III klasa Szkoły Podstawowej
 
PLAN WYNIKOWY
 
RELIGIA
 
Klasa III szkoły podstawowej
Semestr 1
 
Program: „Jesteśmy dziećmi Bożymi” - AZ-1-01/1
Podręcznik:
„Jezusowa wspólnota serc”
AZ-13-01/1-2
 
 
 

 
Lp.
Treści
Zamierzone osiągnięcia ucznia
 
uczeń:
Czas realiza-
cji
Metody
i techniki
Środki dydaktyczne
Wymagania
Sposoby diagnozowania
Blok
tema
tyczny
Temat
lekcji
podstawowe
 
uczeń
ponadpodstawowe
 
uczeń
1.
TRWAMY W NAUCE JEZUSA I NA MODLITWIE
Pomóż nam Jezu kroczyć Twoją drogą.
 
-          wie, że każdy człowiek jest wezwany, by kroczyć drogą wskazaną przez Pana Jezusa
-        rozumie, że droga Chrystusa jest drogą miłości, wdzięczności, posłuszeństwa i ofiarowania
-        zna i rozumie tekst pieśni „Króluj nam Chryste”
-          umie wymienić, o czym należy pamiętać, by kroczyć droga Pana Jezusa i stać się Jego rycerzem
-          pogłębia swoją przyjaźń
z Chrystusem i stara się być Jego rycerzem
 
 
alternatywne tytuły
pogadanka wypełnianie kart pracy
wykonanie herbu
śpiew pieśni
 
podręcznik ucznia (PU)
karty pracy (KP) 1
kartki
odtwarzacz
płyta CD
 
-        wyjaśnia, że
w obecnym roku szkolnym będzie poznawał i przybliżał się do Jezusa
-        wyjaśnia, z pomocą katechety, treść pieśni „Króluj nam Chryste”
-        wymienia dobroć
i unikanie zła jako wymogi kroczenia drogą wskazaną przez Jezusa
-          
-         wskazuje, że jest wezwany, by kroczyć drogą Pana Jezusa
-         wyjaśnia, że droga Chrystusa jest drogą miłości, wdzięczności, posłuszeństwa i ofiary
-         wyjaśnia samodzielnie tekst pieśni „Króluj nam Chryste”
-         wymienia, o czym trzeba pamiętać, by iść za Jezusem i być Jego rycerzem
 
 
rozmowa
z uczniem, sprawdzenie ćwiczenia 3 w KP (herb ucznia
i rycerza Pana Jezusa)
2.
Żyjemy we wspólnocie Kościoła.
 
-          wie, czym jest wspólnota Kościoła
-          rozumie potrzebę wzrastania
w wierze poprzez udział we Mszy świętej
-          umie korzystać z planszy przedstawiającej rok liturgiczny
i części Mszy świętej
-          przez przeżywanie osobistej łączności z Panem Jezusem świadomie buduje i umacnia wspólnotę Kościoła
 
 
opowiadanie
z podręcznika metodycznego pogadanka pokaz wypełnianie kart pracy śpiew pieśni
 
PU
KP 2
plansze roku liturgicznego
i Mszy świętej odtwarzacz
płyta CD
 
-        wskazuje, że wyraz kościół oznaczający budynek piszemy małą, wyraz Kościół oznaczający wspólnotę - wielką literą
-        wyjaśnia, że do wspólnoty Kościoła należy od momentu przyjęcia sakramentu chrztu świętego
-        wyjaśnia, z pomocą katechety, że przez udział we Mszy świętej umacnia się w wierze
i buduje wspólnotę Kościoła
-        z pomocą katechety posługuje się planszą roku liturgicznego
i części Mszy świętej
 
 
-         tłumaczy, dlaczego słowo „kościół” piszemy małą albo wielką literą
wyjaśnia, czym jest wspólnota Kościoła
-         wymienia, w jaki sposób możemy wzrastać w wierze oraz budować
i umacniać wspólnotę Kościoła
-         sprawnie, samodzielnie posługuje się planszą roku liturgicznego
i części Mszy świętej
 
rozmowa
z uczniem, sprawdzenie wykonanych przez ucznia ćwiczeń oraz zadania domowego w KP
3.
 
Sakrament pojednania- powrót do Jezusa.
 
-          wie, że w sakramencie pojednania uzyskujemy przebaczenie grzechów, by znów móc żyć
w stanie łaski uświęcającej
-          rozumie istotę pojednania jako przeproszenia i powrotu do Pana Jezusa
-          umie wymienić i wyjaśnić, na czym polegają warunki dobrej spowiedzi świętej
-          wyraża pragnienie powracania do Pana Jezusa ilekroć zapomni
o przykazaniach oraz dobrego wypełniania warunków Sakramentu Pojednania
 
 
praca z podręcznikiem pogadanka uproszczona metoda okienka informacyjnegosamodzielne wypełnianie kart pracy
 
PU
KP 3
kartki A4
 
 
-        wyjaśnia, że
w sakramencie pojednania przepraszamy Boga
i otrzymujemy przebaczenie grzechów
-        wskazuje, że przez sakrament pojednania możemy wrócić do Pana Jezusa
-        potrafi wymienić warunki dobrej spowiedzi świętej
-        z pomocą katechety,
w prosty sposób wyjaśnia, na czym polegają warunki dobrej spowiedzi świętej
 
-         wyjaśnia bezbłędnie, że w sakramencie pojednania otrzymujemy przebaczenie grzechów, by móc żyć w stanie łaski uświęcającej
-         tłumaczy, że
w sakramencie pojednania przeprasza Boga za brak wierności
i przestrzegania przykazań, oraz powraca do Pana Jezusa
-         wymienia bezbłędnie
i wyjaśnia samodzielnie, na czym polegają warunki dobrej spowiedzi świętej
 
 
rozmowa
z uczniem, sprawdzenie wykonanych przez ucznia ćwiczeń
w KP
4.
Pielęgnujemy przyjaźń z Panem Jezusem.
 
-          wie, że Pan Jezus przez św. Małgorzatę zachęca nas do modlitwy, spowiedzi i Komunii świętej szczególnie w pierwsze piątki miesiąca
-          rozumie, jak ważna jest Komunia święta przyjęta w pierwszy piątek miesiąca jako wynagrodzenie za grzechy
-          umie wyjaśnić, o co prosił Pan Jezus przez św. Małgorzatę
-          pragnie budować trwałą przyjaźni
z Chrystusem przez modlitwę, spowiedź i Komunię świętą wynagradzająca szczególnie
w pierwsze piątki miesiąca
 
 
 
opowiadanie pokaz
analiza przypadku medytacja obrazu
tekst z lukami
wypełnianie kart pracy
 
PU
KP 4
magnetofon kaseta z muzyką refleksyjną
obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa
 
-        wskazuje, z pomocą katechety, że Pan Jezus zachęcał do modlitwy, spowiedzi
i przyjmowania Komunii świętej
w pierwsze piątki miesiąca
-        wyjaśnia, że przyjęcie Komunii świętej
w pierwszy piątek miesiąca ma być wynagrodzeniem Panu Jezusowi za grzechy
-        potrafi wymienić przynajmniej jedną
z próśb, jakie przekazał Pan Jezus przez św. Małgorzatę


 
-         wyjaśnia samodzielnie, że przyjmując Komunię świętą w pierwsze piątki miesiąca wynagradzany za grzechy miłującemu Sercu Jezusa
-         wymienia, o co prosił Pan Jezus przez św. Małgorzatę
-         wyjaśnia w jaki sposób trzeba budować trwałą przyjaźń z Chrystusem
 
rozmowa
z uczniem lub kartkówka, sprawdzenie wykonanych przez ucznia ćwiczeń
i zadania domowego
w KP
5.
Syn Boży gościem
w naszych sercach.
 
-          wie, że Komunia święta jednoczy człowieka z Panem Jezusem
i pomaga wytrwać w dobrym
-          rozumie znaczenie przyjmowania Komunii świętej
-          umie wyjaśnić potrzebę przystępowania do częstej Komunii świętej
-          umie wypowiedzieć przykładowe dziękczynienie po Komunii świętej
-          pragnie często i godnie przyjmować Pana Jezusa w Komunii świętej
 
 
opowiadanie pogadanka niedokończone zdania wypełnianie kart pracy
śpiew pieśni
 
PU
KP 5
odtwarzacz
płyta CD
 
-        wyjaśnia, że
w Komunii świętej spotyka się z Panem Jezusem
-        wskazuje , z pomocą katechety, na znaczenie przyjmowania Komunii świętej
-        tłumaczy, z pomocą katechety, że Komunia święta pomaga wytrwać w dobrym
-        potrafi wskazać, że warunkiem przyjęcia Komunii świętej jest brak grzechu ciężkiego
-        wyjaśnia na czym polega przyjmowanie Chrystusa pod postacią Eucharystii
 
 
-         wyjaśnia, że Komunia święta jednoczy nas
z Panem Jezusem
i pomaga wytrwać
w dobrym
-         wyjaśnia samodzielnie znaczenie przyjmowania Komunii świętej
-         wskazuje na potrzebę częstego przyjmowania Komunii świętej
-         potrafi wymienić, jakie warunki powinniśmy spełnić, by godnie przyjmować Komunię świętą
-         formułuje samodzielnie krótką modlitwę dziękczynną po Komunii świętej
 
 
rozmowa
z uczniem, obserwacja pracy
i aktywności dziecka na lekcji, sprawdzenie wykonanych ćwiczeń w KP
6.
„Panie naucz nas modlić się”
 
-          wie, że modlitwa jest odpowiedzią człowieka na miłość Pana Boga
-          rozumie, że dobrze modli się ten, kto po modlitwie staje się lepszy
-          umie wyjaśnić, co zrobić, by dobrze się modlić
-          pogłębia swój związek z Bogiem przez osobistą i wspólną modlitwę
 
 
metoda liturgiczna pogadanka opowiadanie
uproszczona metoda okienka informacyjnegopuzzle logiczne wypełnianie kart pracy
 
PU
KP 6
tekst modlitwy Ojcze nasz każde słowo na osobnej kartce
kartki A4
 
-        tłumaczy, czym jest modlitwa
-        wskazuje, że dobrze modli się ten, kto po modlitwie staje się lepszy
-        potrafi podać przynajmniej jedną radę dla tych, którzy chcą się dobrze modlić
 
-         wyjaśnia, że przez modlitwę człowiek odpowiada Bogu na Jego miłość
-         wskazuje, że nasza modlitwa powinna być przepełniona ufnością, wytrwała i szczera
-         tłumaczy, że dobrze modli się ten, kto po modlitwie staje się lepszy, bardziej sumienny i koleżeński
-         wymienia samodzielnie, o czym trzeba pamiętać, by dobrze się modlić
 
 
rozmowa
z uczniem, sprawdzenie zadania domowego ćw. 2 w KP
7.
Modlitwa różańcowa.
 
-          wie, że Maryja objawiając się prosiła o odmawianie modlitwy różańcowej
-          wie, czym jest i z ilu części składa się różaniec
-          umie wymienić cztery części różańca świętego
-          umie wyjaśnić, jak modlić się na różańcu
-          potrafi modlić się na różańcu
 i odmawiania modlitwę różańcową
 
 
opowiadanie pokaz pogadanka krzyżówka
wypełnianie kart pracy
metoda liturgiczna
 
PU
KP 7
różaniec
kartki z napisami czterech części różańca
 
-        wyjaśnia, kto zachęcił ludzi do odmawiania modlitwy różańcowej
-        potrafi powiedzieć
z ilu części składa się różaniec
-        podaje nazwy przynajmniej dwóch części różańca
-        potrafi wymienić, modlitwy odmawiane na różańcu
 
-         wyjaśnia, że Maryja
w szczególny sposób prosi ludzi o odmawianie modlitwy różańcowej
-         tłumaczy, że różaniec jest modlitwą zanoszoną do Boga za pośrednictwem Maryi
-         potrafi bezbłędnie wymienić nazwy czterech części różańca
-         wyjaśnia samodzielnie, jak modlić się na różańcu
-         podejmuje próbę wyjaśnienia, dlaczego Maryja prosi dzieci
o odmawianie różańca
 
 
rozmowa
z uczniem, odpowiedź ustna lub pisemna, sprawdzenie wykonanych ćwiczeń w KP
8.
Tajemnice radosne.
 
