Przedszkole - "zerówka"

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Katechetów, poniżej zamieszczamy plany wynikowe dla nowych podręczników. Aby móc je dostosować do własnych potrzeb, należy skopiować całą tabelkę i wkleić do jakiegokolwiek edytora tekstu (np. plik Word). Po skopiowaniu materiał jest gotowy do modyfikacji.

 

Można go również pobrać klikając TUTAJ  

 

UWAGA! Materiał bazowy - wymaga indywidualnego dopracowania do potrzeb szkoły

 

 

Plan wynikowy - zgodny z nową Podstawą programową

Przedmiot: Religia

Klasa  0  Przedszkole

Program – AZ-0-01/10

Podręcznik Jesteśmy dziećmi Bożymi – AZ-03-01/10-PO-1/11

Imprimatur N. 3476/2011

 

 

Blok tematyczny

Temat w podręczniku

Efekty kształcenia wg Podstawy Programowej

(Treści)

Uczeń:

Metody i techniki

Wymagania

Podstawowe

uczeń powinien:

Ponadpodstawowe

uczeń powinien:

I. Wspólnota dzieci Bożych

1. Kto stworzył świat?

 • wskazuje na to, że świat ma swój początek w Panu Bogu
 • zna historię biblijną o stworzeniu świata
 • posługuje się właściwą terminologią w streszczaniu prawdy o stworzeniu świata

 praca z podręcznikiem, wypełnianie kart pracy, pokaz kosmosu, pogadanka, śpiew piosenki „Kto stworzył?”

 • znać prawdę o Bogu Stworzycielu oraz umieć wyjaśnić słowo „Stworzyciel”
 • umieć wymienić zjawiska występujące w świecie, które są dowodem na stworzenie ich przez Pana Boga [gwiazdy, słońce, księżyc]
 • wiedzieć, w jaki sposób Pan Bóg stworzył świat
 • znać prawdę o stworzeniu świata ex nihilo
 • umieć samodzielnie zaśpiewać piosenkę „Kto stworzył?”

2. Piękny świat mówi nam o Bogu

 • wyjaśnia, czym jest piękno otaczającego świata
 • zna i potrafi wymienić ślady Pana Boga w świecie

pokaz – galeria ilustracji przedstawiających np. siedem cudów świata, praca z podręcznikiem, pogadanka, wypełnianie kart pracy

 • wymienić miejsca, które zachwycają go swoim pięknem
 • wiedzieć, że Pan Bóg stworzył wszystkie cuda świata z miłości do człowieka
 • umieć narysować i opowiedzieć, za co jest szczególnie wdzięczny Panu Bogu
 • wyjaśnić, co to jest wdzięczność i w jakich czynach się przejawia
 • umieć wypowiedzieć swoją modlitwę dziękczynną za dary, jakimi Pan Bóg go obdarza

3. Człowiek jest wyjątkowy

 • wskazuje na wyjątkowość człowieka spośród innych stworzeń
 • odnajduje w codzienności ślady wyjątkowości człowieka [człowiek myśli, kocha, może wybierać, ma wolną wolę]
 • potrafi wymienić przejawy działalności człowieka w świecie

pogadanka, zdania niedokończone: „Człowiek to jest taki ktoś, kto…”, praca z podręcznikiem, wypełnianie kart pracy, odczytanie fragmentu Pisma Świętego

 • wskazać na świat, jako szczególny dar od Pana Boga dla człowieka
 • wiedzieć, że życie i zdrowie są szczególnymi darami Pana Boga i że należy o nie dbać
 • wymienić sposoby dbania o swoje życie i zdrowie
 • wskazać, że człowiek został obdarzony rozumem i ma za zadanie dobrze go wykorzystać
 • wymienić sposoby opiekowania się środowiskiem
 • opowiedzieć o wyjątkowości człowieka na podstawie usłyszanego fragmentu biblijnego

