powiedzieć, co jest ważne w czasie, gdy się modlimy
- umie wymienić miejsca i okoliczności, w których modlimy się (kościół: Msza św., nabożeństwo np. wspólny różaniec, szkoła - lekcja religii, dom)
- rozwija umiejętność zwracania się do Boga w modlitwie
 
 
praca z książką, pogadanka, „burza pomysłów”, wypełnianie kart pracy
PU s. 34-35
KP 13
- wyjaśnia, z pomocą katechety, że Pan Jezus często modlił się i uczył modlitwy
- tłumaczy, że modlitwa jest radosnym przebywaniem z Panem Bogiem
- wymienia przynajmniej dwa miejsca i sytuacje, w których się modlimy
 
- wyjaśnia, że Pan Jezus często modlił się i uczył modlitwy
- tłumaczy, że modlitwa jest radosnym przebywaniem i rozmową z Panem Bogiem
- wyjaśnia, co jest najważniejsze, gdy się modlimy (bycie przy Panu Bogu i słuchanie Go)
- wymienia miejsca i okoliczności, w których się modlimy
 
 
rozmowa z uczniem,
sprawdzenie zadania domowego: ćwiczenie 3 w KP, obserwacja postawy dziecka podczas wspólnej modlitwy
14.
Kto kocha prawdziwie, ten potrafi dostrzec...
 
- wie, jaka postawa charakteryzuje się chrześcijanin wobec ludzi potrzebujących
- rozumie, na czym polega obecność Pana Jezusa w ludziach potrzebujących
-umie podać przykłady uczynków miłosierdzia, które może podejmować on sam
- rozwija w sobie postawę i gotowość dostrzegania potrzebujących oraz niesienia im pomocy, i miłości Chrystusa
 
 
 
 
 
 
 
 
praca z książką, niedokończone zdania, pogadanka, wypełnianie kart pracy, malowanie tekstu biblijnego
PU s. 38-39
KP 14
Pismo św.
- wyjaśnia, z pomocą katechety, że chrześcijanin jest wrażliwy wobec ludzi potrzebujących, okazuje im pomoc i miłość
- wskazuje, że Jezus jest obecny w każdym potrzebującym
- podaje przynajmniej po jednym przykładzie uczynków miłosierdzia (pomocy czynem, słowem i modlitwą), które może sam podejmować
 
- wyjaśnia, że chrześcijanin jest wrażliwy wobec ludzi potrzebujących, okazuje im pomoc i miłość
- wyjaśnia, na czym polega obecność Pana Jezusa w potrzebujących
- podaje przynajmniej po dwa przykłady uczynków miłosierdzia (pomocy czynem, słowem i modlitwą), które może sam podejmować
 
 
 
rozmowa z uczniem,
sprawdzenie wykonanych przez ucznia ćwiczeń w KP
15.
Pan Jezus jest obecny w osobie kapłana
 
 
- wie, że Pan Jezus powołał apostołów
- wie, że kapłan to człowiek, który dziś odpowiada na powołanie Pana Jezusa
- rozumie, że kapłan jest pośrednikiem między nami a Panem Bogiem
- umie ułożyć modlitwę za kapłanów
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
praca z książką, rysunek, pokaz, opowiadanie, pogadanka, uroczyste czytanie Słowa Bożego, wypełnianie kart pracy
PU s. 40-41
KP 15
Pismo św., świeca, zdjęcia kapłanów udzielających sakramenty, opowiadanie „Skąd są księża?” z podręcznika metodycznego
- wyjaśnia, że Pan Jezus powołał Apostołów
- wyjaśnia, że kapłan, tak jak Apostołowie odpowiada na powołanie Jezusa
- wskazuje, z pomocą katechety, że kapłan jest pośrednikiem miedzy nami a Panem Bogiem
- potrafi, z pomocą katechety, wymienić przynajmniej dwa zadania, które wypełnia kapłan
- wyjaśnia, że Pan Jezus powołał Apostołów oraz opowiada o powołaniu ich w oparciu o omawianą perykopę
(Mt 4,18-22)
- wyjaśnia, że kapłan jest człowiekiem, który odpowiada na powołanie Jezusa oraz pośrednikiem między nami a Panem Bogiem
wymienia samodzielnie główne zadania realizowane przez kapłanów
- układa samodzielnie krótką modlitwę za kapłanów
 
rozmowa z uczniem,
sprawdzenie zadania domowego, obserwacja postawy dziecka podczas wspólnej modlitwy
16.
Znak przebaczenia
 
- wie, że Pan Jezus ustanowił znak przebaczenia, którym jest sakrament pokuty
- rozumie, że w sakramencie pokuty przez osobę kapłana Jezus przebacza nam grzechy
- zna słowa ustanowienia sakramentu pokuty
- zna cztery nazwy sakramentu pokuty
- umie podziękować Jezusowi za Sakrament Pokuty
 
 
 
 
 
      
 
praca z książką, pogadanka, uroczyste czytanie Słowa Bożego, rysunki dzieci, wypełnianie kart pracy
PU s. 42-43
KP 16
Pismo św., świeca, ilustracja ukazująca sakrament pokuty
- wyjaśnia, że Pan Jezus ustanowił znak przebaczenia, którym jest Sakrament Pokuty
- tłumaczy, z pomocą katechety, że w Sakramencie Pokuty przez osobę kapłana Jezus przebacza nam grzechy
- wymienia przynajmniej dwie nazwy Sakramentu Pokuty
 
- wyjaśnia, że Pan Jezus ustanowił znak przebaczenia, którym jest Sakrament Pokuty
- tłumaczy, że w Sakramencie Pokuty przez osobę kapłana Jezus przebacza nam grzechy
- potrafi bezbłędnie podać z pamięci słowa ustanowienia Sakramentu Pokuty
- wymienia bezbłędnie cztery nazwy Sakramentu Pokuty
 
rozmowa z uczniem,
sprawdzenie zadania domowego: ćwiczenie 2 w KP, sprawdzenie pamięciowej znajomości słów ustanowienia Sakramentu Pokuty
17.
Pan Jezus daje nam samego siebie
 
- wie, że Pan Jezus karmi nas swoim Ciałem
- rozumie, że Chrystus za pośrednictwem kapłana karmi nas swoim Ciałem
- umie powiedzieć, jakie zadanie dał Pan Jezus Apostołom podczas Ostatniej Wieczerzy
- umie dziękować Jezusowi za Jego obecność pod postacią Chleba i Wina
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
praca z książką, pogadanka, opowiadanie, analiza tekstu, telegram, wypełnianie kart pracy
PU s. 44-45
KP 17
opowiadanie „Wszyscy mnie potrzebują” z podręcznika metodycznego
 
 
 
 
 
 
- wyjaśnia, że Pan Jezus karmi nas swoim Ciąłem
- wyjaśnia, z pomocą katechety, że Chrystus za pośrednictwem kapłanów daje nam swoje Ciało i Krew pod postacią Chleba i Wina podczas każdej Mszy Św.
- potrafi powiedzieć, z pomocą katechety, co wydarzyło się podczas Ostatniej Wieczerzy
 
- wyjaśnia, że Pan Jezus karmi nas swoim Ciąłem
- wyjaśnia, że Chrystus za pośrednictwem kapłanów daje nam swoje Ciało i Krew pod postacią Chleba i Wina podczas każdej Mszy Św.
- potrafi opowiedzieć, co wydarzyło się w wieczerniku podczas Ostatniej Wieczerzy i jakie zadania dał Pan Jezus Apostołom
- wskazuje, że w czasie Podniesienia na Mszy Św. przyjmujemy postawę klęczącą
 
rozmowa z uczniem,
sprawdzenie wykonanych przez ucznia ćwiczeń w KP, obserwacja postawy ucznia w czasie modlitwy
18.
Być z Chrystusem
 