-          zna tajemnice radosne różańca świętego
-          wie, że w tajemnicach radosnych Maryja uczy nas radosnego przeżywania naszej codzienności
w łączności z Panem Jezusem
-          umie wymienić i zinterpretować tajemnice radosne
-          za wzorem Maryi kształtuje w sobie postawę radosnego przeżywania łączności z Panem Jezusem
 
 
pogadanka opowiadanie na podstawie słów kluczy wypełnianie kart pracy śpiew pieśni
 
PU
KP 8
kartki
z napisanymi tajemnicami radosnymi
małe karteczki ze słowami kluczami w kopertach kartki A4
odtwarzacz
płyta CD
 
-        potrafi, z pomocą katechety, opowiedzieć treść przynajmniej jednej tajemnicy radosnej różańca
-        wskazuje, z pomocą katechety, na postawy, do jakich zachęca nas Maryja w tajemnicach radosnych
-        potrafi wymienić
z pamięci przynajmniej dwie tajemnice radosne
-        z pomocą katechety ustala kolejność podanych tajemnic radosnych różańca
 
 
-         potrafi opowiedzieć treść tajemnic radosnych różańca
-         wyjaśnia, że
w tajemnicach radosnych Maryja uczy nas radosnego przeżywania naszej codzienności
w łączności z Panem Jezusem
-         wymienia samodzielnie i we właściwej kolejności tajemnice radosne
-         potrafi zinterpretować tajemnice radosne
 
 
rozmowa
z uczniem, sprawdzenie wykonanych ćwiczeń w KP, odpowiedź ustna lub pisemna
9.
Tajemnice światła.
 
-          wie, że tajemnice światła przybliżają ważne momenty z życia Pana Jezusa
-          rozumie, że rozważanie tajemnic światła pozwala lepiej poznać Pana Jezusa
-          umie podpisać ilustracje przedstawiające tajemnice światła
-          pragnie poznawać Pana Jezusa przez odmawianie różańcowych tajemnic światła
 
 
samodzielna praca z tekstem pokaz
pogadanka
wypełnianie kart pracy
metoda liturgiczna
 
PU
KP 9
 
 
-        wskazuje, że tajemnice światła przybliżają nam ważne wydarzenia z życia Pana Jezusa
-        wykorzystując podręcznik i pomoc katechety podpisuje ilustracje tajemnic światła
-        wyjaśnia na czym polega pobożne odmawianie różańca
 
-         tłumaczy, skąd wzięto nazwę tajemnic światła
-         wyjaśnia, że tajemnice światła przybliżają ważne momenty
z życia Pana Jezusa, oraz że ich rozważanie prowadzi do pogłębienia przyjaźni z Chrystusem
-         potrafi powiedzieć, jak nazywają się poszczególne tajemnice światła
i samodzielnie przyporządkować do nich ilustracje
 
 
rozmowa
z uczniem, sprawdzenie wykonanych ćwiczeń i zadania domowego w KP,
10.
Tajemnice bolesne.
 
-            wie, że w tajemnicach bolesnych rozważamy mękę i śmierć Pana Jezusa
-            rozumie, że w tajemnicach bolesnych łączymy nasze troski
z cierpieniem Chrystusa
-            umie wymienić tajemnice bolesne
-            umie wyrazić wdzięczność Panu Jezusowi za cierpienie i śmierć, które podjął dla naszego zbawienia
 
 
pogadanka pokaz uproszczona metoda okienka informacyjnegosłowa klucze
samodzielne wypełnianie kart pracy
rysunek
metoda liturgiczna
 
PU
KP 10
kartki A4
 
-        wyjaśnia, że tajemnice bolesne mówią o męce i śmierci Pana Jezusa
-        potrafi opowiedzieć treść przynajmniej jednej tajemnicy bolesnej
-        potrafi, z pomocą katechety, uporządkować we właściwej kolejności przedstawione ilustracje tajemnic bolesnych
-        wyjaśnia dlaczego powinniśmy być wdzięczni Chrystusowi za dzieło odkupienia
 
 
-         wskazuje, że
w tajemnicach bolesnych rozważamy mękę i śmierć Pana Jezusa
-         potrafi opowiedzieć treść tajemnic bolesnych różańca
-         wyjaśnia, że
w tajemnicach bolesnych możemy łączyć nasze troski
i cierpienia
z cierpieniem Chrystusa
-         wymienia samodzielnie i we właściwej kolejności tajemnice bolesne
 
 
rozmowa
z uczniem, obserwacja pracy
w grupach na lekcji, sprawdzenie wykonanych ćwiczeń i zadania domowego w KP
11.
Tajemnice chwalebne.
 
-          wie, że w tajemnicach chwalebnych rozważamy wydarzenia pogłębiające naszą nadzieję na życie wieczne, ukazujące moc, wielkość i świętość Boga oraz wyniesienie Maryi
-          rozumie, że rozważając tajemnice chwalebne ożywia wiarę i nadzieję życia wiecznego
-          umie wymienić tajemnice chwalebne
-          pogłębia i umacnia w sobie nadzieję na życie wieczne
 
 
pogadanka praca z tekstem samodzielne wypełnianie kart pracy śpiew pieśni
 
PU
KP 11
odtwarzacz
płyta CD
 
-        wyjaśnia, z pomocą katechety, że tajemnice chwalebne ukazują moc, wielkość
i świętość Boga oraz wyniesienie Maryi
-        potrafi opisać przynajmniej jedną tajemnicę chwalebną
-        potrafi wymienić
z pamięci przynajmniej dwie tajemnice chwalebne
-        wyjaśnia, że rozważanie tajemnic chwalebnych ożywia naszą wiarę i nadzieję życia wiecznego
 
 
-         wskazuje, że
w tajemnicach chwalebnych rozważamy wydarzenia pogłębiające naszą nadzieję na życie wieczne, ukazujące moc, wielkość
i świętość Boga oraz wyniesienie Maryi
-         potrafi opisać poszczególne tajemnice chwalebne
-         wymienia samodzielnie tajemnice chwalebne
 
rozmowa
z uczniem, sprawdzenie wykonanych ćwiczeń i zadania domowego w KP, odpowiedź ustna lub pisemna
12.
„Oto jest dzień, który dał nam Pan”.
 
-            wie, że niedziela jest dniem zmartwychwstania Chrystusa
-            umie wyjaśnić, dlaczego niedziela jest dniem świętym
-            umie podać przykłady świętowania niedzieli
-            rozumie, że niedziela jest dniem spotkań rodzinnych, odwiedzin, rozmów z najbliższymi
-            stara się przeżywać dzień święty
w łączności z Bogiem i wspólnotą Kościoła
 
 
opowiadanie rozmowa uroczyste czytanie Pisma Świętego indywidualne wypełnianie kart pracy
śpiew piosenki wykonanie plakatu
 
PU
KP 12
Pismo Święte świeca
zapałki
arkusze szarego papieru
kredki
odtwarzacz
płyta CD
 
-        wskazuje, że niedziela jest dniem zmartwychwstania Pana Jezusa
-        wyjaśnia, że niedziela jest dniem świętym
-        wyjaśnia, że
w niedzielę uczestniczymy we Mszy świętej
-        potrafi podać kilka przykładów na spędzanie niedzieli
w gronie rodzinnym


 
-         wskazuje, że niedziela jest pełnym radości dniem zmartwychwstania Pana Jezusa
-         wyjaśnia samodzielnie, dlaczego niedziela jest dniem świętym i jak powinniśmy ten dzień przeżywać
-         wymienia różne sposoby spędzania niedzieli
 
 
rozmowa
z uczniem, sprawdzenie wykonanych samodzielnie przez ucznia ćwiczeń
w KP i plakatu
13.
Czym jest liturgia?
 
-          wie jaką rolę w nawiązywaniu kontaktu z drugim człowiekiem pełnią gesty
-          umie wyjaśnić, czym jest liturgia
-          wie, że podczas liturgii posługujemy się określonymi gestami, znakami, słowami
-          rozumie, że w liturgii uczestniczymy razem ze wspólnotą całego Kościoła
-          kształtuje postawę świadomego uczestniczenia w liturgii Mszy świętej
 
 
pogadanka praca z podręcznikiem „słowa – klucze”
indywidualne wypełnianie kart pracy śpiew piosenki
 
PU
KP 13
małe karteczki klej
kartki A4
magnetofon
płyta CD
 
-        wskazuje, że podobnie jak w spotkaniu
z ludźmi, tak
w spotkaniu z Panem Bogiem posługujemy się gestami i znakami
-        potrafi podać przynajmniej jeden z gestów liturgicznych
-        wyjaśnia, z pomocą katechety, czym jest liturgia
-        wyjaśnia jak czynić znaki , gesty liturgiczne
 
-         wyjaśnia, jaką rolę
w kontaktach z innymi ludźmi pełnią gesty, znaki
-         wyjaśnia, że podczas liturgii posługujemy się gestami, znakami, które przybliżają do Boga i pomagają
w przeżywaniu tego spotkania
-         potrafi wymienić wybrane znaki i gesty liturgiczne
-         tłumaczy, czym jest liturgia
-         wyjaśnia, że w liturgii uczestniczymy razem ze wspólnotą całego Kościoła
 
 
rozmowa
z uczniem, sprawdzenie wykonanych ćwiczeń w KP
14.
Msza święta – radosne spotkanie.
 
-          zna nazwy określające Mszę świętą
-          wie, że Msza święta jest radosnym spotkaniem z Chrystusem
i wspólnotą Kościoła
-          umie wymienić nazwy dwóch głównych części Mszy świętej: liturgia słowa i liturgia eucharystyczna
-          rozumie, że pieśń towarzysząca procesji wejścia kapłana ma znaczenie wspólnototwórcze
i symbolizuje drogę człowieka do Boga
-          zna odpowiedź udzielaną przez wiernych na pozdrowienie kapłana: „Pan z wami” i rozumie, że Chrystus jest obecny wśród nas podczas każdej Eucharystii
-          kształtuje postawę świadomego, pobożnego uczestniczenia
w Eucharystii
 
 
 
skojarzenia rozmowa samodzielne czytanie tekstu biblijnego indywidualne wypełnianie kart pracy,
„żywa zagadka literowa”
praca z planszą kołową
śpiew pieśni
 
PU
KP 14
kartki A4
z literami słów: MSZA ŚWIĘTA taśma samoprzylepna lub szpilki
małe karteczki kartki A5
tablica
kreda
plansza kołowa
z częściami Mszy świętej odtwarzacz
płyta CD
 
-        wskazuje, że Mszę świętą nazywamy inaczej Eucharystią
-        wyjaśnia, z pomocą katechety, że Msza święta jest radosnym spotkaniem
z Chrystusem
i wspólnotą Kościoła
-        wymienia, z pomocą katechety, elementy rozpoczynające Mszę świętą i porządkuje je we właściwej kolejności
-        podaje odpowiedź, jakiej udzielamy na pozdrowienie kapłana „Pan z wami”
-        wyjaśnia w jaki sposób należy uczestniczyć we Mszy św.(pobożność, skupienie, świadomość obecności Boga)
 
 
-         wyjaśnia, że Msza święta jest radosnym spotkaniem
z Chrystusem
i wspólnotą Kościoła
-         podaje kilka nazw określających Mszę świętą
-         wymienia nazwy dwóch głównych części Mszy świętej: Liturgia Słowa
i Liturgia eucharystyczna
-         wymienia samodzielnie i we właściwej kolejności elementy rozpoczynające Mszę świętą
-         wyjaśnia znaczenie
i podaje odpowiedź, jakiej udzielamy na pozdrowienie kapłana „Pan z wami
-         wyjaśnia znaczenie śpiewu rozpoczynającego Mszę świętą
 
rozmowa
z uczniem, sprawdzenie zadania domowego, obserwacja pracy ucznia z planszą kołową Mszy świętej
15.
Uroczystość Wszystkich Świętych.
 