4. Przez chrzest weszliśmy do wspólnoty dzieci Bożych

 • wskazuje, czym jest sakrament chrztu świętego
 • wymienia znaki chrztu świętego [woda, biała szata, świeca, formuła chrzcielna]
 • zna formułę chrzcielną [„Ja ciebie chrzczę w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen]

pogadanka, praca z podręcznikiem, praca z kartami pracy, opowiadanie historyjki przedstawionej na ilustracjach w podręczniku, śpiew piosenki „Dzieckiem Bożym jestem ja”, pokaz świecy chrzcielnej, białej szaty, wody

 • umieć opowiedzieć historyjkę obrazkową znajdującą się w podręczniku o chrzcie świętym
 • wiedzieć, jaka jest istota chrztu świętego
 • rozumieć, że Pan Bóg szczególnie przychodzi do człowieka w sakramentach świętych
 • wskazać chrzcielnicę w swoim kościele parafialnym
 • umieć samodzielnie wypowiedzieć formułę chrzcielną
 • zaśpiewać piosenkę „Dzieckiem Bożym jestem ja”

II. Rodzina dzieci Bożych spotyka się z Bogiem i szanuje znaki religijne

5. W jaki sposób Pan Bóg do nas mówi?

 • wskazuje na lekcję religii jako rzeczywistość, w której Bóg szczególnie przemawia
 • wymienia ludzi, od których usłyszał o Panu Bogu [rodzice, dziadkowie, starsze rodzeństwo, ksiądz, katecheta]

rozmowa kierowana, indywidualne wypełnianie kart pracy, praca z podręcznikiem ucznia, opowiadanie, kolorowanie obrazka

 • zna ważkość i specyfikę lekcji religii
 • potrafi wymienić miejsca i przedmioty przypominające o Panu Bogu [kościoły, krzyże, kaplice]
 • umie własnymi słowami modlitwy podziękować Panu Bogu za to, że może Go poznawać i uczyć się o Nim
 • szanować miejsca związane z kultem religijnym
 • wiedzieć i rozumieć, co jest potrzebne, aby dobrze usłyszeć Pana Boga
 • kształtować w sobie postawę posłuszeństwa i otwartości wobec Słowa Bożego

6. Moi bliscy

 • wie, kogo nazywamy osobą bliską
 • potrafi wymienić bliskie sobie osoby
 • rozumie i wierzy, że Pan Bóg kocha każdego człowieka i pragnie, by wszyscy wzajemnie darzyli siebie miłością

rozmowa kierowana, indywidualne wypełnianie kart pracy, praca z podręcznikiem ucznia, opowiadanie, burza pomysłów, pokaz zdjęć rodzinnych uczniów

 • wiedzieć, jaką postawę przyjąć w relacjach z najbliższymi [okazywanie miłości i szacunku]
 • opowiedzieć o swoich bliskich
 • ułożyć własną modlitwę w intencji bliskich osób
 • rozumieć termin „rodzina” oraz „rodzina Boża” i potrafi je wytłumaczyć
 • przyjmować za swoją zasadę życia opierającą się na miłości chrześcijańskiej i jej prawach

7. Jak możemy rozmawiać z Panem Bogiem?

 • rozumie, czym jest modlitwa
 • wskazuje, że każdy człowiek, który kocha Pana Boga rozmawia z Nim poprzez modlitwę
 • umie modlić się swoimi słowami: dziękując, prosząc, przepraszając, wielbiąc

rozmowa kierowana, praca z podręcznikiem, indywidualne wypełnianie kart pracy

 • odróżnić zwykłą rozmowę od rozmowy z Panem Bogiem
 • umieć wskazać odpowiednią postawę w czasie modlitwy
 • wiedzieć, że rozmowa z Panem Bogiem jest najważniejszą chwilą w ciągu każdego dnia
 • wyjaśnić, że Pan Bóg jest najważniejszy, a rozmowa z Nim podstawą relacji człowieka ze Stwórcą
 • wskazywać prawidłowe postawy modlitewne: złożone ręce, klęczenie, skupienie, powaga

8. Uczymy się modlić

 • wie, jaka postawa jest odpowiednia w czasie modlitwy
 • rozumie i wie, że należy odmawiać pacierz, który jest rozmową człowieka z Panem Bogiem
 • rozumie i wyjaśnia czym jest pacierz

rozmowa kierowana, indywidualne wypełnianie kart pracy, praca z podręcznikiem ucznia, opowiadanie