 
- wie, że adoracja to oddawanie czci i uwielbienia Panu Bogu obecnemu w Najświętszym Sakramencie
- rozumie, że poprzez adorację wyraża swoja miłość do Boga
-umie wyjaśnić znaczenie słowa "Adoracja"
- wyraża chęć odwiedzania Pana Jezusa w kościele i adorowania Go
 
 
praca z książką, opis, pokaz, interpretacja tekstu pieśni, wypełnianie kart pracy
PU s. 46-47
KP 18
rysunek monstrancji, ilustracja procesji Bożego Ciała, ilustracja przedstawiająca kaplice wieczystej adoracji
 
 
 
 
 
 
 
- wyjaśnia, że adoracja jest spotkaniem z Panem Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie
- wyjaśnia, że przez adoracje wyraża swoją miłość do Boga
 
- wyjaśnia, że adoracja jest spotkaniem z Panem Jezusem, w czasie którego oddajemy cześć i uwielbiamy Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie
- wskazuje, do czego służy monstrancja
- wyjaśnia, że przez adoracje wyraża swoją miłość do Boga
- wskazuje, że adoracja może być cicha lub wspólna i wyjaśnia, co to znaczy
 
rozmowa z uczniem
 
19.
III. SŁUCHAMY SŁÓW PANA BOGA I ODPOWIADAMY
Czy potrafimy słuchać?
 
- zna fragment historii Samuela
- rozumie, jak ważne jest słuchanie ludzi i Pana Boga
- umie powiedzieć, na czym polega uważne słuchanie
- kształtuje w sobie umiejętność uważnego słuchania
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
praca z książką, pogadanka, krzyżówka, opowiadanie biblijne, wypełnianie kart pracy
PU s. 50- 51
KP 19
- potrafi odpowiedzieć na pytania katechety dotyczące fragmentu historii Samuela
- podkreśla, że umiejętność słuchania Boga i ludzi jest ważna
- wśród ilustracji w KP wskazuje na te, które ukazują właściwą postawę słuchania
 
 
- opowiada fragment historii Samuela i wyjaśnia, że Samuel uczy nas uważnego słuchania
- podkreśla, że umiejętność słuchania Boga i ludzi jest bardzo ważna
- wyjaśnia, na czym polega uważne słuchanie
 
rozmowa z uczniem,
sprawdzenie wykonanych przez ucznia ćwiczeń w KP, obserwacja u ucznia postawy słuchania
20.
Biblia - Święta Księga
 
 
- wie, że Pan Bóg mówi do nas w słowach Pisma Świętego
- rozumie, że słuchając słów Pisma Świętego słuchamy samego Pana Boga
- umie wyjaśnić, jaka powinna być nasza postawa podczas słuchania Pisma Świętego
- umie wymienić miejsca, gdzie czytamy słowa Pisma Świętego
- wyraża gotowość i kształtuje w sobie postawę uważnego słuchania słów Pisma Świętego
 
 
praca z książką, pogadanka, opowiadanie, alternatywne tytuły, wypełnianie kart pracy
PU s. 52-53
KP 20
Pismo św. , biały obrus, świeca, opowiadanie „Księga skarbu” z podręcznika metodycznego
- wyjaśnia, że Pan Bóg mówi do nas w słowach Pisma Świętego, gdy słuchamy Pisma Świętego, słuchamy samego Boga
 - wymienia przynajmniej jedno miejsce, gdzie możemy usłyszeć słowa Pisma Świętego
 - wskazuje, że słów Pisma Świętego powinniśmy słuchać z wielką uwagą i w skupieniu oraz starać się jak najlepiej je zapamiętać
 
 
 
- wyjaśnia, że Pan Bóg mówi do nas w słowach Pisma Świętego, gdy słuchamy Pisma Świętego, słuchamy samego Boga
- wymienia miejsca, gdzie możemy usłyszeć słowa Pisma Świętego
- wyjaśnia, że słów Pisma Świętego powinniśmy słuchać bardzo uważnie i w skupieniu, aby w ten sposób okazać Panu Bogu szacunek i miłość do Niego, oraz jak najlepiej zapamiętać Jego Słowa
 
 
rozmowa z uczniem,
sprawdzenie wykonanego przez ucznia ćwiczenia 2 oraz zadania domowego; ćwiczenie 3 w KP
21.
Nasza odpowiedź na usłyszane Słowo
- wie, że odpowiedzią na usłyszane słowa Pisma Świętego są nasze czyny
- wie, że liturgia słowa jest częścią Mszy Świętej, w której najważniejsze jest Słowo Boże
- zna dialogi z liturgii słowa
-umie wymienić przykłady wprowadzania słów Pisma świętego w codzienne życie
- troszczy się, by realizować Słowo Boże w codziennym życiu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
praca z książką, pogadanka, wypełnianie kart pracy
PU s. 54-55
KP 21
- wskazuje, że odpowiedzią na usłyszane słowa Pisma Świętego są nasze czyny
- wyjaśnia, z pomocą katechety, jaka powinna być nasza postawa podczas słuchania Słowa Bożego podczas Mszy Św. i jakich odpowiedzi udzielamy na usłyszane słowa (dialogi z liturgii słowa)
wymienia przynajmniej dwa przykłady wprowadzania słów Pisma Świętego w codzienne życie
 
 
 
- wskazuje, że odpowiedzią na usłyszane słowa Pisma Świętego są nasze czyny
- wskazuje, że częścią Mszy Świętej, w której najważniejsze jest Słowo Boże, jest liturgia słowa
- potrafi powiedzieć, jaka powinna być nasza postawa podczas uczestnictwa w liturgii słowa i jakich odpowiedzi udzielamy na usłyszane słowa (dialogi z liturgii słowa)
- wymienia przykłady wprowadzania słów Pisma Świętego w codzienne życie
 
rozmowa z uczniem,
sprawdzenie wykonanych przez ucznia ćwiczeń w KP
22.
IV. JEZUS POKAZUJE NAM OJCA I DAJE NAM SIEBIE
Kto jest dobrym człowiekiem?
- wie, że otrzymuje wiele dobra od innych ludzi
- rozumie, że autorem dobra jest Pan Bóg
- rozumie, że uczeń Chrystusa jest też powołany do dzielenia się dobrem
- umie wymienić cechy człowieka dobrego
- stara się wybierać dobro i obdarzać nim innych
 
 
 
 
 
 
 
praca z książką, „mówiąca ściana”, pogadanka, wypełnianie kart pracy
PU s. 58-59
KP 22
arkusze szarego papieru, pisaki
- potrafi powiedzieć, jakie dobra otrzymuje od ludzi każdego dnia
- wyjaśnia, że dobry Bóg pragnie, byśmy byli dobrzy
- wymienia trzy cechy dobrego człowieka
 
- wyjaśnia, że otrzymuje wiele dobra od innych ludzi i podaje tego przykłady
- wskazuje, że Pan Bóg jest autorem dobra, pragnie On, byśmy byli dobrzy i dzielili się dobrem z innymi
- wymienia cechy dobrego człowieka
 
rozmowa z uczniem,
sprawdzenie wykonanych przez ucznia ćwiczeń w KP
23.
Pan Jezus mówi nam o swoim Ojcu
 
- wie, że o Bożej dobroci dowiadujemy się od Jego Syna
- wie, że dobroć Boga jest przeogromna, przewyższająca wszelką dobroć człowieka
- rozumie, że możemy zawsze z ufnością zwracać się do Boga Ojca
- umie podać przykłady, jak okazywać wdzięczność za dobroć Boga
- rozwija w sobie postawę wdzięczności Bogu za Jego dobroć
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
praca z książką, pogadanka, wypełnianie kart pracy
PU s. 60-61
KP 23
różne ilustracje (wśród nich powinny się znaleźć następujące: stworzony świat, ludzie, narodzenie Pana Jezusa, serce, Pismo Święte, nauczający prorok, Chrzest Święty)
- wyjaśnia, że o Bogu dowiadujemy się najwięcej od Jego Syna
- wyjaśnia, że Bóg jest bardzo dobry i podaje przynajmniej dwa przykłady Jego dobroci
- podaje przynajmniej jeden przykład, jak człowiek może okazać Bogu wdzięczność za Jego dobroć
 