-          wie, kogo nazywamy świętym
-          umie wymienić kilka cech osoby świętej
-          umie podać imiona kilku polskich świętych
-          rozumie, że świętych możemy prosić o pomoc i wstawiennictwo
-          wie, kiedy obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny
-          umie wymienić sposoby pomocy zmarłym
-          niesie pomoc zmarłym przez modlitwę osobistą i wspólnotową
 
 
niedokończone zdania słoneczko
praca z podręcznikiem uroczyste czytanie Słowa Bożego rozmowa
indywidualne wypełnianie kart pracy pokaz kalendarza lub brewiarza
praca z planszą kołową roku liturgicznego
śpiew pieśni
 
 
PU
KP 15
Pismo Święte tablica
kreda
arkusz szarego papieru
małe kolorowe karteczki
klej
świeca
zapałki
kalendarz
z wypisanymi imionami świętych lub brewiarz
plansza kołowa roku liturgicznego odtwarzacz
płyta CD
 
 
-        wyjaśnia, że święci przebywają z Panem Bogiem w niebie
-        podaje przynajmniej dwie cechy osób świętych
-        potrafi podać imię przynajmniej jednego
z polskich świętych
-        podaje datę Uroczystości Wszystkich Świętych
-        tłumaczy, że może pomóc zmarłym przez modlitwę i udział we Mszy świętej
 
-         tłumaczy w sposób wyczerpujący, kogo nazywamy świętym
-         wymienia samodzielnie kilka cech osoby świętej
-         wymienia imiona kilku polskich świętych
-         wyjaśnia, że świętych możemy prosić
o pomoc
i wstawiennictwo
-         podaje bezbłędnie datę Uroczystości Wszystkich Świętych
i Dnia Zadusznego
-         wymienia kilka sposobów pomocy zmarłym
 
rozmowa
z uczniem, obserwacja pracy ucznia na lekcji
16.
Przepraszamy Pana Boga.
 
-          wie, że za popełnione zło należy przeprosić tych, których się skrzywdziło
-          wyjaśnia, jaką postawą w czasie modlitwy odznaczał się faryzeusz,
a jaką celnik
-          rozumie słowa modlitwy: „Spowiadam się Bogu”
-          umie powiedzieć modlitwę: „Spowiadam się Bogu”
-          wie, że w czasie Mszy świętej są inne formy aktu pokuty
-          wzbudza skruchę za popełnione zło
 
 
opowiadanie rozmowa indywidualne wypełnianie kart pracy
praca z podręcznikiem uroczyste czytanie Słowa Bożego
mini drama
 
PU
KP 16
Pismo Święte świeca
zapałki
 
-        wyjaśnia, że za popełnione zło należy zawsze przeprosić
-        potrafi, z pomocą katechety, powiedzieć słowa modlitwy „Spowiadam się Bogu”
-        wskazuje, że modlitwę „Spowiadam się Bogu” odmawiamy w czasie Mszy świętej
-        wyjaśnia na czym polega skrucha za popełnione zło
 
-         wyjaśnia, że za popełnione zło należy przeprosić tych, których się skrzywdziło
-         wyjaśnia, że w czasie modlitwy faryzeusz odznaczał się pychą
a celnik postawą uniżenia i pokory wobec Pana Boga
-         potrafi powiedzieć i wyjaśnić słowa modlitwy „Spowiadam się Bogu” oraz wskazuje, że odmawiamy ją na początku Mszy świętej
-         wskazuje, że w czasie Mszy świętej są odmawiane także inne formy aktu pokuty
-         wyjaśnia, dlaczego powinniśmy wzbudzać skruchę na początku Mszy św.
 
 
rozmowa
z uczniem, odpowiedź ustna lub pisemna
17.
Niech Pan Bóg będzie uwielbiony w naszych sercach.
 
-          wie, że w czasie Mszy świętej uwielbiamy Boga
-          rozumie, że Bóg upodobał sobie człowieka
-          rozumie, że człowiek na wybranie
i umiłowanie przez Boga odpowiada uwielbieniem Stwórcy
-          wie, że Pana Boga wielbimy modlitwą i dobrymi czynami
-          umie hymn „Chwała na wysokości Bogu”
-          wymienia sposoby wielbienia Pana Boga
-          swoimi czynami pragnie chwalić Boga
 
 
praca z podręcznikiem rozmowa kierowana
śpiew pieśni
wypełnianie kart pracy zmodyfikowany papierek lakmusowy
 
PU s.
KP 17
teksty
z załączników dla każdego dziecka (patrz podręcznik metodyczny)
odtwarzacz
płyta CD
 
-        wskazuje, że Bóg kocha człowieka
-        wyjaśnia, z pomocą katechety, że chwalimy Boga modlitwą
i dobrymi czynami
-        potrafi podać dwa przykłady czynów, przez które chwali Boga
-        potrafi, z pomocą katechety, powiedzieć treść modlitwy „Chwała na wysokości Bogu”
 
-         wskazuje, że w czasie Mszy świętej wielbimy Boga słowami modlitwy „Chwała na wysokości Bogu”
-         wyjaśnia, co to znaczy, że Bóg nas sobie upodobał
-         tłumaczy, że na wybranie i umiłowanie przez Boga człowiek odpowiada uwielbieniem
-         wyjaśnia, że oddajemy chwałę Bogu przez modlitwę i właściwe postępowanie
-         podaje przykładowe czyny, przez które może chwalić Boga
-         potrafi powiedzieć
z pamięci hymn „Chwała na wysokości Bogu”
 
 
rozmowa
z uczniem, sprawdzenie wykonanych ćwiczeń i zadania domowego w KP
18.
Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.
 
-          wie, że Chrystus jest Królem Wszechświata
-          umie wyjaśnić, na czym polega królowanie Pana Jezusa
-          wskazuje niedzielę roku liturgicznego, w którą obchodzimy Uroczystość Chrystusa Króla
-          wyraża wdzięczność Chrystusowi za przyniesienie światu miłości, prawdy i pokoju
 
 
indywidualne wypełnianie kart pracy
„program wyborczy króla” rozmowa
praca z podręcznikiem, uroczyste czytanie Słowa Bożego
mini – drama
„wybory”, śpiew pieśni
 
PU
KP 17
Pismo Święte korona cierniowa
czerwony płaszcz (szata)
krzesło, magnetofon kaseta z muzyką refleksyjną plansza kołowa roku liturgicznego
 
-        potrafi powiedzieć, że Pana Jezusa nazywamy Królem
-        wyjaśnia, z pomocą katechety, że Królestwo Chrystusa oparte jest na prawdzie, miłości
i pokoju
-        potrafi odszukać
i wskazać na planszy kołowej niedzielę Chrystusa Króla
 
 
-         wyjaśnia, że Chrystus jest Królem Wszechświata
-         wyjaśnia samodzielnie, że Jezus jest Panem naszego życia a Jego Królestwo polega na prawdzie, miłości
i pokoju
-         wskazuje, że Uroczystość Chrystusa Króla obchodzimy
w ostatnią niedzielę roku liturgicznego i odszukuje ją na planszy kołowej
 
 
rozmowa
z uczniem, sprawdzenie wykonanych ćwiczeń w KP
19.
JEZUS WYJAŚNIA NAM PISMA
Dzieje słowa.
 
-          wie, że od najdawniejszych czasów ludzie porozumiewali się za pomocą słowa
-          zna różne sposoby zapisywania informacji przez ludzi żyjących
w różnych epokach
-          umie wyjaśnić dlaczego Pismo Święte powinno być najcenniejszą księgą dla każdego chrześcijanina
-          rozumie, że autorzy Pisma Świętego zostali natchnieni przez Pana Boga
-          wie, kogo i co poznajemy z kart Pisma Świętego
-          umie wyrazić dziękczynienie za otrzymane od Stwórcy Słowo Boże
 
 
opowiadanie lub zabawa
w „głuchy telefon”, pogadanka uroczyste czytanie Słowa Bożego
praca z podręcznikiem indywidualne wypełnianie kart pracy
 
PU
KP 19
Pismo Święte ilustracje pokazujące historię powstania ksiąg
świeca
zapałki egzemplarze Pisma Świętego
w różnych językach
 
-        wskazuje, że ludzie porozumiewają się za pomocą słów
-        wyjaśnia, że Pismo Święte powinno być dla człowieka najważniejszą księgą
-        wyjaśnia, z pomocą katechety, że Pan Bóg pomagał autorom Pisma Świętego
w zapisywaniu Jego nauki
-        wyjaśnia, że przez Pismo Święte poznajemy Słowo Boże
-        tłumaczy, że Pismo Święte traktujemy inaczej niż każdą inną książkę ,gdyż z racji Autora księgę tą czytamy z szacunkiem i powagą
 
 
-         wyjaśnia, że ludzie od najdawniejszych czasów porozumiewali się za pomocą słowa
-         wymienia różne sposoby zapisywania słowa przez ludzi żyjących w różnych epokach
-         wskazuje, że Pismo Święte powinno być najważniejszą księgą dla człowieka
i uzasadnia dlaczego
-         wyjaśnia, że autorów Pisma Świętego Bóg wybrał i obdarzył Swoją pomocą (natchnieniem), aby zapisali Jego naukę
-         potrafi wymienić, do czego potrzebne jest Pismo Święte
 
 
rozmowa
z uczniem
20.
Co Biblia wniosła
w historię człowieka?
 
-          wie, że Pismo Święte posiada wartość ponadczasową
-          rozumie, że Pismo Święta jest natchnieniem dla wielu artystów, pisarzy, poetów
-          wymienia dzieła sztuki czerpiące natchnienie z Biblii
-          poznając rolę, jaką odegrała Biblia w tworzeniu kultury światowej pogłębia i umacnia szacunek do Pisma Świętego
 
 
pogadanka zdania niedokończoneuroczyste czytanie Słowa Bożego
praca z podręcznikiem prezentacja dzieła sztuki
indywidualne wypełnianie kart pracy
śpiew pieśni
 
PU
KP 20
Pismo Święte arkusze szarego papieru
świeca
zapałki
ilustracje przedstawiające różne dzieła sztuki czerpiące swe natchnienie
z Biblii odtwarzacz
płyta CD
tekst wiersza
fragment książki, np. „Quo vadis?”
 
 
-        wyjaśnia, że Słowo Boże ma wielką wartość dla ludzi
-        tłumaczy, z pomocą katechety, że wielu artystów tworzyło swoje dzieła inspirując się Słowem Bożym
-        potrafi wymienić przynajmniej jedno dzieło sztuki powstałe pod wpływem Słowa Bożego w Polsce
 
-         wyjaśnia, że Słowo Boże posiada wielką wartość, jest wieczne
i ma wpływ na historię ludzi
-         wyjaśnia, że Pismo Święte jest natchnieniem dla wielu artystów, pisarzy i poetów, czego wyrazem są ich dzieła
-         potrafi wymienić przykładowe dzieła sztuki czerpiące natchnienie z Biblii
 
rozmowa
z uczniem, obserwacja pracy ucznia na lekcji, sprawdzenie zadania domowego
21.
  
Przyjąć Słowo Boże jak Maryja.
 
-          wie, z jakim posłannictwem przyszedł anioł Gabriel do Maryi
-          zna odpowiedź Maryi na słowa Pana Boga przekazane przez anioła
-          rozumie, że każdy chrześcijanin powinien słuchać i przyjmować Słowo Boże tak, jak Maryja
-          umie powiedzieć, jak może odpowiadać na Słowo Boże
-          wyraża pragnienie wsłuchiwania się w Słowo Boże i gotowość przyjmowania go tak jak Maryja
 
 
pogadanka praca z podręcznikiem uroczyste czytanie Słowa Bożego
„Bystrzak”
indywidualne wypełnianie kart pracy
śpiew piosenki
 
PU
KP 21
Pismo Święte
obraz przedstawiający scenę Zwiastowania
małe karteczki
kartki A4
zapałki
świeca odtwarzacz
płyta CD
 
-        tłumaczy, że anioł przyszedł oznajmić Maryi, że zostanie Matką Zbawiciela
-        wyjaśnia, że Maryja zgodziła się z wolą Pana Boga
-        wyjaśnia, z pomocą katechety, że każdy człowiek powinien słuchać Słowa Bożego i przyjmować je na wzór Matki Bożej
 
-         wyjaśnia samodzielnie, z jakim posłannictwem przyszedł anioł do Maryi
-         potrafi podać
z pamięci, jak Maryja odpowiedziała na słowa Pana Boga przekazane przez anioła
-         wyjaśnia samodzielnie, że każdy chrześcijanin powinien słuchać
i przyjmować Słowo Boże tak, jak Maryja
-         wskazuje, jak może odpowiadać na Słowo Boże
 
 
rozmowa
z uczniem, obserwacja pracy ucznia na lekcji, sprawdzenie ćwiczenia 2 w KP
22.
Słowa Pana Boga są światłem.
 