 • wiedzieć, że możemy zwracać się do Pana Boga swoimi słowami, słowami modlitwy tradycyjnej i poprzez Pismo Święte
 • samodzielnie sformułować modlitwę dziękczynną
 • wymienić znaki zewnętrzne i wewnętrzne, po których można poznać, że człowiek rozmawia z Panem Bogiem\
 • prawidłowo wykonać znak krzyża świętego

9. Z moimi bliskimi modlę się do Boga

 • wie, że w czasie modlitwy można dziękować i powierzać Panu Bogu swoje rodziny i bliskich
 • wymienia szczególne znaki obecności Pana Boga [krzyż, obrazy i figury religijne]
 • zna sytuacje, w których można i trzeba zwracać się do Pana Boga w modlitwie

rozmowa kierowana, indywidualne wypełnianie kart pracy, praca z podręcznikiem ucznia, pogadanka

 • umieć wymienić formy modlitwy, które można odmawiać w rodzinnym kręgu [np. różaniec]
 • wiedzieć, że Pan Bóg wysłuchuje próśb człowieka, który wstawia się za swoimi bliskimi

 

 • rozwijać w sobie postawę zaufania Panu Bogu
 • wskazywać sytuacje, w których szczególnie zwraca się do Pana Boga

10. Modlitwa różańcowa

 • wie, że różaniec jest znakiem przypominającym o obecności Pana Boga
 • zna historię modlitwy różańcowej
 • formułuje swoje prośby, które może przedstawiać Panu Bogu w modlitwie różańcowej

 

rozmowa kierowana, praca z obrazem, wypełnianie kart pracy, praca z podręcznikiem, pokaz różańców

 • wskazywać na Różaniec, jako formę modlitwy, w której zwracamy się do Pana Boga przez wstawiennictwo Matki Bożej
 • wiedzieć, jak wygląda różaniec i potrafić się na nim modlić [ = dziesiątka różańca]

 

 • z pomocą wymienić poszczególne modlitwy odmawiane na różańcu świętym
 • rozpoznać w różańcu szczególny znak obecności Pana Boga

11. Księga Pisma Świętego

 • umie wskazać miejsca, w których możemy usłyszeć słowa Pana Boga z Pisma Świętego [kościół, lekcja religii, dom rodzinny, telewizja]
 • zna ważkość Pisma Świętego i zawartego w Nim Słowa Pana Boga

rozmowa kierowana, indywidualne wypełnianie kart pracy, praca z podręcznikiem ucznia, opowiadanie, odczytanie fragmentu Pisma Świętego

 • wiedzieć, że Pismo Święte jest wyjątkową księgą, której należny jest szacunek i cześć ze względu na Autora
 • wiedzieć, że Pismo Święte powinno mieć swoje godne miejsce w domu
 • rozumieć, że Pan Bóg przychodzi do człowieka w swoim Słowie

 

12. Jak mamy słuchać, gdy mówi do nas Bóg?

 • kształtuje w sobie postawę uważnego słuchania Pisma Świętego
 • zna sposoby czytania Pisma Świętego [codzienne, uroczyste]
 • wie, że Pismo Święte jest szczególnym znakiem Bożej obecności w świecie

rozmowa kierowana, indywidualne wypełnianie kart pracy, praca z podręcznikiem ucznia, opowiadanie

 • zachęcać bliskich do uroczystego, rodzinnego czytania Pisma Świętego
 • wiedzieć, jaką postawę powinniśmy przyjąć słuchając Słowa Bożego
 • rozumieć, że Pan Bóg przemawia do ludzi poprzez słowo spisane w Piśmie Świętym
 • wskazać różnice dzielące Pismo Święte od zwykłych książek

 

 

13. Niedziela to wyjątkowy dzień

 • wie, że niedziela jest dniem spotkania człowieka z Panem Bogiem
 • wie, że w niedzielę rodzina dzieci Bożych spotyka się z Panem Bogiem na Mszy Świętej
 • rozumie, że Msza Święta jest szczególnym spotkaniem człowieka z Panem Bogiem i dlatego obowiązuje  nas wówczas odświętne ubranie, które jest sposobem okazywania szacunek miejscu i osobom

rozmowa kierowana, indywidualne wypełnianie kart pracy, praca z podręcznikiem ucznia, opowiadanie