 
- wyjaśnia, że o Bożej dobroci dowiadujemy się najwięcej od Jego Syna
- wyjaśnia, że dobroć Boga jest przeogromna i nieskończona, przewyższająca wszelką dobroć człowieka oraz podaje przykłady dobroci Boga
- wskazuje, że do Pana Boga zawsze możemy zwracać się z ufnością
- podaje kilka przykładów, jak człowiek może okazać Bogu wdzięczność za Jego dobroć
 
 
 
 
rozmowa z uczniem,
sprawdzenie wykonanych przez ucznia ćwiczeń w KP
24.
Pan Bóg - Troskliwy Ojciec
 
 
- wie, że Pan Bóg z miłości do człowieka dał jemu przykazania
- rozumie znaczenie przykazań w życiu człowieka
- umie wymienić 10 przykazań Bożych
- wyraża Bogu wdzięczność za troskę i miłość okazaną w przykazaniach
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
praca z książką, opowiadanie lub rozmowa w oparciu o przyniesione środki dydaktyczne, wypełnianie kart pracy
PU s. 62-63
KP 24
atlas samochodowy ze znakami drogowymi (lub same znaki drogowe), opakowanie po proszku do prania, książka z przepisami kulinarnymi, opakowanie z przepisem podawania lekarstwa, Pismo św., świeca, opowiadanie „Wioska bez zasad” z podręcznika metodycznego
- wyjaśnia, z pomocą katechety, że Bóg dał przykazania z troski i miłości do człowieka
- wyjaśnia, z pomocą katechety że przykazania są potrzebne, by człowiek potrafił właściwie postępować wobec Boga i ludzi
- potrafi powiedzieć, z pamięci, z pomocą katechety, 10 przykazań Bożych
 
- wyjaśnia, że Bóg dał przykazania z troski i miłości do człowieka
-wyjaśnia, że przykazania są potrzebne, by człowiek potrafił właściwie postępować wobec Boga i ludzi
- wskazuje, że przykazania są drogowskazami na drodze do nieba
- potrafi powiedzieć bezbłędnie z pamięci 10 przykazań Bożych
 
rozmowa z uczniem,
sprawdzenie znajomości treści 10 przykazań Bożych
25.
Prawdziwie kochać Pana Boga
 
 
- wie, że miłość do Pana Boga polega na wypełnianiu Jego przykazań
- rozumie treść trzech pierwszych przykazań
- umie podać sytuacje, w których pokazuje Panu Bogu, że Go kocha
- wyraża pragnienie wypełniania, ze względu na miłość do Pana Boga, trzech pierwszych przykazań
 
 
 
 
praca z książką, pogadanka, „słoneczko”, śpiew piosenki, wypełnianie kart pracy
PU s. 64-65
KP 25
arkusz szarego papieru, klej, małe karteczki, magnetofon, kaseta z muzyką refleksyjną
- wyjaśnia, z pomocą katechety, że miłość do Pana Boga polega na wypełnianiu Jego przykazań
- wyjaśnia, z pomocą katechety, treść trzech pierwszych przykazań
- podaje przynajmniej dwie sytuacje, w których pokazujemy Panu Bogu, że Go kochamy
 
- wyjaśnia, że miłość do Pana Boga polega na wypełnianiu Jego przykazań
- wyjaśnia w sposób wyczerpujący i prawidłowy treść trzech pierwszych przykazań
- trafnie wskazuje i wymienia sytuacje, w których pokazujemy Panu Bogu, że Go kochamy
 
 
rozmowa z uczniem,
sprawdzenie zadania domowego: ćwiczenie 2 w KP
26.
Pan Bóg uczy nas miłości bliźniego
 
- wie, że Pan Bóg wzywa nas do miłowania bliźniego
- rozumie treść przykazań Bożych odnoszących się do miłości siebie i bliźniego
- umie podać przykładowe sytuacje, w których okazujemy bliźniemu szacunek
- wyraża pragnienie okazywania miłości bliźniemu i troskę o realizację przykazań w codziennym życiu
 
 
 
 
 
 
 
 
praca z książką pogadanka, „grafitti”, wypełnianie kart pracy
PU s. 66-67
KP 26
kartki A-3 (lub A-4), pisaki, magnetofon, kaseta z muzyką refleksyjną
- wskazuje, z pomocą katechety, że Pan Bóg w swoich przykazaniach wzywa każdego z nas do miłowania bliźniego
- wyjaśnia , z pomocą katechety, treść przykazań Bożych odnoszących się do miłości siebie i bliźniego
- potrafi podać przynajmniej dwie przykładowe sytuacje, w których okazujemy bliźniemu szacunek
 
 
- wskazuje, że Pan Bóg w swoich przykazaniach wzywa każdego z nas do miłowania bliźniego
- wyjaśnia prawidłowo treść przykazań Bożych odnoszących się do miłości siebie i bliźniego
- potrafi samodzielnie podać przykładowe sytuacje, w których okazujemy bliźniemu szacunek
 
 
rozmowa z uczniem, obserwacja pracy dziecka na lekcji,
sprawdzenie zadania domowego: ćwiczenie 2 w KP
27.
Poznając Jezusa poznajemy Boga Ojca
 
- wie, że poznając Pana Jezusa poznajemy Boga Ojca
- rozumie, że Pan Jezus najlepiej pokazuje nam Ojca
- wskazuje, że idąc za Jezusem i Jego słowami, dojdzie do Boga Ojca
- wyraża chęć pójścia za Panem Jezusem, by poznać Boga Ojca
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
praca z książką, pogadanka, prezentacja przyniesionych zdjęć, opowiadanie, śpiew piosenki, wypełnianie kart pracy
PU s. 68-69
KP 27
zdjęcia bliskich przyniesione przez dzieci, arkusz szarego papieru, małe kolorowe karteczki, klej,
magnetofon, kaseta z muzyką refleksyjną, opowiadanie „Podobieństwo” z podręcznika metodycznego
 
-wyjaśnia, z pomocą katechety, że poznając Pana Jezusa poznajemy Boga Ojca oraz, że Jezus najlepiej pokazuje nam Ojca
 
-wyjaśnia, że poznając Pana Jezusa poznajemy Boga Ojca oraz, że Jezus najlepiej pokazuje nam Ojca
-wskazuje, że idąc za Jezusem i Jego słowami, dojdzie do Boga Ojca
 
rozmowa z uczniem,
sprawdzenie zadania domowego: ćwiczenie 2 w KP
28.
Jezus dany ludziom od Boga Ojca
 
- wskazuje wydarzenia związane z życiem Pana Jezusa
- zna perykopą o cudownym rozmnożeniu chleba
- wie, że Pan Jezus nazwał siebie "Chlebem życia"
- umie wskazać, że obecność Jezusa jest nieodzowna, aby każdy z nas mógł osiągnąć życie wieczne, być coraz lepszym
- umie wyrazić Jezusowi wdzięczność za to, że stał się dla nas „Chlebem życia” i umacnia nas w drodze do Ojca
 
 
 
 
praca z książką, pogadanka, podróż w wyobraźni, rozsypanka, scenka pantomimiczna, wypełnianie kart pracy
PU s. 70-71
KP 28
5 małych chlebów, 2 duże wycięte z papieru ryby z włożonymi w nie małymi rybkami, tacki (najlepiej 12), do zebrania okruchów chleba, magnetofon, kaseta z muzyką refleksyjną
 
 
- wymienia przynajmniej dwa z najważniejszych wydarzeń związanych z życiem Pana Jezusa
- opowiada, z pomocą katechety, o cudownym rozmnożeniu chleba
 - wskazuje, że Pan Jezus nazwał siebie „Chlebem życia”
 
- wymienia wybrane, najważniejsze wydarzenia związane z życiem Pana Jezusa
- opowiada o cudownym rozmnożeniu chleba
- wskazuje, że Pan Jezus nazwał siebie „Chlebem życia”
- wyjaśnia, że obecność Jezusa jest nieodzowna, aby każdy z nas mógł osiągnąć życie wieczne i być coraz lepszym
 
rozmowa z uczniem,
obserwacja postawy ucznia podczas wspólnej modlitwy
29.
V. JEZUS O NAS PAMIĘTA
Po czym poznajemy prawdziwych przyjaciół?
 