-          wie, jakie znaczenie ma światło dla życia człowieka
-          umie powiedzieć, co to znaczy, że Chrystus jest światłem
-          wskazuje, że Słowa Pana Boga są dla nas światłem
-          rozumie, że każdy z nas jest wezwany do niesienia światła innym
-          umie świadczyć o Chrystusie, który jest światłem
 
 
praca z podręcznikiem pogadanka
gra dydaktyczna
indywidualne wypełnianie kart pracy
śpiew piosenki
 
PU
KP 22
piłeczka odtwarzacz,
płyta CD
 
-        wskazuje, jaką rolę pełni światło w życiu człowieka
-        wskazuje, że Pan Jezus nazywa siebie światłem
-        wyjaśnia, z pomocą katechety, że Słowa Pana Jezusa są światłem, które oświeca i wskazuje jak mamy żyć
 
-         wyjaśnia samodzielnie, jakie znaczenie ma światło w życiu człowieka
-         wyjaśnia, co to znaczy, że Chrystus jest światłem
-         wskazuje, że Słowa Pana Jezusa są światłem, które oświeca nasze życie
i wskazuje drogę do zbawienia
-         wyjaśnia, że każdy jest wezwany do niesienia światła innym
 
 
rozmowa
z uczniem, obserwacja pracy ucznia na lekcji, sprawdzenie ćwiczenia 2 w KP
23.
Zgromadzeni wokół stołu Słowa.
 
-          wie, jaką rolę w życiu człowieka pełni stół
-          umie wskazać miejsce
w kościele, przy którym Chrystus karmi nas Swoim Słowem
-          rozumie, że Słowo Boże jest potrzebne człowiekowi do życia tak, jak chleb
-          zna słowa kończące czytanie fragmentu z Pisma Świętego podczas Liturgii Słowa
-          stara się uważnie słuchać Słowa Bożego podczas Mszy świętej realizować je w codzienności
 
 
pogadanka praca z podręcznikiem uroczyste czytanie Słowa Bożego „medytacja metaforyczna” lub „cichy myśliciel”
indywidualne wypełnianie kart pracy
śpiew pieśni
 
PU
KP 23
Pismo Święte
stół
krzesła dla każdego uczestnika katechezy
biały obrus
świeca
zapałki
chleb
ewentualnie papierowe talerzyki
kartki z tekstem biblijnym dla każdego ucznia małe karteczki worek lub koszyk odtwarzacz
płyta CD
 
 
-        wskazuje, że stół jest ważnym miejscem dla rodziny
-        potrafi, z pomocą katechety, wskazać miejsce w kościele, przy którym Chrystus karmi nas Swoim Słowem
-        potrafi podać odpowiedź na słowa kończące czytanie fragmentu Pisma Świętego podczas Liturgii Słowa
-        tłumaczy dlaczego Słowa Bożego słuchamy uważnie
i w skupieniu
 
-         wyjaśnia wyczerpująco, jaką rolę pełni w życiu człowieka stół
-         potrafi wskazać
i nazwać miejsce
w kościele, przy którym Chrystus karmi nas Swoim Słowem
-         wyjaśnia, że Słowo Boże jest potrzebne człowiekowi do życia tak, jak chleb
-         podaje bezbłędnie słowa kończące czytanie fragmentu Pisma Świętego podczas Liturgii Słowa
 
rozmowa
z uczniem, sprawdzenie wykonanych przez dziecko samodzielnie ćwiczeń w KP, odpowiedź ustna lub pisemna
24.
 
Pan Bóg przemawiał przez proroków.
 
-          wie, że w czasach Starego Testamentu Pan Bóg przemawiał do ludzi przez proroków
-          umie wskazać moment w czasie Mszy świętej, podczas którego słuchamy nauczania proroków
-          rozumie, że przez słowa proroków Pan Bóg mówi także do nas
-          podaje przykłady, kiedy człowiek, szczególnie dziecko może głosić Słowo Boże
-          swoją postawą i uczynkami chce głosić Słowo Boże innym
 
 
pogadanka praca z podręcznikiem (ciche czytanie ze zrozumieniem) zagadka literowa uroczyste czytanie Słowa Bożego
praca z planszą kołową indywidualne wypełnianie kart pracy śpiew piosenki
 
 
PU
KP 23
Pismo Święte kartki z literami słowa: PROROK świeca
zapałki odtwarzacz
płyta CD
plansza kołowa Mszy Świętej
 
-        wyjaśnia, z pomocą katechety, kim byli prorocy
-        potrafi na planszy kołowej odszukać fragmentu liturgii Słowa: czytanie ze Starego Testamentu
-        wskazuje, z pomocą katechety, że przez proroków Pan Bóg mówi również do nas
-        wyjaśnia jak dziecko umie głosić Słowo Boże
 
-         wyjaśnia, kim byli prorocy i jakie zadania mieli do spełnienia
-         wskazuje poprawnie, w którym momencie Mszy świętej jest czytane Słowo Boże spisane przez proroków
-         wyjaśnia, że przez proroków Pan Bóg mówi również do nas
-         podaje przynajmniej dwa przykłady, kiedy człowiek może, podobnie jak prorocy, głosić Słowo Boże
 
 
rozmowa
z uczniem, obserwacja pracy ucznia na lekcji, sprawdzenie ćwiczenia 2 w KP
25.
  
Psalm jest wyjątkową modlitwa.
 
-          zna różne sposoby modlitewnego zwracania się do Pana Boga
-          wie, co to jest psalm
-          umie wskazać, jakie treści mogą zawierać psalmy
-          rozumie, że słowa psalmów mogą nam pomagać w rozmowie ze Stwórcą
-          wie, że psalm jest częścią Liturgii Słowa
-          kształtuje postawę modlitwy przez śpiew psalmu w czasie Mszy świętej
 
 
pogadanka „słoneczko” „słowo do przyczepienia” praca z podręcznikiem praca z plansza kołową Mszy świętej indywidualne wypełnianie kart pracy śpiew psalmu respon.
 
PU
KP 24
 
-        wymienia przynajmniej dwa sposoby zwracania się do Boga w modlitwie
-        wyjaśnia, z pomocą katechety, że psalmy są tekstami z Pisma Świętego, którymi możemy zwracać się do Boga w modlitwie
-        wskazuje, że psalm śpiewany jest podczas Mszy świętej
-        potrafi odszukać
i wskazać psalm na planszy kołowej
-        tłumaczy, że cały człowiek jest zaangażowany
w modlitwę - zwłaszcza jego serce
i myśli
 
 
-         wymienia różne sposoby modlitewnego zwracania się do Pana Boga
-         wyjaśnia czym jest psalm i jakie treści może zawierać
-         wyjaśnia, że słowa psalmów mogą pomagać nam
w rozmowie z Panem Bogiem
-         wskazuje, że psalm jest częścią Liturgii Słowa i z łatwością odszukuje go na planszy kołowej
 
rozmowa
z uczniem, sprawdzenie wykonanych przez dziecko samodzielnie ćwiczeń w KP, obserwacja pracy ucznia, obserwacja prezentowanych na modlitwie postaw dziecka
26.
Listy pisane przez Apostołów.
 
-      wie, dlaczego ludzie piszą listy
-      wie, że zwyczaj pisania listów istniał także w czasach Pana Jezusa
-      umie wskazać, ile listów znajduje się w Nowym Testamencie
-      wyjaśnia, do kogo były skierowane listy pisane przez Apostołów
-      rozumie, że Słowo Boże zapisane
w listach Apostołów, jest również skierowane do nas
-      wskazuje miejsce czytania listów apostolskich podczas Mszy świętej
-      kształtuje postawę uważnego słuchania Słowa Bożego podczas Mszy świętej
-      wyraża wdzięczność za troskę Apostołów o umacnianie wiary ochrzczonych
 
 
pogadanka opowiadanie uroczyste czytanie Słowa Bożego czytanie ze zrozumieniem refleksja indywidualne wypełnianie kart pracy
praca z Pismem Świętym
praca z planszą kołową Mszy świętej
 
PU
KP 26
Pismo Święte dla każdego ucznia osobny egzemplarz (wystarczy sam Nowy Testament) plansza kołowa Mszy świętej świeca
zapałki magnetofon
kaseta z muzyką refleksyjną
 
-        wyjaśnia, czym jest list
-        wskazuje, że Apostołowie pisali listy oraz, że znajdują się one w Piśmie Świętym
-        wyjaśnia , z pomocą katechety, że Słowo Boże zapisane
w listach Apostołów skierowane jest również do nas
-        potrafi odnaleźć
i wskazać na planszy kołowej czytanie z Nowego Testamentu
-        tłumaczy o czym powinien pamiętać słuchając Liturgii Słowa
 
-         wyjaśnia, dlaczego ludzie piszą do siebie listy
-         wskazuje, że zwyczaj pisania listów istniał także w czasach Pana Jezusa
-         podaje bezbłędnie ilość listów w Nowym Testamencie
-         potrafi wyjaśnić przez kogo zostały napisane i do kogo były skierowane
-         wyjaśnia, że Słowo Boże zapisane w listach Apostołów skierowane jest również do nas
-         wskazuje trafnie miejsce czytania listów apostolskich podczas Mszy świętej
 
 
rozmowa
z uczniem, sprawdzenie wykonanych przez dziecko ćwiczeń
w KP, obserwacja pracy ucznia
27.
 
Radosne Alleluja.
 
-          wie, w jaki sposób można wyrazić radość
-          wie, co oznacza słowo „Alleluja”
-          zna moment w czasie Liturgii Słowa, kiedy śpiewamy: „Alleluja”
-          wymienia słowa, które są śpiewane w czasie Wielkiego Postu zamiast „Alleluja”
-          rozumie, że śpiew „Alleluja” oraz związany z nim werset
z Ewangelii pomagają nam przygotować się na przyjęcie Dobrej Nowiny
 
 
pogadanka technika zdań niedokoń. lub „rozmowa
w kącie”
praca z planszą kołową Mszy świętej indywidualne wypełnianie kart pracy
śpiew pieśni
 
PU
KP 27
arkusze szarego papieru
pisaki
odtwarzacz
płyta CD
plansza kołowa Mszy świętej
 
-        potrafi podać dwa sposoby wyrażania radości przez ludzi
-        wskazuje, że przez śpiew „Alleluja” wyrażamy radość
-        wskazuje, że „Alleluja” jest śpiewane podczas Mszy świętej
-        potrafi odszukać
i wskazać na planszy kołowej śpiew „Alleluja”
 
-         wskazuje, w jaki sposób ludzie wyrażają radość
-         wyjaśnia znaczenie słowa „Alleluja”
-         wskazuje, że Alleluja” śpiewamy w czasie Liturgii Słowa przed Ewangelią
-         potrafi bezbłędnie wymienić słowa, które są śpiewane w czasie Wielkiego Postu zamiast „Alleluja”
-         wyjaśnia, że „Alleluja” oraz związany z nim werset z Ewangelii pomagają nam przygotować się na przyjęcie Dobrej Nowiny
 
 
rozmowa
z uczniem, sprawdzenie wykonanych przez dziecko samodzielnie ćwiczeń w KP, obserwacja pracy ucznia na lekcji
28.
 
Jezus przynosi całemu światu Dobrą Nowinę.
 