 • dbać o godny strój w czasie uczestnictwa we Mszy Świętej
 • zna postawy [powaga, skupienie, modlitwa, wspólny śpiew], dzięki którym okazujemy Panu Bogu cześć
 • kształtować w sobie postawę regularnego uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii
 • wiedzieć, że Pan Bóg jest święty i dlatego należna jest Mu cześć, szacunek i miłość

 

14. „Aniele Boży, Stróżu mój…”

 • wie, jakie są zadania Anioła Stróża
 • wskazuje na sytuacje, w których Anioł Stróż może mu pomóc
 • zna zadania swojego świętego opiekuna – Anioła Stróża

rozmowa kierowana, indywidualne wypełnianie kart pracy, praca z podręcznikiem ucznia, opowiadanie, sklejanie anioła z papieru, pokaz aniołów [slajdy]

 • umieć wyjaśnić znaczenie słów: „posłaniec Boży” i „anioł”
 • umieć narysować anioła – według swojego pomysłu
 • rozumieć i wierzyć, że każdy człowiek ma swojego Anioła Stróża, który go strzeże, broni i ochrania przed niebezpieczeństwami

 

 • odmawiać samodzielnie modlitwę „Aniele Boży, Stróżu mój”
 • rozumie treść modlitwy „Aniele Boży, Stróżu mój”

 

15. Święci należą do rodziny dzieci Bożych

 • wskazuje, w czym może naśladować świętych
 • wymienia imiona świętych [św. Wojciech, św. Urszula Ledóchowska, św. s. Faustyna, św. Maksymilian Kolbe]
 • umie wyjaśnić, że święty to człowiek, który przebywa z Panem Bogiem w niebie i jest szczęśliwy

rozmowa kierowana, indywidualne wypełnianie kart pracy, praca z podręcznikiem ucznia, opowiadanie o świętych, historyjka obrazkowa

 • wiedzieć, że święty za życia słuchał Pana Boga
 • wiedzieć, że gdy naśladujemy świętych – czynimy dobro
 • wskazać sytuacje, w których możemy brać przykład ze świętych
 • znać sposoby, w których bezpośrednio może okazać komuś pomóc [umie o nich opowiedzieć i narysować je]

III. Bóg Ojciec dał nam Pana Jezusa

16. Pan Bóg zapowiedział Zbawiciela

 • wie, kogo nazywamy prorokami
 • rozumie, że prorocy w imieniu Pana Boga zapowiadali narodziny Zbawiciela
 • umie wyjaśnić słowo „Zbawiciel”, „prorocy”, „nawrócenie”

rozmowa kierowana, praca z tekstem, praca z obrazem, wypełnianie kart pracy, praca z podręcznikiem ucznia, kolorowanka

 • umieć opowiedzieć historię Jana Chrzciciela
 • znać sposoby zachęty do czynienia dobra i potrafi je wymienić 
 • umieć odróżnić dobro od zła oraz podaje sposoby unikania złych uczynków, a ćwiczenia w dobrym
 • znać historię zwiastowania NMP
 • okazywać cześć i miłość Matce Bożej z wdzięczności za to, że urodziła Chrystusa

17. Co wiemy o narodzeniu Pana Jezusa?

 • zna okoliczności narodzin Chrystusa
 • wie, że Pan Jezus przyniósł na świat pokój i radość
 • potrafi wymienić osoby, które związane są z wydarzeniem narodzin Pana Jezusa [Maryja, św. Józef, pasterze, anioły, Mędrcy]

rozmowa kierowana, praca z tekstem, opowiadanie, praca z obrazem, wypełnianie kart pracy, pokaz szopki bożonarodzeniowej

 • wiedzieć w jakim mieście narodził się Zbawiciel
 • wiedzieć, jak dobrze przeżyć Święta Bożego Narodzenia z całym bogactwem przesłania, jakie one niosą
 • wiedzieć, jaka była rola i zadanie Mędrców i jakie dary przynieśli oni nowonarodzonemu Jezusowi