- wskazuje cechy charakterystyczne koleżeństwa i przyjaźni
- wie, że przyjaciel to ten, który jest blisko w każdej sytuacji
- rozumie, że o przyjaźń trzeba dbać, trzeba ja pielęgnować
- rozwija w sobie postawę bycia dobrym kolegą i przyjacielem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
praca z książką, opowiadanie, pogadanka, wypełnianie kart pracy
PU s. 74-75
KP 29
kartki A-4, kredki, opowiadanie „Henryk” z podręcznika metodycznego
- wymienia przynajmniej trzy cechy dobrego kolegi i przyjaciela
- wyjaśnia, że przyjaciel to ten, który jest blisko nas w każdej sytuacji
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- wymienia cechy dobrego kolegi i przyjaciela
- wyjaśnia, że przyjaciel to ten, który jest blisko nas w każdej sytuacji, zawsze gotowy nieść pomoc
- wskazuje, że o przyjaźń trzeba dbać i wyjaśnia w jaki sposób ją pielęgnować
 
rozmowa z uczniem
30.
Kogo Pan Jezus nazywa swoimi przyjaciółmi?
- wie, kim jest przyjaciel
- wskazuje, kogo Pan Jezus nazywa swoimi przyjaciółmi
- podaje sposoby odpowiadania Panu Jezusowi na Jego przyjaźń
- wyraża pragnienie i gotowość bycia przyjacielem Pana Jezusa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
praca z książką, pogadanka,
5 z 25, wypełnianie kart pracy
PU s. 76-77
KP 30
kartki A-4
- potrafi powiedzieć, jaką osobę nazywa się przyjacielem
-wyjaśnia, z pomocą katechety, że Pan Jezus nazywa swoimi przyjaciółmi ludzi, którzy wypełniają wolę Boga
- wskazuje, z pomocą katechety, że przyjaciół Jezusa poznajemy po tym, że spełniają Jego przykazania oraz starają się kochać Boga Ojca i bliźniego
 
-wyjaśnia wyczerpująco, jaką osobę nazywa się przyjacielem
- wskazuje, że Pan Jezus nazywa swoimi przyjaciółmi ludzi, którzy wypełniają wolę Boga
- podaje sposoby odpowiadania Panu Jezusowi na Jego przyjaźń
- wskazuje, że przyjaciół Jezusa poznajemy po tym, że spełniają Jego przykazania oraz starają się kochać Boga Ojca i bliźniego
 
rozmowa z uczniem
31.
Pan Jezus spotyka się z nami w kościele
 
- wie, że Pan Jezus jest z nami wszędzie, a szczególnym miejscem Jego obecności jest kościół
- rozumie, że na zaproszenie Pana Jezusa powinniśmy odpowiedzieć z radością
- wymienia znaki, które pomagają nam uświadomić sobie obecność Pana Jezusa na Mszy Świętej
- wie, że słowa wypowiadane przez kapłana: "Pan z wami" wskazują nam na szczególną obecność Pana Jezusa
- wyraża chęć spotykania się z Panem Jezusem w kościele
 
 
praca z książką, opowiadanie, pogadanka, śpiew piosenki, wypełnianie kart pracy
PU s. 78-79
KP 31
Magnetofon, kaseta zespołu „Serduszka” (ze Szczecina), opowiadanie „Nie jestem sama” z podręcznika metodycznego
- wskazuje, że szczególnym miejscem obecności Pana Jezusa jest kościół
- wskazuje, że Pan Jezus zaprasza nas do kościoła
- wymienia przynajmniej dwa znaki, które pomagają nam uświadomić sobie obecność Pana Jezusa na Mszy Św.
- wyjaśnia, z pomocą katechety, że kapłan w słowach „Pan z wami” wskazuje nam na obecność Pana Jezusa w kościele
 
 
 
- wskazuje, że Pan Jezus jest z nami a szczególnym miejscem Jego obecności jest kościół
- wyjaśnia, że Jezus zaprasza nas do kościoła a my z radością powinniśmy odpowiadać Mu na to zaproszenie
- wymienia znaki, które pomagają nam uświadomić sobie obecność Pana Jezusa na Mszy Św.
- wyjaśnia, że kapłan w słowach „Pan z wami” wskazuje nam szczególną obecność Pana Jezusa w kościele
 
 
rozmowa z uczniem,
sprawdzenie wykonanych przez ucznia ćwiczeń w KP
32.
Spotkać Jezusa w Jego Słowach
- wymienia osoby, które do niego mówią
- wskazuje sytuacje, w których Bóg kieruje do niego Swoje słowo
- wie, jaka postawa i gesty towarzyszą słuchaniu Ewangelii
- wyjaśnia znaczenie trzech znaków krzyża robionych przed Ewangelią
- umie poprawnie wykonać trzy znaki krzyża przed Ewangelią
- wyraża gotowość uważnego słuchania słów Ewangelii podczas niedzielnej Mszy Św.
 
 
 
 
 
 
 
praca z książką, asocjogram, pogadanka, wypełnianie kart pracy
PU s. 80-81
KP 32
2 arkusze szarego papieru, pisaki, małe samoprzylepne karteczki w dwóch kolorach, Pismo św., świeca, zapałki, magnetofon, kaseta z muzyką refleksyjną
- wymienia osoby, które do niego mówią
- wskazuje, że Jezus kieruje do niego Swoje słowo w czasie Mszy Św.
- wskazuje, że w czasie słuchania Ewangelii przyjmujemy postawę stojąca
- potrafi powiedzieć, że przed Ewangelia rysujemy znak krzyża na czole, ustach i sercu, oraz potrafi je wykonać
- wymienia osoby, które do niego mówią i powiedzieć, co robi z usłyszanym słowem
- wskazuje sytuacje, w których Jezus kieruje do niego Swoje słowo
- wyjaśnia, jaka postawa, gesty i znaki towarzyszą słuchaniu Ewangelii
- wyjaśnia bezbłędnie znaczenie trzech znaków krzyża robionych przed Ewangelią
- potrafi poprawnie i ze zrozumieniem wykonać trzy znaki krzyża przed Ewangelią
 
rozmowa z uczniem, sprawdzenie poprawności wykonywania trzech znaków krzyża przed Ewangelią,
sprawdzenie zadania domowego: ćwiczenie 2 w KP
33.
Pan Jezus obecny w sakramentach
 
- wie, czym jest sakrament
- rozumie, że Pan Jezus jest obecny w sakramentach
- zna słowa wypowiadane przez kapłana podczas sprawowania z Sakramentu Pojednania i Eucharystii, w których w szczególny sposób dostrzegamy obecność Pana Jezusa
- umie wyrazić dziękczynienie, przez ułożenie trzech wezwań modlitewnych, za obecność Pana Jezusa w kościele, w Słowie Bożym i w sakramentach świętych
 
 
 
 
 