-          wie, że Ewangelia to Dobra Nowina o Zbawieniu
-          wie, że Ewangelia to najważniejszy moment w Liturgii Słowa
-          umie wymienić imiona czterech ewangelistów
-          zna słowa dialogu prowadzonego przez wiernych z kapłanem przed
i po czytaniu Ewangelii
-          rozumie znaczenie czynionych znaków krzyża na czole, ustach
i sercu
-          kształtuje postawę uważnego słuchania Ewangelii podczas Mszy świętej
 
 
pogadanka praca z podręcznikiem praca z Pismem Świętym Västers
praca z plansza kołową indywidualne wypełnianie kart pracy śpiew pieśni
 
PU
KP 28
Pismo Święte dla każdego ucznia po egzemplarzu (wystarczy Nowy Testament)
plansza kołowa Mszy świętej
tablica
kreda
odtwarzacz
płyta CD
 
-        wskazuje, że Ewangelia jest czytana podczas Mszy świętej
-        potrafi odszukać i wskazać Ewangelię na planszy kołowej
-        potrafi podać imię przynajmniej jednego ewangelisty
-        potrafi podać odpowiedź na wezwanie kapłana przed i po czytaniu Ewangelii
-        potrafi wskazać
w których miejscach czynimy znaki krzyża przed Ewangelią
i z pomocą katechety wyjaśnia ich znaczenie
 
-         wyjaśnia, że Ewangelia to Dobra Nowina o Zbawieniu
-         wskazuje, że Ewangelia jest najważniejszym momentem w Liturgii Słowa
-         wymienia bezbłędnie imiona czterech ewangelistów
-         potrafi powiedzieć słowa dialogu prowadzonego przez wiernych z kapłanem przed i po czytaniu Ewangelii
-         wyjaśnia znaczenie czynionych znaków krzyża na czole, ustach i sercu
 
 
rozmowa
z uczniem, sprawdzenie wykonanych przez dziecko samodzielnie ćwiczeń w KP, odpowiedź ustna lub pisemna
29.
Poprzez czyny i słowa Chrystusa, poznajemy Boga Ojca.
 
-          wie, że Chrystus świadczył swoim życiem o Bogu Ojcu
-          podaje przykłady czynów Pana Jezusa ukazujących Kochającego Ojca
-          rozumie, że ludzie patrząc na Chrystusa poznawali dobroć, miłosierdzie i sprawiedliwość Stwórcy
-          pragnienie poznawać Boga Ojca poprzez coraz lepsze poznawanie Pana Jezusa
 
 
pogadanka uroczyste czytanie Słowa Bożego „kawałek po kawałku” indywidualne wypełnianie kart pracy śpiew piosenki
 
PU
KP 29
Pismo Święte zapałki
świeca
obraz o tematyce dotyczącej dowolnego cudu uczynionego przez Chrystusa arkusz szarego papieru do przykrycia obrazu
taśma samoprzylepna nożyczki odtwarzacz
płyta CD
 
 
-        wyjaśnia, z pomocą katechety, że Jezus swoim życiem pokazuje Ojca
-        potrafi podać przynajmniej dwa czyny Pana Jezusa ukazujące dobrego
i miłosiernego Ojca
-        wyjaśnia związek między wiedzą
o Bogu, a coraz większą miłością człowieka do Stwórcy
 
-         wskazuje, że Pan Jezus swoim życiem świadczył o Ojcu
-         podaje samodzielnie kilka przykładów czynów Pana Jezusa ukazujących Kochającego Ojca
-         wyjaśnia, że ludzie patrząc na Chrystusa poznawali dobroć, miłosierdzie i sprawiedliwość Boga
-         wyjaśnia, że słuchając słów Ewangelii
w czasie Mszy świętej poznajemy Chrystusa, a przez Niego Kochającego Ojca
 
 
rozmowa
z uczniem
30.
 
Pan Jezus pragnie naszej przemiany.
 
-          wie, że Chrystus wzywa nas do miłowania Pana Boga i bliźniego
-          umie wyjaśnić, jak realizować miłość wobec osób nam nieprzychylnych
-          rozumie, że miłość, do której wzywa nas Pan Jezus, przemienia nasze życie
-          kształtuje postawę miłości do Boga
-          kształtuje w sobie postawę miłości wobec każdego człowieka, także nieprzyjaciół
 
 
pogadanka uroczyste czytanie Słowa Bożego „opowiadanie na podstawie kartek” refleksja
praca
z obrazem, indywidualne wypełnianie kart pracy
śpiew piosenki
 
 
PU
KP 30
Pismo Święte kolorowe ilustracje o różnej tematyce
świeca
zapałki
małe karteczki magnetofon kaseta z muzyką refleksyjną
płyta CD
 
-        wyjaśnia, że Pan Jezus wzywa nas do miłości każdego bliźniego, nawet nieprzyjaciół
 
-         wyjaśnia, że Chrystus wzywa nas do miłowania Pana Boga i bliźniego
-         wskazuje, jak mamy realizować miłość wobec nieprzyjaciół
-         wyjaśnia, że przez miłość, do której wzywa nas Pan Jezus, dokonuje się prawdziwa przemiana naszych serc
 
rozmowa
z uczniem
31.
Aby dobrze zrozumieć Słowo Boże.
 
-      wie, że w czasie Mszy świętej kapłan objaśnia Słowo Boże
-      zna pojęcie: homilia
-      rozumie, że homilia ma pomóc nam
w przyjęciu Słowa Bożego
i postępowaniu zgodnie z nim
w codziennym życiu
-      umie wyjaśnić, czym jest homilia
-      kształtuje w sobie postawę otwartości na wyjaśniane przez kapłana teksty biblijne
 
 
praca z tekstem zmodyfikowane niedokończone zdania pogadanka wypełnianie kart pracy śpiew piosenki
 
PU
KP 31
kartki A5
odtwarzacz
płyta CD
 
-          wskazuje, że podczas Mszy świętej Słowo Boże jest wyjaśniane przez kapłana
-          wyjaśnia, że wytłumaczenie Słowa Bożego przez kapłana jest potrzebne, byśmy lepiej je zrozumieli
-          potrafi odszukać
i wskazać homilię na planszy kołowej
-          wyjaśnia dlaczego uważne słuchanie homilii jest potrzebne
i ważne
 
 
-         tłumaczy samodzielnie, że
w czasie Mszy świętej kapłan wyjaśnia nam usłyszane Słowo Boże
-         wyjaśnia samodzielnie, że homilia jest wyjaśnieniem Słowa Bożego podczas Mszy świętej
-         potrafi wyjaśnić, że homilia ma pomóc nam w przyjęciu Słowa Bożego
i postępowaniu zgodnie z nim w codziennym życiu
 
 
rozmowa
z uczniem, sprawdzenie wykonanych przez dziecko ćwiczeń
w KP, odpowiedź
32.
 
My uwierzyliśmy Jezusowi.
 
-          wie, jak nazywa się modlitwa,
w której wyznajemy wiarę
w Boga Trójjedynego
-          rozumie, że modlitwa „Wierzę
w jednego Boga” jest aktem wiary
w Boże objawienie
i zobowiązaniem do dawania świadectwa
-          rozumie, że wyrażając wiarę wyrażamy posłuszeństwo Bogu
-          umie wymienić najważniejsze prawdy wiary, które zawarte są
w modlitwie: „Wierzę w jednego Boga”
-          pragnienie uważnie słuchać Słowa Bożego i odpowiadać Bogu Trójjedynemu żywą wiarą
 
 
 
opowiadanie rozmowa kierowana pogadanka wypełnianie kart pracy śpiew piosenki
 
PU
KP 32
magnetofon
płyta CD
 
-        podaje tytuł modlitwy, w której wyznajemy wiarę w Boga Trójjedynego
-        wyjaśnia, z pomocą katechety, że przez modlitwę „Wierzę
w jednego Boga” odpowiada Bogu na Jego Słowo
-        wymienia, z pomocą katechety, na podstawie tekstu modlitwy, najważniejsze prawdy wiary zawarte
w modlitwie: „Wierzę
w jednego Boga”
 
-         wskazuje, że przez słowa modlitwy „Wierzę w jednego Boga” odpowiadamy Bogu na Jego Słowa
-         wyjaśnia, że modlitwa „Wierzę w jedynego Boga” jest wyrazem naszej wiary w Boże objawienie
i zobowiązaniem do dawania świadectwa
-         wyjaśnia, że wyznając wiarę wyrażamy posłuszeństwo Bogu
-         wymienia najważniejsze prawdy wiary zawarte
w modlitwie: „Wierzę
w jednego Boga”
 
 
rozmowa
z uczniem, sprawdzenie wykonanych przez dziecko ćwiczeń
w KP
33.
Z ufnością powierzamy Bogu nasze życie.
 
-          wie, że podczas Mszy świętej kierujemy do Pana Boga nasze prośby
-          rozumie, że nasze prośby kierowane do Boga są wyrazem ufności
-          umie wymienić przykładowe sytuacje, w których potrzebujemy Bożej pomocy
-          kształtuje w sobie postawę ufności wobec Pana Boga
 i potrafi wyrazić Mu swoje prośby
 
 
praca z podręcznikiem rozmowa kierowana zmodyfikowane słowa klucze burza pytań pokaz
wypełnianie kart pracy śpiew piosenki
 
PU
KP 33
kartki A4
odtwarzacz
płyta CD
 
-        wskazuje, że Panu Bogu możemy przedstawiać na modlitwie różne prośby
-        tłumaczy, że Panu Bogu zawsze możemy zaufać, ponieważ bardzo nas kocha
-        potrafi podać przykładową sytuację, w której człowiek potrzebuje pomocy Pana Boga
 
-         wyjaśnia, że podczas Mszy świętej,
w Modlitwie powszechnej
zanosimy do Pana Jezusa nasze prośby
-         wyjaśnia, że nasze prośby kierowane do Boga są wyrazem ufności
-         wymienia przykładowe sytuacje z życia codziennego, w których potrzebujemy Bożej pomocy
 
 
rozmowa
z uczniem, sprawdzenie wykonanych przez dziecko ćwiczeń
w KP
 

 
 
 
34. Mówimy do Boga.
-          -          wie, że w czasie rozmowy
z Panem Bogiem przyjmujemy postawę szacunku i skupienia
-          -          wie, że w czasie modlitwy staramy się pamiętać
o wszystkich ludziach potrzebujących pomocy na całym świecie
-          -          umie wyjaśnić, jaki jest układ Modlitwy powszechnej
-          -          wymienia cztery grupy intencji Modlitwy powszechnej
-          -          układa przykładowe wezwania Modlitwy powszechnej
 
„wędrujące plakaty”, pogadanka, praca z podręcznikiem, samodzielne czytanie tekstu ze zrozumieniem, praca w oparciu o ilustracje z podręcznika, indywidualne wypełnianie kart pracy
PU s.
KP 34
arkusze szarego papieru
- wyjaśnia, że w czasie rozmowy z Panem Bogiem przyjmujemy postawę szacunku i skupienia
- tłumaczy, z pomocą katechety, że w Modlitwie powszechnej zanosimy nasze prośby za ludzi całego świata
- potrafi podać przynajmniej jedną grupę intencji Modlitwy powszechnej
- potrafi ułożyć przynajmniej jedno wezwanie Modlitwy powszechnej


 - wskazuje, że w czasie modlitwy mamy pamiętać o wszystkich ludziach potrzebujących pomocy na całym świecie
- wyjaśnia, jaki układ ma Modlitwa powszechna
- podaje bezbłędnie cztery grupy intencji Modlitwy powszechnej
- potrafi ułożyć samodzielnie przykładowe wezwania Modlitwy powszechnej
 
rozmowa
z uczniem, sprawdzenie wykonanych przez dziecko ćwiczeń w KP
 
 
35. By Kościół Chrystusowy umacniał się.
-          -          wie, że słowa: „kościół” używamy na określenie świątyni, do której przychodzimy
w niedzielę i święta, a wyrażenia: „Kościół” na określenie wspólnoty wierzących
w Chrystusa
-          -          rozumie, że Chrystus umiłował swój Kościół i pragnie Jego świętości
-          -          zna moment Liturgii Słowa,
w którym modlimy się w intencji Kościoła
-          -          umie wymienić osoby, za które zanosimy nasze błagania modląc się w intencji Kościoła
-          -          umie ułożyć modlitwę prośby
w intencji Kościoła i zwraca się nią do Boga
 
pogadanka, nadawanie tytułów, indywidualne wypełnianie kart pracy, ciche czytanie ze zrozumieniem, „obrazowa medytacja”, śpiew piosenki
PU s.
KP 35
obraz świątyni, obraz wspólnoty ludzi zebranych na Eucharystii, tablica, magnesy, kartki A4, magnetofon, kaseta z muzyką refleksyjna, płyta CD
- tłumaczy, z pomocą katechety, że słowo „kościół” oznacza budynek, a „Kościół” wspólnotę wierzących w Chrystusa
- potrafi odszukać i wskazać na planszy kołowej Modlitwę powszechną
- potrafi wymienić przynajmniej dwie osoby, za które zanosimy błagania modląc się w intencji Kościoła
 