18. Święta Bożego Narodzenia

 • wie, co to jest kolęda i z jakim okresem roku liturgicznego jest związana
 • potrafi zaśpiewać jedną zwrotkę ulubionej kolędy
 • wskazuje na ważkość chwalenia nowonarodzonego Chrystusa poprzez śpiew kolęd i pastorałek

rozmowa kierowana, śpiew kolęd, praca z obrazem, wypełnianie kart pracy, praca z podręcznikiem ucznia

 • wskazać na wydarzenie narodzin Chrystusa jako na przełomowe w dziejach historii Zbawienia
 • wskazać, co jest istotą Świąt Bożego Narodzenia
 • wiedzieć, czym różni się okres Bożego Narodzenia od czasu zwykłego w przeżywaniu roku liturgicznego
 • kształtować w sobie postawę ufności i prostoty dziecka Bożego
 • wyjaśnia podstawowe  gesty, znaki i symbole liturgiczne,

19. Pan Jezus uczy nas kochać Boga

 • umie opowiedzieć historię związaną z nauczaniem dwunastoletniego Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej
 • wie, że Pan Jezus nauczał uczonych w Piśmie będąc jeszcze dzieckiem
 • potrafi wskazać sytuacje, w których okazuje swoim rodzicom posłuszeństwo

praca z podręcznikiem, indywidualne wypełnianie kart pracy, rozmowa kierowana

 • wiedzieć, co to jest posłuszeństwo i podać jego przykłady
 • wyjaśnić, na czym polegało posłuszeństwo Pana Jezusa względem Maryi i św. Józefa

 

 • kształtować w sobie postawę posłuszeństwa w sytuacjach codziennych i wyjątkowych
 • umieć rozróżniać między tzw. ślepym posłuszeństwem a roztropnym – mającym swój fundament w miłości i szacunku do drugiego człowieka

20. Syn Boży ogłosił światu Dobrą Nowinę

 • wskazuje, że Pan Bóg jako kochający Ojciec, posłał swojego Syna Chrystusa, aby dokonał dzieła Zbawienia
 • potrafi opowiedzieć główne przesłanie przypowieści o miłosiernym Samarytaninie

praca z podręcznikiem, indywidualne wypełnianie kart pracy, rozmowa kierowana, fragment filmu biblijnego

 • wiedzieć, w jaki sposób należy postępować wobec innych ludzi
 • znać zasady postępowania według przykazania miłości

 

 • wskazuje na przykłady z życia, w których mógłby okazać pomoc osobom znajdującym się w potrzebie
 • kształtuje w sobie postawę „miłosiernego Samarytanina” w stosunku do każdego człowieka

21. Troskliwy Pasterz

 • wie, że Pan Jezus jest Pasterzem owczarni, którą jest Kościół
 • potrafi wskazać podobieństwo: ludzie = owce, Pasterz = Chrystus, zgubienie owcy = grzech, odnalezienie owcy = nawrócenie człowieka i powrót do Chrystus

praca z podręcznikiem, indywidualne wypełnianie kart pracy, rozmowa kierowana, śpiew piosenki „Pan jest moim pasterzem”

 • wiedzieć, że Chrystus jest dobrym i troskliwym Pasterzem, który szuka nas, ocala i przygarnia
 • umieć opowiedzieć przypowieść biblijną o zagubionej owcy
 • potrafi zaśpiewać piosenkę „Pan jest moim pasterzem”
 • wiedzieć jak powinniśmy postępować, aby nie oddalać się od Pana Jezusa
 • znać sposób, co czynić, aby być dobrym dzieckiem Bożym
 • kształtować w sobie postawę bojaźni Bożej i posłuszeństwa

22. Pan Jezus jest zawsze z nami

 • opowiada [przy pomocy pomocniczych pytań] historię biblijną opisującą uciszenie burzy na jeziorze przez Pana Jezusa
 • wie i wierzy, że Pan Jezus jest zawsze z nami – szczególnie w chwilach trudnych i w chwilach próby

praca z podręcznikiem, indywidualne wypełnianie kart pracy, rozmowa kierowana, słuchowisko o uciszeniu burzy na jeziorze