 
 
 
praca z książką, opowiadanie, pogadanka, uroczyste czytanie Słowa Bożego, wypełnianie kart pracy
PU s. 82-83
KP 33
Pismo św., świeca, zapałki, opowiadanie „Jestem przy tobie” z podręcznika metodycznego
- wyjaśnia, z pomocą katechety, czym jest sakrament
- przytacza, z pomocą katechety, słowa wypowiedziane przez kapłana podczas sprawowania Sakramentu Pojednania i Eucharystii, w których w szczególny sposób dostrzegamy obecność Pana Jezusa
-formułuje jedno wezwanie modlitewne, wyrażające podziękowanie za obecność Pana Jezusa w Słowie Bożym, kościele i Sakramentach
- wyjaśnia, czym jest sakrament
- przytacza słowa wypowiedziane przez kapłana podczas sprawowania Sakramentu Pojednania („Ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”) i Eucharystii („To jest Ciało moje”... „To jest Krew moja„) , w których w szczególny sposób dostrzegamy obecność Pana Jezusa
-formułuje samodzielnie trzy wezwania modlitewne, wyrażające podziękowanie za obecność Pana Jezusa w Słowie Bożym, kościele i Sakramentach
 
rozmowa z uczniem,
sprawdzenie zadania domowego: ćwiczenie 2 w KP
34.
VI. JEZUS PRZEBACZA NAM GRZECHY
Pan Jezus nas zna
- wie, jakie zadania ma do spełnienia pasterz
- wskazuje, kogo nazywamy Dobrym Pasterzem
- zna pojęcie grzechu
- podaje różnice między grzechem lekkim a ciężkim
- wyraża chęć unikania popełniania grzechów i podążania za Dobrym Pasterzem
 
 
 
 
 
 
 
praca z książką, podróż w wyobraźni, pogadanka, śpiew piosenki, wypełnianie kart pracy
PU s. 86-87
KP 34
Pismo św. świeca, zapałki, mały dzwoneczek, magnetofon, kaseta z muzyką refleksyjną
- wskazuje przynajmniej na dwa zadania spełniane przez pasterz
- wskazuje, że Pan Jezus nazwał siebie Dobrym Pasterzem a nas Swoimi owcami
- wyjaśnia, czym jest grzech
- potrafi, z pomocą katechety, podać różnicę między grzechem lekkim a ciężkim
 
- wskazuje, jakie zadania spełnia pasterz
- wskazuje, że Pan Jezus jest Dobrym Pasterzem, który zna swoje owce bardzo dobrze i wie, kiedy idziemy za Nim a kiedy odchodzimy
- wyjaśnia wyczerpująco czym jest grzech
- podaje bezbłędnie różnicę między grzechem lekkim a ciężkim
 
rozmowa z uczniem,
sprawdzenie wykonanych przez ucznia ćwiczeń w KP
35.
Gdy ktoś nam wybacza...
 
- wie, że wybaczenie otrzymuje się wtedy, gdy ktoś ma poczucie winy
- rozumie, co dokonuje się w Sakramencie Pokuty i Pojednania
- uzasadnia, dlaczego należy prosić o przebaczenie
- potrafi przyznać się przed Bogiem do popełniania grzechów i prosić Pana Jezusa o ich przebaczenie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
praca z książką, opowiadanie, pogadanka, uroczyste czytanie Słowa Bożego, wypełnianie kart pracy
PU s. 88-89
KP 35
Pismo św., świeca, zapałki
- wyjaśnia, z pomocą katechety, że przebaczenie otrzymuje się wtedy, gdy ktoś przyznaje się do uczynionego zła i ma poczucie winy
- tłumaczy, z pomocą katechety, że w Sakramencie Pokuty i Pojednania Pan Jezus przebacza grzechy każdemu, kto uświadomił sobie zło i szczerze przeprasza za nie
- wskazuje, że przez Sakrament Pokuty wracamy do przyjaźni z Panem Jezusem
 
 
- wyjaśnia samodzielnie, że przebaczenie otrzymuje się wtedy, gdy ktoś przyznaje się do uczynionego zła i ma poczucie winy
- tłumaczy, że w Sakramencie Pokuty i Pojednania Pan Jezus przebacza grzechy każdemu, kto uświadomił sobie zło i szczerze przeprasza za nie
- wskazuje, że przez Sakrament Pokuty wracamy do przyjaźni z Panem Jezusem
- uzasadnia, dlaczego należy prosić o przebaczenie
 
rozmowa z uczniem,
sprawdzenie wykonanych przez ucznia ćwiczeń w KP
36.
Uczeń Chrystusa odróżnia dobro od zła
- wie, co to jest sumienie
- umie wyjaśnić, do czego jest potrzebne człowiekowi sumienie
- zna nazwę pierwszego warunku Sakramentu Pokuty
-umie zrobić rachunek sumienia
- podejmuje trud formowania w sobie wrażliwego sumienia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
praca z książką, opowiadanie, pogadanka, wypełnianie kart pracy
PU s. 90-91
KP 36
Książeczka do nabożeństwa
- wyjaśnia, z pomocą katechety, czym jest i do czego jest potrzebne człowiekowi sumienie
- potrafi wyjaśnić, czym jest rachunek sumienia oraz, że trzeba go koniecznie zrobić przed przystąpieniem do Sakramentu Pojednania
- podaje nazwę pierwszego warunku Sakramentu Pokuty
-tłumaczy jak zrobić rachunek sumienia
 
 
- wyjaśnia, czym jest i do czego jest potrzebne człowiekowi sumienie
- wyjaśnia, czym jest rachunek sumienia, kiedy powinniśmy go robić i w jakich warunkach
- podaje bezbłędnie nazwę pierwszego warunku Sakramentu Pokuty
- tłumaczy samodzielnie jak zrobić rachunek sumienia
 
rozmowa z uczniem, obserwacja
37.
Kto zrozumie swój błąd - ten żałuje
 
- wie, dlaczego święty Piotr płakał
- zna nazwę drugiego warunku Sakramentu Pojednania
- wyjaśnia, na czym polega żal za grzechy
- potrafi wzbudzić w sobie i wyrazić przed Bogiem żal za grzechy
 
 
 
 
praca z książką, praca z obrazem, pogadanka, uroczyste czytanie Słowa Bożego, rebus, wypełnianie kart pracy
PU s. 92-93
KP 37
ilustracje o różnorakiej tematyce, Pismo św., świeca, zapałki, kartka do uzupełnienia tekstu; „Żal za grzechy”, książeczka do nabożeństwa, magnetofon, kaseta z muzyką refleksyjną
- wyjaśnia, z pomocą katechety, że św. Piotr płakał, ponieważ zrozumiał swój błąd i bardzo żałował popełnionego grzechu
- podaje nazwę drugiego warunku Sakramentu Pojednania
- wyjaśnia, że żal za grzechy to prawdziwy smutek z powodu popełnionych grzechów
 
- wyjaśnia, że św. Piotr płakał, ponieważ zrozumiał swój błąd i bardzo żałował popełnionego grzechu
- podaje bezbłędnie nazwę drugiego warunku Sakramentu Pojednania
-wyjaśnia, że żal za grzechy to prawdziwy smutek z powodu popełnionych grzechów
- wymienia dwa rodzaje żalu (doskonały, niedoskonały) i wyjaśnia, jaka jest między nimi różnica
 
 
 
rozmowa z uczniem, obserwacja postawy dziecka podczas modlitwy żalu za grzechy,
sprawdzenie zadania domowego: ćwiczenie 2 w KP
38.
Tylko dla odważnych i wytrwałych
 
- wie, że po popełnieniu zła, należy się poprawić
- zna nazwę trzeciego warunku Sakramentu Pojednania
- wyjaśnia, na czym polega mocne postanowienie poprawy
- przygotowując się do Sakramentu Pojednania umie uczynić mocne postanowienie poprawy
 
 
 
 
 