- tłumaczy samodzielnie, że słowa: „kościół” używamy na określenie świątyni, do której przychodzimy
w niedzielę i święta, a wyrażenia: „Kościół” na określenie wspólnoty wierzących
w Chrystusa
- wskazuje, że Chrystus umiłował Kościół i pragnie Jego świętości
- wskazuje bezbłędnie moment Liturgii Słowa,
w którym modlimy się w intencji Kościoła
- wymienia samodzielnie osoby, za które zanosimy błagania modląc się w intencji Kościoła
 
 
 
rozmowa
z uczniem, obserwacja pracy ucznia na lekcji, sprawdzenie wykonanych przez dziecko ćwiczeń w KP,
 
 
36. Prosimy o pokój dla świata.
-          -          wie, że Pan Bóg jest dawcą pokoju
-          -          rozumie, że zachęta do czynienia pokoju zawarta w Piśmie Świętym, jest skierowana do każdego człowieka
-          -          wie, że w czasie Modlitwy powszechnej zanosimy nasze błagania w intencji władzy państwowej oraz o zbawienie
 i pokój dla świata
-          -          podaje sposoby wprowadzania pokoju w swoim środowisku
-          -          umie ułożyć modlitwę prośby
o pokój na świecie i zwraca się nią do Boga
 
pogadanka, praca z tekstem biblijnym, praca z podręcznikiem, rysunek, indywidualne wypełnianie kart pracy, śpiew piosenki
PU s.
KP 36
kartki A4, pisaki, tablica, magnesy, odtwarzacz, płyta CD
- wskazuje, że dawcą pokoju jest Pan Bóg
- wyjaśnia, że każdy człowiek powinien zabiegać o pokój
- wyjaśnia, z pomocą katechety, że w czasie Modlitwy powszechnej modlimy się o pokój na ziemi
- potrafi podać przynajmniej jedną sytuację z codziennego życia ukazującą, jak może wprowadzać pokój w swoim środowisku


- wyjaśnia, że zachęta do czynienia pokoju zawarta w Piśmie Świętym, jest skierowana do każdego człowieka
- wyjaśnia, że w czasie Modlitwy powszechnej modlimy się za rządzących państwami oraz o zbawienie i pokój na ziemi
- podaje kilka przykładów z codziennego życia, jak może wprowadzać pokój w swoim środowisku
rozmowa
z uczniem, obserwacja pracy ucznia na lekcji, sprawdzenie wykonanych przez dziecko ćwiczeń w KP,
 
 
37. Pamiętamy o tych, których spotykają trudności.
-          -          rozumie, kto jest „osobą potrzebującą”
-          -          rozumie, że jednym ze sposobów niesienia pomocy potrzebującym jest modlitwa
-          -          wie, że w czasie Modlitwy powszechnej pamiętamy o ludziach cierpiących na całym świecie
-          -          umie ułożyć wezwanie modlitewne za tych, którzy cierpią
-          -          pogłębia w sobie wrażliwość na potrzeby bliźnich, szczególnie tych najbardziej potrzebujących pomocy
 
niedokończone opowiadanie, pogadanka, czytanie ze zrozumieniem, uroczyste czytanie Słowa Bożego, indywidualne wypełnianie kart pracy, śpiew piosenki, origami płaskie z koła
PU s.
KP 37
Pismo Święte, świeca, zapałki, odtwarzacz, płyta CD, kartki A4, klej, kolorowe kółeczka różnej wielkości i koloru
- potrafi podać kilka przykładów osób potrzebujących
- tłumaczy, z pomocą katechety, że jednym ze sposobów pomocy potrzebującym jest modlitwa
- wyjaśnia, z pomocą katechety, że w czasie Modlitwy powszechnej modlimy się w intencji ludzi potrzebujących na całym świecie
- potrafi wyjaśnić, kto jest „osobą potrzebującą” i podaje przykłady takich osób
- tłumaczy samodzielnie, że potrzebującym udzielamy pomocy przez modlitwę oraz czyny
- wyjaśnia, że w czasie Modlitwy powszechnej pamiętamy o ludziach cierpiących na całym świecie
- potrafi ułożyć przykładowe wezwanie modlitewne za tych, którzy cierpią
 
rozmowa
z uczniem
 
 
38. Zawierzamy Panu Bogu samych siebie.
-          -          wie, że w życiu człowieka mają miejsce wydarzenia radosne
i smutne
-          -          rozumie, że Panu Bogu może powierzyć wszystkie swoje życiowe sprawy
-          -          umie wyjaśnić pojęcia: „powierzyć”, „zawierzyć”
-          -          wskazuje w Modlitwie powszechnej moment, w którym powierzamy Panu Bogu sprawy wspólnoty parafialnej i nas samych
-          -          umie w spontanicznej modlitwie prośby przedstawić swoje osobiste błagania
 
pogadanka, rozmowa w parach, wykonanie „kartki z sentencją”, indywidualne wypełnianie kart pracy
PU s.
KP 38
kartki A4 ze sztywnego papieru, kredki lub kolorowy papier, klej, nożyczki
- wyjaśnia, że w życiu człowieka mają miejsce wydarzenia radosne i smutne
- wyjaśnia, z pomocą katechety, że Panu Bogu może powierzyć wszystkie swoje sprawy
- tłumaczy z pomocą katechety, że w Modlitwie powszechnej powierzamy Panu Bogu sprawy swoje i wspólnoty parafialnej
- wyjaśnia, że Panu Bogu może powierzyć wszystkie swoje sprawy, radosne i smutne, ufając, że przyjdzie nam z pomocą
- wyjaśnia pojęcia: „powierzyć”, „zawierzyć”
- wskazuje w Modlitwie powszechnej moment, w którym powierzamy Panu Bogu sprawy wspólnoty parafialnej i nas samych
rozmowa
z uczniem, sprawdzenie zadania 2 w KP lub wykonanej przez ucznia „ kartki z sentencją”
 
III. JEZUS OFIARUJE OJCU SIEBIE I NAS
39. Co to znaczy ofiarować siebie?
-          -          wie, że ofiarowanie siebie polega na gotowości poświęcenia, wyrzeczenia; ofiarowanie to udzielanie pomocy, zrobienie czegoś dla drugiego człowieka
-          -          wie, że Jezus Chrystus złożył najdoskonalszą ofiarę
-          -          rozumie, że ofiarowanie siebie wypływa z miłości do drugiego człowieka
-          -          umie wymienić osoby, które się dla nas ofiarują w codziennym życiu
-          -          umie podać przykłady własnych działań, które są ofiarą
-          -          kształtuje w sobie postawę ofiarności wobec innych ludzi
 
opowiadanie, pogadanka, słoneczko, wypełnianie kart pracy, metoda liturgiczna
PU s.
KP 39
małe karteczki
- wyjaśnia ,z pomocą katechety, że ofiarowanie siebie polega na udzielaniu pomocy i czynienia dobra dla innych
- wskazuje, że Pan Jezus ofiarował się za nas
- potrafi wymienić przynajmniej dwie osoby, które ofiarują się dla nas w codziennym życiu
- wyjaśnia potrzebę skupienia na modlitwie podczas sprawowania Eucharystii
- wyjaśnia, że ofiarowanie siebie polega na gotowości poświęcenia, wyrzeczenia dla drugiego człowieka
- wskazuje, że najdoskonalszą ofiarę złożył Jezus Chrystus umierając na krzyżu, aby nas zbawić
- tłumaczy, że ofiarowanie siebie wynika z miłości do drugiego człowieka
- potrafi wymienić osoby, które ofiarują się dla nas w codziennym życiu
- potrafi podać przykłady własnych działań, które są ofiarą
rozmowa
z uczniem, sprawdzenie wykonanych przez dziecko ćwiczeń w KP
 
40. Procesja
z darami.
-          -          wie, że w czasie Mszy św. składane są dary ofiarne
-          -          wie, że w pierwszych wiekach Kościoła składano dary w naturze
-          -          zna przeznaczenie darów ofiarnych
-          -          rozumie, że procesja z darami jest wyrazem odpowiedzialności chrześcijan za Eucharystię
i wspólnotę parafialną
-          -          umie wymienić dary, które dzisiaj przynosimy w procesji
z darami
-          -          składając ofiarę w czasie Mszy świętej kształtuje w sobie poczucie odpowiedzialność i zaangażowania za wspólnotę parafialną
 
 
pogadanka, praca z podręcznikiem, analiza ilustracji, planszy Mszy świętej, wypełnianie kart pracy
PU s.
KP 40
plansza kołowa Mszy świętej
- wskazuje, z pomocą katechety, że w czasie Mszy świętej składane są dary ofiarne
- wyjaśnia, z pomocą katechety, jakie jest przeznaczenie darów ofiarnych
- potrafi odnaleźć i wskazać na planszy kołowej nazwy: „procesja z darami” i „przygotowanie darów”
- wymienia chleb, wino i wodę jako dary składane na ołtarzu


- wyjaśnia, że w czasie Mszy świętej składane są dary ofiarne
- tłumaczy samodzielnie, że w pierwszych wiekach Kościoła składano dary w naturze
- wyjaśnia, jakie jest przeznaczenie darów ofiarnych
- wyjaśnia, że procesja z darami jest wyrazem odpowiedzialności chrześcijan za wspólnotę parafialną
- wymienia samodzielnie dary, które dzisiaj przynosimy w procesji
z darami
 
rozmowa
z uczniem, sprawdzenie wykonanych przez dziecko ćwiczeń w KP
 
 
41. Hojność Pana Boga.
-          -          wie, że Pan Bóg włącza człowieka do współpracy
w pomnażaniu Jego darów
-          -          wie, że na Mszę świętą przynosimy owoce pracy, które są znakiem (symbolem) współdziałania człowieka
 z Bogiem
-          -          rozumie, że człowiek współdziała z Bogiem, gdy podejmuje trud pracy dla dobra wspólnego
-          -          umie wskazać działania dziecka, które są współpracą z Bogiem
-          -          pragnie współdziałać z Panem Bogiem przez owoce swojej pracy
 
pogadanka, praca z książką, opis, pokaz, wypełnianie kart pracy, śpiew piosenki
PU s.
KP 41
odtwarzacz, płyta CD
- potrafi wymienić dary, jakimi Pan Bóg obdarzył człowieka i świat stworzony
- wymienia chleb i wino, jako owoce pracy ludzi, które przynosimy na Mszę świętą
- tłumaczy, z pomocą katechety, że człowiek współdziała z Bogiem, gdy podejmuje trud pracy dla dobra wspólnego
- potrafi podać przynajmniej jeden przykład działania dziecka, które jest współdziałaniez Panem Bogiem


- wyjaśnia, że Pan Bóg hojnie obdarował świat i zaprasza człowieka do współpracy w pomnażaniu otrzymanych darów
- wyjaśnia, że owoce pracy (chleb i wino), które przynosimy na Mszę świętą są znakiem współdziałania człowieka z Panem Bogiem
- tłumaczy samodzielnie, że człowiek współdziała z Bogiem, gdy podejmuje trud pracy dla dobra wspólnego
- potrafi wskazać działania dziecka, które są współpracą z Bogiem
 
rozmowa
z uczniem, sprawdzenie wykonanych przez dziecko ćwiczeń w KP
 
 
42. Co dołączysz do ofiary Chrystusa?
-          -          wie, że w czasie Mszy świętej dołączamy do ofiary Chrystusa siebie samych a szczególnie nasze dobre czyny
-          -          rozumie, że w czasie przygotowania darów oddajemy Bogu siebie samych, aby dokonał w nas przemiany serca
-          -          umie wyjaśnić, co chrześcijanin przynosi na Mszę świętą jako swój dar
-          -          pragnienie czynić dobro i ofiarować je Bogu podczas Mszy świętej
 
rozmowa kierowana, praca z podręcznikiem, wybór kartki, wypełnianie kart pracy, metoda liturgiczna: śpiew piosenki
PU s.
KP 42
szary papier ze schematem człowieka, kolorowe karteczki, odtwarzacz, płyta CD
- wyjaśnia, że w czasie Mszy świętej ofiaruje Bogu swoje radości, smutki oraz dobre uczynki
- potrafi podać przynajmniej jeden przykład dobrego czynu, który może ofiarować Panu Bogu na Mszy świętej
- wyjaśnia samodzielnie, że w czasie Mszy świętej dołączamy do ofiary Chrystusa siebie samych a szczególnie nasze dobre czyny
- wyjaśnia, że w czasie przygotowania darów oddajemy Bogu siebie samych, aby dokonał w nas przemiany serca
- wyjaśnia samodzielnie, z jakimi dobrymi czynami może przyjść na Mszę świętą i ofiarować Panu Bogu
 
 
rozmowa
z uczniem, sprawdzenie ćwiczenia 3 w KP, obserwacja pracy ucznia na lekcji
 