 
 
 
praca z książką, rozmowa w parach, pogadanka, opowiadanie, uroczyste czytanie Słowa Bożego, wypełnianie kart pracy
PU s. 94-95
KP 38
Pismo św., świeca, zapałki, książeczka do nabożeństwa, opowiadanie z podręcznika metodycznego
- tłumaczy, że po popełnieniu zła należy się poprawić
- podaje nazwę trzeciego warunku Sakramentu Pojednania
- wyjaśnia, z pomocą katechety, na czym polega mocne postanowienie poprawy
 
 
- tłumaczy, że po popełnieniu zła należy się poprawić
- podaje bezbłędnie nazwę trzeciego warunku Sakramentu Pojednania
- wyjaśnia wyczerpująco na czym polega mocne postanowienie poprawy
 
rozmowa z uczniem
39.
Przychodzę do Ciebie Jezu
 
 
- wie, co to znaczy być osobą szczerą
- wyjaśnia, co musimy zrobić, by otrzymać odpuszczenie grzechów
- zna miejsce, w którym dokonuje się wyznanie grzechów
- wskazuje Osobę, która przebacza nam grzechy
- rozumie, na czym polega szczera spowiedź
- wyraża pragnienie szczerego wyznawania grzechów w Sakramencie Pojednania, by zawsze żyć w przyjaźni z Panem Jezusem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
praca z książką, pogadanka, „kula śniegowa”, uroczyste czytanie Słowa Bożego, układanie rozsypanki, wypełnianie kart pracy
PU s. 96-97
KP 39
Pismo św., świeca, zapałki, koperty z rozsypanką, książeczka do nabożeństwa, kartki A-4
- wyjaśnia, co to znaczy być osoba szczerą
- wyjaśnia, że aby otrzymać odpuszczenie grzechów musi je wyznać wobec kapłana w Spowiedzi Świętej
- wskazuje, że miejscem wyznania grzechów jest konfesjonał
- wskazuje, że osobą przebaczająca nasze grzechy jest Pan Jezus
- wyjaśnia, z pomocą katechety, co robi w konfesjonale kapłan
- wyjaśnia, z pomocą katechety, na czym polega szczera spowiedź
 
- wyjaśnia samodzielnie, co to znaczy być osoba szczerą
- wyjaśnia, że aby otrzymać odpuszczenie grzechów musi je wyznać wobec kapłana w Spowiedzi Świętej
 - wskazuje, że miejscem wyznania grzechów jest konfesjonał
- wskazuje, że osobą przebaczająca nasze grzechy jest Pan Jezus
- wyjaśnia, że kapłan z woli Pana Jezusa i w Jego zastępstwie słucha naszych grzechów, daje znak przebaczenia i w imieniu Jezusa wypowiada słowa rozgrzeszenia
- wyjaśnia, na czym polega szczera spowiedź
 
rozmowa z uczniem,
sprawdzenie zadania domowego: ćwiczenie 3 w KP
40.
Pan Jezus i ja - pojednani
 
 
- wymienia wydarzenia, które sprawiają jemu radość
- wie, że największą radością dla grzesznika jest spotkanie z przebaczającym Panem Jezusem
- omawia  sposób okazania radości przebaczającemu Panu Jezusowi
- umie ułożyć modlitwę dziękczynną za przebaczenie grzechów
 
 
praca z książką, pogadanka, piramida priorytetów, „burza mózgów”, wypełnianie kart pracy
PU s. 98-99
KP 40
Kartki A-4, małe kolorowe karteczki, pisaki, klej
- wymienia dwa wydarzenia, które sprawiają jemu radość
- wskazuje, że spotkanie z przebaczającym Panem Jezusem jest wielką radością
- podaje przynajmniej dwa sposoby okazywania radości przebaczającemu Jezusowi
wymienia wydarzenia, które sprawiają jemu radość
- wskazuje, że największą radością dla grzesznika jest spotkanie z przebaczającym Panem Jezusem
- podaje i omawia sposoby okazywania radości przebaczającemu Jezusowi
 
 
rozmowa z uczniem, obserwacja pracy dziecka na lekcji,
sprawdzenie wykonanych przez ucznia ćwiczeń w KP
41.
Plan działania
- zna nazwę piątego warunku Sakramentu Pojednania
- umie wyjaśnić, na czym polega zadośćuczynienie
- podaje przykłady zadośćuczynienia wobec Pana Boga i bliźniego
- wyraża gotowość i potrzebę zadośćuczynienia za popełnione grzechy
 
 
 
praca z książką, opowiadanie, pogadanka, wypełnianie kart pracy
PU s. 100-101
KP 41
 
- podaje nazwę piątego warunku Sakramentu Pojednania
- wyjaśnia, z pomocą katechety, na czym polega zadośćuczyninie
- podaje przynajmniej dwa przykłady zadośćuczynienia wobec Pana Boga i bliźniego
 
 
- podaje bezbłędnie nazwę piątego warunku Sakramentu Pojednania
- wyjaśnia, na czym polega zadośćuczyninie
- podaje samodzielnie przykłady zadośćuczynienia wobec Pana Boga i bliźniego
 
rozmowa z uczniem,
sprawdzenie zadania domowego; ćwiczenie 3 w KP
42.
Trwać w przyjaźni z Jezusem
 
 
- wie, co to znaczy czuwać
- rozumie, że czuwanie chrześcijanina polega na byciu blisko Pana Jezusa
- umie wytłumaczyć, na czym polega bycie strażnikiem przyjaźni z Jezusem
- wyraża pragnie trwania w dobrych postanowieniach i przyjaźni z Panem Jezusem
 
 
 
 
praca z książką, pogadanka, wypełnianie kart pracy
PU s. 102-103
KP 42
lornetka
- wyjaśnia, co to znaczy czuwać
- wyjaśnia, z pomocą katechety, że czuwanie chrześcijanina polega na byciu blisko Jezusa
- wskazuje, z pomocą katechety, że bycie strażnikiem przyjaźni z Jezusem polega na tym, aby po otrzymaniu przebaczenia w Spowiedzi Świętej, jak najdłużej trwać w dobrych postanowieniach i unikać grzechu
 
- wyjaśnia poprawnie, co to znaczy czuwać
- wyjaśnia, że czuwanie chrześcijanina polega na byciu blisko Jezusa
- wskazuje, że bycie strażnikiem przyjaźni z Jezusem polega na tym, aby po otrzymaniu przebaczenia w Spowiedzi Świętej, jak najdłużej trwać w dobrych postanowieniach i unikać grzechu
 
rozmowa z uczniem,
sprawdzenie wykonanych przez ucznia ćwiczeń w KP
43.
Sakrament pojednania i pokuty
 
 
- wymienia najważniejsze wydarzenia z życia syna marnotrawnego
- umie odnieść poszczególne etapy życia syna marnotrawnego do człowieka popełniającego grzech
- wymienia warunki Sakramentu Pokuty i Pojednania
-zna formułę Spowiedzi Świętej
- wyraża pragnienie dobrego wypełnienia warunków Sakramentu Pojednania 
 
 
 
 
 
praca z książką, pogadanka, „medytacja metaforyczna”, „historyjka obrazkowa’, wypełnianie kart pracy
PU s. 104-105
KP 43
małe karteczki, koszyk lub worek, tekst formuły Spowiedzi Świętej
- wymienia, z pomocą katechety, najważniejsze wydarzenia z życia syna marnotrawnego
- wymienia we właściwej kolejności warunki Sakramentu Pokuty i Pojednania
- potrafi powiedzieć z pamięci formułę Spowiedzi Świętej
 
- wymienia samodzielnie najważniejsze wydarzenia z życia syna marnotrawnego
- odnosi poszczególne etapy z życia syna marnotrawnego do człowieka popełniającego grzech
- wymienia bezbłędnie i sprawnie warunki Sakramentu Pokuty i Pojednania
- potrafi powiedzieć z pamięci i bezbłędnie formułę Spowiedzi Świętej
 
rozmowa z uczniem,
sprawdzenie wykonanych przez ucznia ćwiczeń w KP, odpytanie ze znajomości warunków Sakramentu Pokuty i Pojednania oraz formuły Spowiedzi Świętej
 