 
43. Uczestniczymy w wielkiej modlitwie.
-          -          wie, że w czasie Mszy świętej dziękujemy Panu Bogu za dzieło odkupienia
-          -          umie podziękować Panu Bogu za dzieło odkupienia
-          -          rozumie dialog wprowadzający w prefacji
-          -          umie wyjaśnić, w jaki sposób możemy wziąć udział w ofierze Pana Jezusa
-          -          potrafi bardziej świadomie uczestniczyć w modlitwie dziękczynienia podczas Mszy świętej
 
pogadanka, dyskusja w grupach, opis, puzzle, pokaz, wypełnianie kart pracy
PU s.
KP 43
ksero załącznika z przewodnika metodycznego dla każdej grupy
 
- wyjaśnia, z pomocą katechety, za co dziękujemy Panu Jezusowi w czasie Mszy świętej
- potrafi ułożyć, z pomocą katechety, prostą modlitwę, w której dziękuje Bogu za dzieło zbawienia
- potrafi, w dialogu wprowadzającym w prefację, przyporządkować odpowiedź do wezwania kapłana 
- wskazuje, że w czasie Mszy świętej dziękujemy Bogu za dzieło odkupienia
- potrafi ułożyć samodzielnie modlitwę, w której dziękuje Bogu za dzieło odkupienia
- potrafi wyjaśniać słowa dialogu wprowadzającego w prefację
- potrafi wyjaśnić, że przez nasze wyrzeczenia i trudy możemy włączyć się w ofiarę Chrystusa
rozmowa
z uczniem, sprawdzenie ćwiczeń w KP, obserwacja pracy w grupach
 
 
44. Święty, Święty, Święty.
-          -          wie, jak witali ludzie Pana Jezusa wjeżdżającego do Jerozolimy
-          -          wie, że modlitwą „Święty, Święty, Święty” witamy przychodzącego Chrystusa
-          -          rozumie, że w czasie Mszy świętej przychodzi Pan Jezus, aby dokonać rzeczy wielkich
i świętych
-          -          umie wymienić tych, którzy razem z nami oddają cześć Panu Bogu
-          -          wita przychodzącego w czasie Mszy świętej Chrystusa śpiewając
 z radością „Święty, Święty, Święty”
 
opis, praca z podręcznikiem, pogadanka, pokaz, mini - drama, wypełnianie kart pracy, śpiew piosenki
PU s.
KP 44
odtwarzacz, płyta CD
- potrafi wyjaśnić, z pomocą katechety, jak ludzie witali Pana Jezusa wjeżdżającego do Jerozolimy
- wskazuje, że w czasie Mszy świętej, my także witamy przychodzącego do nas Pan Jezusa
- potrafi podać przynajmniej dwie osoby, które razem z nami oddają cześć Panu Bogu
- wyjaśnia, że Bóg jest najświętszy dlatego witamy go z czcią, powagę, szacunkiem
- wyjaśnia samodzielnie, jak ludzie witali Pana Jezusa wjeżdżającego do Jerozolimy
- tłumaczy, że modlitwą „Święty, Święty, Święty” witamy przychodzącego Chrystusa
- wyjaśnia, że w czasie Mszy świętej przychodzi Pan Jezus, aby dokonać rzeczy wielkich
i świętych
- wymienia tych, którzy razem z nami oddają cześć Panu Bogu
rozmowa
z uczniem, sprawdzenie ćwiczenia 3 w KP
 
 
45. Pan Jezus oddaje siebie
w ofierze.
-          -          wie, że w czasie Mszy świętej ponawia się i uobecnia ofiara, którą Jezus Chrystus złożył
w wieczerniku
-          -          rozumie, że w czasie przeistoczenia mocą Ducha Świętego następuje przemiana chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa
-          -          umie wyjaśnić, jaką postawę przyjmujemy w czasie przeistoczenia, umotywować swoją wypowiedź
-          -          przyjmuje postawę czci i uwielbienia
w czasie przeistoczenia
 
opowiadanie, praca z książką, rozmowa kierowana, wypełnianie kart pracy, śpiew piosenki
PU s.
KP 45
magnetofon, płyta CD
- potrafi opowiedzieć, czego Jezus Chrystus dokonał w wieczerniku
- wyjaśnia, że w czasie Mszy świętej następuje przemiana chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa
- wskazuje, że w czasie przeistoczenia przyjmujemy postawę klęczącą, ponieważ składamy hołd oraz uwielbienie Ciału i Krwi Chrystusa
- wyjaśnia, że w czasie Mszy świętej ponawia się i uobecnia ofiara, którą Jezus Chrystus złożył w wieczerniku
- wyjaśnia samodzielnie, że w czasie przeistoczenia mocą Ducha Świętego następuje przemiana chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa
- wyjaśnia, jaką postawę przyjmujemy w czasie przeistoczenia i motywuje swoją wypowiedź
 
rozmowa
z uczniem, sprawdzenie ćwiczenia 2 w KP
 
 
46. Tajemnica wiary.
-          -          wie, że Msza święta jest pamiątką i uobecnieniem śmierci Pana Jezusa
-          -          wie, że rzeczywista obecność Chrystusa Zmartwychwstałego
w Postaciach eucharystycznych pozostaje dla nas tajemnicą wiary
-          -          rozumie, że w czasie Mszy świętej uczestniczymy w ofierze Jezusa Chrystusa, która pozostaje dla nas tajemnicą wiary
-          -          umie wymienić czyny zbawcze Jezusa Chrystusa, które wspominamy w czasie Mszy świętej
-          -          zna aklamacje mszalne
-          -          wyraża wdzięczność Panu Bogu za dar zbawienia przez pobożne wypowiadanie słów aklamacji 
 
praca z podręcznikiem, opis, burza pytań, rozmowa kierowana, pokaz, wypełnianie kart pracy , metoda liturgiczna
PU s.
KP 46
zamknięte pudełko z jakimś przedmiotem wewnątrz, kartki A4,
ksero załącznika (aklamacje)
 
- wyjaśnia, z pomocą katechety, że Msza święta jest pamiątką i uobecnieniem śmierci Pana Jezusa
- wyjaśnia, z pomocą katechety, że obecność Chrystusa w Postaciach eucharystycznych pozostaje dla nas tajemnicą naszej wiary
 - potrafi podać odpowiedź na słowa aklamacji: „Oto wielka tajemnica wiary”
- wyjaśnia przyczyny wdzięczności za zbawcze dzieło Chrystusa
- wyjaśnia, że Msza święta jest pamiątką i uobecnieniem śmierci Pana Jezusa
- wyjaśnia samodzielnie, że obecność Chrystusa w Postaciach eucharystycznych pozostaje dla nas tajemnicą naszej wiary
- tłumaczy, że w czasie Mszy świętej uczestniczymy w ofierze Jezusa Chrystusa, która pozostaje dla nas tajemnicą wiary
- wymienia bezbłędnie czyny zbawcze Jezusa Chrystusa, które wspominamy w czasie Mszy świętej
- potrafi wyjaśnić treść aklamacji mszalnych i podaje z pamięci przynajmniej jedną z nich
rozmowa
z uczniem, sprawdzenie ćwiczenia 2 w KP, obserwacja pracy w grupach, odpowiedź ustna lub pisemna
 
 
47. W jedności z całym Kościołem.
-          -          wie, że w czasie Mszy świętej razem z całym Kościołem składamy Bogu Ofiarę Chrystusa
-          -          wie, że we Mszy świętej wyrażamy Bogu wdzięczność za przyjęcie Ofiary Chrystusa
-          -          rozumie, że uwielbienie Boga dokonuje się w łączności z całym Kościołem powszechnym: pielgrzymującym, oczyszczającym się i zbawionym
-          -          umie wymienić osoby lub stany, które polecamy Bogu w czasie Mszy świętej
-          -          umie podziękować Bogu za przynależność do Kościoła
 
pogadanka, praca z tekstem, burza pytań, zapis na tablicy, wypełnianie kart pracy, śpiew piosenki
PU s.
KP 47
ksero załącznika do pracy w grupach, tablica, odtwarzacz., płyta CD
- wyjaśnia, z pomocą katechety, że w czasie Mszy świętej, w jedności z całym Kościołem składamy Bogu Ofiarę Chrystusa i dziękujemy za jej przyjęcie
- potrafi wytłumaczyć, kto tworzy wspólnotę Kościoła, jedność o którą modlił się Pan Jezus
- potrafi wymienić przynajmniej dwie osoby lub stany, które polecamy Bogu w czasie Mszy świętej
- tłumaczy co oznacza osobne ukazanie Ciała i Krwi Chrystusa podczas ofiarowania
 
- wyjaśnia, że w czasie Mszy świętej, w jedności z całym Kościołem składamy Bogu Ofiarę Chrystusa
- wyjaśnia, że we Mszy świętej wyrażamy Bogu wdzięczność za przyjęcie Ofiary Chrystusa
- tłumaczy, że uwielbienie Boga dokonuje się w łączności z całym Kościołem powszechnym
- wymienia samodzielnie osoby lub stany, które polecamy Bogu w czasie Mszy świętej
 
rozmowa
z uczniem, obserwacja pracy w grupach
 
IV. JEZUS WZYWA NAS NA UCZTĘ
48. Razem z Jezusem do Boga mówimy: Ojcze.
-          -          wie, że Pan Jezus nauczył nazywać Pana Boga Ojcem wszystkich ludzi
-          -          rozumie, że Pana Boga możemy nazywać Ojcem, bo dzięki ofierze Chrystusa jesteśmy zjednoczeni
z Nim i innymi ludźmi
-          -          umie powiedzieć Modlitwę „Ojcze nasz”
-          -          umie wymienić, do czego zachęca Pan Jezus w modlitwie „Ojcze nasz”
-          -          zwraca się do Boga w modlitwie „Ojcze nasz”, z prośbą o pomoc w wypełnianiu zadań dzieci Bożych
 
praca z tekstem, rozmowa kierowana, wypełnianie kart pracy, metoda liturgiczna: śpiew piosenki
PU s.
KP 48
tablica odtwarzacz , płyta CD, ksero tabelki zamieszczonej w załączniku do pracy w grupach
- wyjaśnia, że Pan Jezus nauczył nas nazywać Boga Ojcem
- potrafi powiedzieć modlitwę „Ojcze nasz”
- wyjaśnia, z pomocą katechety, przynajmniej dwie prośby z modlitwy „Ojcze nasz”
- wyjaśnia przyczyny miłości do Boga w oparciu o treść modlitwy „Ojcze nasz”
 
- wyjaśnia, że Pan Jezus nauczył nazywać Pana Boga Ojcem wszystkich ludzi
- tłumaczy, że Pana Boga możemy nazywać Ojcem, bo dzięki ofierze Chrystusa jesteśmy zjednoczeni
z Nim i innymi ludźmi
- potrafi bezbłędnie powiedzieć modlitwę „Ojcze nasz”
- wyjaśnia samodzielnie, do czego zachęca Pan Jezus w modlitwie „Ojcze nasz”
 
 
 
rozmowa
z uczniem, sprawdzenie ćwiczeń w KP, obserwacja pracy w grupach, odpowiedź ustna lub pisemna
 
 
49. Znak Bożego pokoju.
-          -          wie, że w czasie Mszy świętej wyrażamy naszą jedność przekazując sobie znak pokoju
-          -          rozumie, że znak pokoju wyraża to, że przebaczamy tym, którzy wobec nas zawinili oraz prosimy o wybaczenie tych, których my skrzywdziliśmy
-          -          rozumie, że znak pokoju jest przygotowaniem serca na przyjście Chrystusa w Komunii świętej
-          -          umie wymienić liturgiczne gesty znaku pokoju
-          -          umie wyjaśnić, co wyraża liturgiczny znak pokoju
-          -          pragnie tworzyć Jezusową wspólnotę serc poprzez budowanie zgody i pokoju
 
opowiadanie, rozmowa kierowana, praca z podręcznikiem, ewentualnie wędrujące plakaty, uproszczona burza mózgów, wypełnianie kart pracy, śpiew piosenki
PU s.
KP 49
kartki A4, odtwarzacz, płyta CD
- wyjaśnia, że w czasie Mszy świętej przekazujemy znaku pokoju
- wyjaśnia, z pomocą katechety, co oznacza przekazanie znaku pokoju
- potrafi odszukać i wskazać na planszy kołowej „znak pokoju”
- potrafi podać przynajmniej jeden z gestów przekazywania znaku pokoju
- tłumaczy co powinien przeżywać w sercu człowiek w czasie przekazywania znaku pokoju
 
- wskazuje, że w czasie Mszy świętej wyrażamy naszą jedność przekazując sobie znak pokoju
- wyjaśnia samodzielnie, że znak pokoju wyraża to, że przebaczamy tym, którzy wobec nas zawinili oraz prosimy o wybaczenie tych, których my skrzywdziliśmy
- wyjaśnia, że znak pokoju jest przygotowaniem serca na przyjście Chrystusa w Komunii świętej
- wymienia bezbłędnie liturgiczne gesty znaku pokoju oraz wyjaśnia, co one wyrażają


rozmowa
z uczniem
 
 
50. „Chleb, który z nieba zstąpił”
(J 6, 58).
-          -          wie, że Pan Jezus daje człowiekowi życie wieczne
-          -          rozumie, że przyjęcie Komunii świętej jest przebywaniem
z samym Bogiem
-          -          wie, że Komunia święta jest zadatkiem życia wiecznego
-          -          rozumie, że w Komunii świętej człowiek otrzymuje łaski potrzebne do rozwijania w sobie życia Bożego
-          -          umie podziękować Chrystusowi za Jego obecność w sercu
-          -          kształtuje potrzebę częstego przystępowania do Komunii św.
 
praca z tekstem, alternatywne tytuły, słowa-klucze, pogadanka, pokaz, wypełnianie kart pracy, metoda liturgiczna: śpiew piosenki
PU s.
KP 50
kartki A4, świeca, odtwarzacz, płyta CD
- wyjaśnia, że Pan Jezus daje człowiekowi życie wieczne
- tłumaczy, że przyjęcie Komunii świętej jest przebywaniem z samym Bogiem
- potrafi wyjaśnić, że przez Komunię świętą Pan Jezus przychodzi do nas i umacnia nas w dobrym
- wyjaśnia dlaczego z czcią i pobożnością podchodzimy (przystępujemy) do stołu Pańskiego
- wyjaśnia samodzielnie, że Pan Jezus daje człowiekowi życie wieczne
- wyjaśnia, że Komunia święta jest zadatkiem życia wiecznego
- wyjaśnia, że w Komunii świętej człowiek otrzymuje łaski potrzebne do rozwijania w sobie życia Bożego
- potrafi wymienić, jakie powinny być owoce przyjętej Komunii świętej
 
 
rozmowa
z uczniem, sprawdzenie ćwiczeń w KP, obserwacja pracy w grupach
 
V. JEZUS NAM BŁOGOSŁAWI
51. Czym jest błogosławieństwo?
-          -          wie, że Pan Bóg troszcząc się
o człowieka okazuje mu swoją życzliwość
-          -          wie, że Pan Bóg pragnie szczęścia dla człowieka
-          -          rozumie, że wyrazem życzliwości Boga dla człowieka są błogosławieństwa
-          -          umie wskazać działania człowieka, które są współpracą
z Bogiem w uszczęśliwianiu innych ludzi
-          -          przyczyniania się do szczęścia innych poprzez okazywanie im życzliwości
 
praca z książką, rozmowa kierowana, pokaz, wypełnianie kart pracy, metoda liturgiczna: śpiew piosenki
PU s.
KP 51
odtwarzacz, płyta CD
- wyjaśnia, że Pan Bóg troszcząc się człowieka okazuje mu swoją życzliwość
- wyjaśnia, z pomocą katechety, że Bóg błogosławi człowiekowi, bo chce jego szczęścia
- potrafi podać jeden przykład działania, którym przyczynia się do szczęścia drugiej osoby


- wskazuje, że Pan Bóg pragnie szczęścia człowieka
- wyjaśnia, że błogosławieństwo jest wyrazem życzliwości Boga względem człowieka
- potrafi wskazać przykładowe działania człowieka, które są współpracą
z Bogiem w uszczęśliwianiu innych ludzi
rozmowa
z uczniem, sprawdzenie ćwiczeń w KP
 
52. Kogo Pan Jezus nazywa błogosławionym?
-          -          wie, że Pan Jezus wzywa człowieka do życia zgodnego
z wolą Bożą
-          -          rozumie, że człowiek osiągnie szczęście, gdy będzie wybierał
i żył zgodnie z wartościami, które proponuje Pan Jezus
-          -          wymienia cechy człowieka błogosławionego
-          -          pragnie podążać drogą wskazaną przez Pana Jezusa
 
praca z książka, rozmowa kierowana, pogadanka, niedokończone zdania, burza mózgów, wypełnianie kart pracy, śpiew piosenki
PU s.
KP 52
kartki A4, odtwarzacz, płyta CD
- wyjaśnia, z pomocą katechety, do jakiego życia   wzywa Pan Jezus, by człowiek mógł być szczęśliwy
- potrafi wymienić przynajmniej dwie cechy człowieka błogosławionego
- wyjaśnia samodzielnie, że Pan Jezus wzywa człowieka do życia zgodnego
z wolą Bożą
- wyjaśnia, że człowiek osiągnie szczęście, gdy będzie wybierał
i żył zgodnie z wartościami, które proponuje Pan Jezus
- potrafi wymienić przynajmniej pięć cech człowieka błogosławionego
rozmowa
z uczniem, sprawdzenie ćwiczeń w KP
 
53. Błogosławieństwo w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
-          -          wie, że w czasie Mszy świętej Pan Bóg udziela nam swojego błogosławieństwa
-          -          rozumie, że błogosławiąc nam, Pan Bóg pozostaje z nami
w naszej codzienności
-          -          umie podać przykłady współdziałania z Bożym błogosławieństwem
-          -          stara się współdziałać z Bożym błogosławieństwem w codziennym życiu
 
 
praca z książką, pogadanka, alternatywne tytuły (uproszczone), rozmowa kierowana, pokaz, wypełnianie kart pracy, śpiew piosenki
PU s.
KP 53
odtwarzacz, płyta CD
- potrafi odszukać i wskazać na planszy kołowej, w której części Mszy świętej udzielane jest błogosławieństwo
- wyjaśnia, z pomocą katechety, że błogosławiąc nam, Pan Bóg pozostaje z nami
w naszej codzienności
- potrafi podać przynajmniej jeden przykład współdziałania z Bożym błogosławieństwem
- wyjaśnia, że w czasie Mszy świętej Pan Bóg udziela nam swojego błogosławieństwa
- tłumaczy samodzielnie, że błogosławiąc nam, Pan Bóg pozostaje z nami
w naszej codzienności
- podaje kilka przykładów współdziałania z Bożym błogosławieństwem
 
rozmowa
z uczniem, sprawdzenie ćwiczeń w KP
 
VI. JEZUS POSYŁA NAS DO ŚWIATA
54. Do kogo jesteśmy posłani?
-          -          wie, że jesteśmy powołani, by być światłem dla świata
i świadkami Pana Jezusa
-          -          rozumie, na czym polega bycie światłem świata i świadkiem Pana Jezusa
-          -          umie wymienić przykłady bycia światłem świata i świadkiem Pana Jezusa
-          -          pragnie być światłem świata
 i świadkiem Pana Jezusa
 
 
opowiadanie, pogadanka, praca z tekstem, samodzielne wypełnianie kart pracy
PU
KP 54
- potrafi wyjaśnić, z pomocą katechety, co to znaczy że mamy być światłem świata i świadkiem Pana Jezusa
- potrafi wymienić przynajmniej jeden przykład bycia światłem świata i świadkiem Pana Jezusa
- wyjaśnia, że jesteśmy powołani, by być światłem dla świata
i świadkiem Pana Jezusa
- wyjaśnia samodzielnie, na czym polega bycie światłem świata i świadkiem Pana Jezusa
- potrafi wymienić kilka przykładów bycia światłem świata i świadkiem Pana Jezusa
 
rozmowa
z uczniem, sprawdzenie zadania domowego
 
55. Jak realizować zadania Dzieci Bożych?
-          -          wie, że zadaniem Dzieci Bożych jest bycie dobrym, koleżeńskim
i ofiarnym
-          -          rozumie, że służąc drugiemu człowiekowi naśladujemy Pana Jezusa
-          -          umie podać przykłady zwyciężania zła dobrem
-          -          stara się, w konkretnych sytuacjach codziennego życia, zwyciężać zło dobrem
 
pogadanka, analiza tekstu biblijnego, opowiadanie, pokaz, wypełnianie kart pracy
PU
KP 55
- wyjaśnia, że powinien być dobrym i koleżeńskim
- tłumaczy, z pomocą katechety, że służąc drugiemu człowiekowi naśladujemy Pana Jezusa
- podaje przynajmniej jeden przykład zwyciężania zła dobrem


- wyjaśnia, że zadaniem Dzieci Bożych jest bycie dobrym, koleżeńskim
i ofiarnym
- tłumaczy samodzielnie, że służąc drugiemu człowiekowi naśladujemy Pana Jezusa
- podaje kilka przykładów zwyciężania zła dobrem w konkretnych sytuacjach codziennego życia
 
 
rozmowa
z uczniem, sprawdzenie ćwiczenia 3 w KP
 
56. Matka Jezusa wspomaga nas.
-          -          wie, co to znaczy, że Maryja nas wspomaga
-          -          rozumie, że wezwania Litanii Loretańskiej to sposoby uwielbiania i zwracania się
o pomoc do Maryi
-          -          umie wymienić przynajmniej 5 wezwań Litanii Loretańskiej
-          -          potrafi modlić się słowami Litanii Loretańskiej
 
skojarzenia, pogadanka, analiza tekstu, praca z książeczką do nabożeństwa, wypełnianie kart pracy, rysunek, metoda liturgiczna
PU
KP 56
tablica, kreda, książeczki do nabożeństwa
- potrafi wytłumaczyć, że możemy Maryję prosić o pomoc
- wskazuje, z pomocą katechety, że wezwania Litanii Loretańskiej są sposobem zwracania się o pomoc do Maryi
- potrafi wymienić przynajmniej dwa wezwania Litanii Loretańskiej
- podaje dwa przykłady sytuacji w których umiemy prosić Maryję o pomoc, wstawiennictwo
- wyjaśnia samodzielnie, co to znaczy, że Maryja nas wspomaga
- tłumaczy, że wezwania Litanii Loretańskiej to sposoby uwielbiania i zwracania się o pomoc do Maryi
- potrafi wymienić przynajmniej pięć wezwań Litanii Loretańskiej
 
rozmowa
z uczniem, obserwacja pracy ucznia na lekcji
 
 
57. Dzielić się radością.
-          -          wie, że Pan Jezus jest źródłem
i obdarza nas radością
-          -          rozumie, że radością płynąca od Pana Jezusa ma dzielić się
z innymi
-          -          umie wyjaśnić skąd chrześcijanie czerpią radość
-          -          pragnie dzielić się radością płynąca od Pana Jezusa z innymi
 
 
opowiadanie, pokaz, pogadanka, wypełnianie kart pracy, śpiew piosenki
PU
KP 57
plansze kołowe Mszy świętej i roku liturgicznego, odtwarzacz, płyta CD
- wskazuje, że Pan Jezus obdarza nas radością
- wyjaśnia, z pomocą katechety, że radością płynąca od Pana Jezusa ma dzielić się z innymi
- wymienia, o czym powinien pamiętać w czasie wakacji
- wyjaśnia, że Pan Jezus jest źródłem i obdarza nas radością
- wyjaśnia, że radością płynąca od Pana Jezusa ma dzielić się z innymi
- wskazuje, że będąc pełen radości od Pana Jezusa, powinien pamiętać o dawaniu świadectwa swojej przynależności do Niego
 
rozmowa
z uczniem