44.
VII. ZAPRASZAMY JEZUSA DO SIEBIE
Pan Jezus odwiedza swoich przyjaciół
 
- wymienia imiona osób, które Pan Jezus uważał za swoich przyjaciół
- wie, jaką postawę pochwala Pan Jezus podczas spotkania z Nim
- podaje trzy rady dla osób idących na Mszę Świętą
- wyraża gotowość zastosowania się do tych rad podczas uczestnictwa w niedzielnej Mszy Św.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
praca z książką, pogadanka, wypełnianie kart pracy
PU s. 108- 109
KP 44
- wymienia imię przynajmniej jednej z osób, które Pan Jezus uważał za swoich przyjaciół
- wskazuje, że Pan Jezus pochwalił Marię, ponieważ w czasie spotkania uważnie Go słuchała
- potrafi podać, z pomocą katechety, trzy rady dla osób idących na Mszę Św., zwracając uwagę na przygotowanie zewnętrzne i wewnętrzne do spotkania z Panem Jezusem
 
- wymienia imiona osób, które Pan Jezus uważał za swoich przyjaciół
- wyjaśnia na podstawie spotkania Jezusa z Marią, jaką postawę pochwala Pan Jezus podczas spotkania z Nim
- podaje przynajmniej trzy rady dla osób idących na Mszę Św., zwracając uwagę na przygotowanie zewnętrzne i wewnętrzne do spotkania z Panem Jezusem
 
rozmowa z uczniem,
sprawdzenie wykonanych przez ucznia ćwiczeń w KP
45.
Spotkanie, które zmieniło Zacheusza
 
- umie opisać spotkanie Chrystusa z Zacheuszem
- wyjaśnia, na czym polegała zmiana w życiu Zacheusza
- podaje przyczynę, która spowodowała zmianę w postępowaniu Zacheusza
- rozumie, że podczas każdej Eucharystii Chrystus przemienia nasze serca
- zna istotę rozesłania podczas Mszy Świętej
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
praca z książką, pogadanka, wypełnianie kart pracy
PU s. 110-111
KP 45
- wskazuje, że Zacheusz spotkał Jezusa
- wyjaśnia, z pomocą katechety, na czym polegała zmiana w życiu Zacheusza i podaje jej przyczynę
- wskazuje, że podczas każdej Eucharystii Chrystus przemienia także nasze serca
 
 
- opowiada o spotkaniu Jezusa z Zacheuszem
- wyjaśnia, na czym polegała zmiana w życiu Zacheusza i podaje jej przyczynę
- wskazuje, że podczas każdej Eucharystii Chrystus przemienia nasze serca i wyjaśnia, na czym ta przemiana polega
- wyjaśnia, że słowa rozesłania przypominają, że Chrystus, którego spotkaliśmy na Eucharystii daje nam siłę do wypełniania Jego słowa w życiu
 
rozmowa z uczniem
46.
Dary, które stają się Ciałem i Krwią Chrystusa
 
- umie wymienić dary eucharystyczne, które zostają złożone w procesji podczas Mszy Świętej
- rozumie istotę procesji z darami i ofiarowania
- wskazuje, czym podczas przeistoczenia staje się chleb i wino
- kształtuje w sobie postawę ofiarności wobec Boga i bliźnich
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
praca z książką, pogadanka, śpiew piosenki, wypełnianie kart pracy
PU s. 112-113
KP 46
- potrafi wymienić dary eucharystyczne, które zostają złożone w procesji podczas Mszy Św.
- wskazuje, z pomocą katechety, jakie jeszcze dary można ofiarować Jezusowi
- wyjaśnia, czym podczas przeistoczenia staje się chleb i wino
 
wymienia dary eucharystyczne, które zostają złożone w procesji podczas Mszy Św.
- wskazuje, że każdy może i powinien ofiarować Bogu swoje dary (swoje sprawy, radości, smutki, samych siebie) oraz ofiarę pieniężną na potrzeby całego Kościoła
- wyjaśnia, czym podczas przeistoczenia staje się chleb i wino
 
rozmowa z uczniem,
sprawdzenie wykonanych przez ucznia ćwiczeń w KP, obserwacja postawy ucznia w czasie modlitwy
47.
Czego pragnie Pan Jezus?
 
 
- wie, że Pan Jezus zaprasza go do stołu Eucharystycznego
- rozumie, że Komunia św. jest najpełniejszym spotkaniem ze Zbawicielem
- rozumie, że w Komunii św. przyjmujemy Ciało Chrystusa pod postacią chleba
-umie wyjaśnić, w jaki sposób przygotowujemy się na spotkanie z Panem Jezusem w Komunii św.
- wyraża pragnienie i obietnicę dobrego przygotowania się do spotkania z Jezusem w Komunii Świętej
 
 
 
 
praca z książką, skojarzenia, niedokończone zdania, praca w grupach, wypełnianie kart pracy
PU s.114-115
KP 47
karty OH lub ilustracje przedstawiające piękne krajobrazy, przyrodę, sklepy, książki, ludzi różnych zawodów, osoby wykonujące różne prace domowe lub zawodowe itp.
-potwierdza, że Pan Jezus zaprasza go na spotkanie przy wspólnym stole eucharystycznym
- tłumaczy, że w Komunii Świętej przyjmujemy Ciało Chrystusa pod postacią Chleba
- podkreśla, że na spotkanie z Panem Jezusem w Komunii Św. musi dobrze się przygotować i wyjaśnia, z pomocą katechety, na czym to przygotowanie polega
 
- wyjaśnia, że Pan Jezus zaprasza go na spotkanie przy wspólnym stole eucharystycznym
 - wyjaśnia, że gdy przyjmuje Komunię Świętą, najpełniej łączy się ze Zbawicielem
- tłumaczy, że w Komunii Świętej przyjmujemy Ciało Chrystusa pod postacią Chleba
- podkreśla, że na spotkanie z Panem Jezusem w Komunii Św. musi dobrze się przygotować i wyjaśnia, na czym to polega
 
rozmowa z uczniem
48.
Siedem znaków Bożej miłości
- wie, że w Sakramentach świętych spotyka się z samym Bogiem
- rozumie, ze Sakramenty są znakiem Bożej miłości do człowieka
- umie wymienić Sakramenty
- wyraża Bogu wdzięczność za Sakramenty święte, znaki Jego miłości
 
 
 
praca z książką, pogadanka podająca, opowiadanie, odmiana alternatywnych tytułów, rozmowa kierowana, wypełnianie kart pracy
PU s. 116-117
KP 48
opowiadanie „Źródło” z podręcznika metodycznego  
- wyjaśnia, że w Sakramentach świętych spotyka się z samym Bogiem
- wymienia Sakramenty święte
- wskazuje, które sakramenty przyjął oraz z pomocą katechety wyjaśnia, jakie łaski otrzymał w nich od Boga
 
- wyjaśnia, że w Sakramentach świętych spotyka się z samym Bogiem
- wskazuje, że w Sakramentach świętych Pan Jezus obdarowuje nas swoją miłością i obecnością
- wymienia bezbłędnie Sakramenty święte
- wskazuje, które Sakramenty święte już przyjął
- wskazuje samodzielnie, jakie łaski otrzymuje człowiek w poszczególnych sakramentach
 
 
 
rozmowa z uczniem,
sprawdzenie wykonanych przez ucznia ćwiczeń w KP oraz zadania domowego: ćwiczenie 3 w KP
49.
Pan Jezus przychodzi
- wie, że w Komunii Świętej przychodzi do człowieka pod postacią Chleba i Wina prawdziwy Pan Jezus
- umie przyjąć właściwą postawę podczas Komunii Świętej
- rozumie potrzebę postu eucharystycznego
- zna słowa wypowiadane przez kapłana i dziecko podczas przyjmowania Komunii Świętej
- kształtuje w sobie postawę wdzięczności Panu Jezusowi za to, że przychodzi do niego w Komunii Świętej oraz pragnienie godnego i częstego przyjmowania Go do swojego serca
 
 
 
 
 
 
 
 
praca z książką, pogadanka, proste doświadczenie, wypełnianie kart pracy
PU s. 118-119
KP 49
książeczka do nabożeństwa
- wyjaśnia, że w Komunii Świętej przychodzi do człowieka pod postacią Chleba i Wina prawdziwy Pan Jezus
- potrafi odpowiedzieć na słowa jakie wypowiada kapłan podczas przyjmowania przez dziecko Komunii Świętej
- wyjaśnia, z pomocą katechety, na czym polega post eucharystyczny
- potrafi przyjąć właściwą postawę podczas Komunii Św.
 
- wyjaśnia, że w Komunii Świętej przychodzi do człowieka pod postacią Chleba i Wina prawdziwy Pan Jezus
- wskazuje, że przyjmując Go w komunii Świętej otwieramy dla Niego nasze serca
- potrafi powiedzieć jakie słowa wypowiada kapłan i dziecko podczas przyjmowania Komunii Świętej
- wyjaśnia na czym polega i wskazuje na potrzebę zachowania postu eucharystycznego
- potrafi przyjąć właściwą postawę podczas Komunii Św.
 
rozmowa z uczniem,
sprawdzenie wykonanych przez ucznia ćwiczeń w KP
50.
Co mogę zrobić dla Ciebie, Jezu?
 
- wskazuje najistotniejsze wydarzenia z Uroczystego Dnia I Komunii Świętej
- umie ułożyć modlitwę dziękczynną za Dzień I Komunii Świętej
- rozumie potrzebę trwania przy Chrystusie
- umie zrobić postanowienie trwania w dobrym
- rozwija w sobie pragnienie i gotowość trwania w przyjaźni z Chrystusem i przyjmowania Go w Komunii Świętej
 
 
 
 
praca z książką, pogadanka, niedokończone zdania, rozmowa w parach, praca w grupach, wypełnianie kart pracy
PU s. 120-121
KP 50
- wskazuje na najważniejsze wydarzenia z uroczystego dnia I Komunii Świętej
- wyjaśnia, z pomocą katechety, że przyjaźń z Panem Jezusem obecnym w Komunii Świętej ,dla niego dopiero się rozpoczęła
-formułuje prostą (jednozdaniową) modlitwę dziękczynną za Dzień I Komunii Świętej
 
- wskazuje na najważniejsze wydarzenia z uroczystego dnia I Komunii Świętej
- wyjaśnia, że przyjaźń z Panem Jezusem obecnym w Komunii Świętej ,dla niego dopiero się rozpoczęła
- wskazuje na potrzebę trwania przy Chrystusie i wypełniania Jego nauki
-formułuje krótką modlitwę dziękczynną za Dzień I Komunii Świętej
 
rozmowa z uczniem,
sprawdzenie wykonanych przez ucznia ćwiczeń w KP
51.
Święto Bożego Ciała
 
- wie, że Uroczystość Bożego Ciała jest świadomym wyznaniem wiary
- rozumie, że poprzez udział w procesji "przyznajemy się" (Mt 10, 32) do Pana Jezusa
- umie wymienić sposoby uczestnictwa w procesji Bożego Ciała
- wyraża chęć i wybiera sposób uczestniczenia w procesji Bożego Ciała
 
 
 
 
 
 
 
 
 
praca z książką, krzyżówka, „burza pomysłów”, opowiadanie, rysunek, wypełnianie kart pracy
PU s. 122-123
KP 51
ilustracje przedstawiające procesje Bożego Ciała
- wyjaśnia, że Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej, nazywana się też Uroczystością Bożego Ciała
- wyjaśnia, z pomocą katechety, czym jest procesja Bożego Ciała i wskazuje, że przez udział w niej wyznaje wiarę w obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie
- wymienia przynajmniej dwa sposoby uczestnictwa w procesji Bożego Ciała
 
- wyjaśnia, że Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej, nazywana też Uroczystością Bożego Ciała, jest świadomym wyznaniem wiary w obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie
- wyjaśnia, czym jest procesja Bożego Ciała i wskazuje, że przez udział w niej wyznaje wiarę
- wymienia sposoby uczestnictwa w procesji Bożego Ciała
 
rozmowa z uczniem,
sprawdzenie wykonanych przez ucznia ćwiczeń w KP
52.
Matka Jezusa
- wie, że Pan Jezus dał nam Maryje jako nasza Matkę
- wie, że Maryja wstawia się za nami u swojego Syna
- rozumie, że Maryja pomaga nam, gdy Ją o to prosimy
- umie wyjaśnić, na czym polega opieka Maryi
- umie ułożyć swoją modlitwę do Maryi
- umie zwracać się w ufnej modlitwie do Maryi z prośbą o opiekę i Jej wstawiennictwo
 
 
 
 
 
 
 
praca z książką, pogadanka, skojarzenia, tekst z lukami, uroczyste czytanie Słowa Bożego, wypełnianie kart pracy
PU s. 124-125
KP 52
Pismo św., świeca, zapałki
- wymienia przynajmniej dwa wydarzenia z życia Jezusa i Maryi
- wyjaśnia, że Pan Jezus dał nam Maryję jako naszą Matkę
- wskazuje, że Maryja pomaga i opiekuje się nami, oraz wyjaśnia, z pomocą katechety, na czym polega Jej opieka
 
- wymienia kilka wydarzeń z życia Jezusa i Maryi
-wyjaśnia, że Pan Jezus dał nam Maryję jako naszą Matkę
- wskazuje, że Maryja pomaga i opiekuje się nami, gdy ja o to prosimy, oraz wyjaśnia na czym polega Jej opieka
- układa własna modlitwę do Maryi
 
rozmowa z uczniem,
sprawdzenie zadania domowego: ćwiczenie 3 i 4   w KP
53.
Tak wiele się zmieniło
 
 
- wie, że spotkania z Panem Jezusem w Komunii Świętej rozpoczęte w tym roku mają trwać do końca życia
- rozumie, że możliwość korzystania z sakramentów Pokuty i Eucharystii, pomaga w rozwoju duchowym
- umie powiedzieć, co zmieniło się w jego życiu w dobiegającym końca roku szkolnym
- umie opisać dzień swojej Pierwszej Komunii Świętej
- wyraża pragnienie i gotowość życia i rozwijania przyjaźni z Chrystusem przez Sakrament Pokuty, i przyjmowania Go jak najczęściej w Komunii Świętej
 
 
 
praca z książką, opowiadanie, alternatywne tytuły, kartka z pamiętnika, wypełnianie kart pracy
PU s. 126-127
KP 53
- wyjaśnia, z pomocą katechety, że spotkania z Panem Jezusem w Komunii Świętej rozpoczęte w tym roku mają trwać do końca Jego życia
- wyjaśnia, co trzeba robić, by trwać w przyjaźni z Panem Jezusem
- opisuje, przynajmniej częściowo, dzień swojej I Komunii Świętej
 
- wyjaśnia, że spotkania z Panem Jezusem w Komunii Świętej rozpoczęte w tym roku mają trwać do końca Jego życia
- wyjaśnia, że przez możliwość korzystania z sakramentów Pokuty i Eucharystii, trwa w przyjaźni z Panem Jezusem i pogłębia ją
- wskazuje, co zmieniło się w jego życiu w dobiegającym końca roku szkolnym
- opisuje dzień swojej
I Komunii Świętej
 
rozmowa z uczniem