 • znać sytuacje, w których szczególnie towarzyszy nam Pan Jezus
 • wskazać przykłady „burz” i ich „uciszeń” życiowych
 • umieć podziękować modlitwą za troskę i opiekę Pana Jezusa w chwilach trudnych i chwilach próby
 • kształtować w sobie postawę spokoju i cierpliwości [z myślą, że Pan Jezus zawsze jest przy nas i nad nami czuwa]

 

IV. Jesteśmy uczniami Pana Jezusa i chcemy Go naśladować

23. Pan Jezus posłał do ludzi apostołów

 • wie, że Pan Jezus powołał do służby apostołów, którzy mieli pomagać Mu w głoszeniu Dobrej Nowiny
 • wskazuje na kapłanów, jako na następców apostołów

rozmowa kierowana, uzupełnianie kart pracy, praca z podręcznikiem ucznia, wyklejanka

 • opowiedzieć swoimi słowami, kim jest apostoł i ilu apostołów powołał sam Chrystus
 • wiedzieć, jakie zadania mieli apostołowie i jakie zadania mają dzisiaj uczniowie Chrystusa
 • wskazać przykładowe zadania kapłana
 • kształtować w sobie postawę prawdziwego ucznia Pana Jezusa
 • potrafić wskazać podobieństwa między apostołami a dzisiejszymi kapłanami

24. Uczniowie Pana Jezusa

 • wie, że każdy człowiek ochrzczony jest uczniem Pana Jezusa
 • wskazuje, że zadaniem ucznia Pana Jezusa jest niesienie dobroci i radości innym ludziom

rozmowa kierowana, praca z obrazem, wypełnianie kart pracy, praca z podręcznikiem ucznia

 • wiedzieć, że bycie uczniem Pana Jezusa wymaga konkretnych postaw [np. pomoc, wsparcie, pocieszenie]
 • opowiedzieć w czym jako uczeń Chrystusa może pomóc swoim bliskim
 • wskazać na prace, jakie wykonuje w domu, aby wyręczyć rodziców lub pomóc młodszemu rodzeństwu
 • wyrażać chęć pomocy innym ludziom w sytuacjach typowych
 • kształtować w sobie otwartość serca na potrzeby innych ludzi

 

25. Pan Jezus jest naszym przyjacielem

 • wskazuje, że przyjaźń z Panem Jezusem – jak każdą przyjaźń – należy pielęgnować każdego dnia
 • wie, że o przyjaźń między ludźmi i między Panem Bogiem a człowiekiem należy dbać

rozmowa kierowana, praca z obrazem, wypełnianie kart pracy, praca z podręcznikiem ucznia

 • wymienić cechy dobrego przyjaciela
 • odróżnić dobro od zła w sytuacjach podstawowych
 • wiedzieć, jak należy postępować, by być blisko Pana Jezusa
 • kształtować w sobie postawę wdzięczności Panu Bogu za Jego przyjaźń
 • umieć ułożyć modlitwę w intencji swojego przyjaciela

V. Razem z Panem Jezusem słuchamy Boga Ojca i uwielbiamy Go

26. Wielki Tydzień

 • umie opisać wydarzenia Triduum Paschalnego [Niedziela Palmowa, Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota]
 • wskazuje na Ostatnią Wieczerzę, jako czas i miejsce ustanowienia sakramentu Eucharystii

rozmowa kierowana, praca z obrazem, wypełnianie kart pracy, praca z podręcznikiem ucznia

 • wiedzieć, że Pan Jezus jest obecny pod postacią Chleba
 • wskazać na Wielki Piątek jako dzień śmierci Pana Jezusa na krzyżu dla naszego zbawienia
 • kształtować w sobie postawę duchowej wrażliwości  w przeżywaniu tajemnic Triduum Paschalnego
 • włącza się w parafialne obchody Triduum Paschalnego

27. Zmartwychwstanie – Wielka Noc

 • wie, że niedziela jest dniem pamiątki zmartwychwstania Pana Jezusa
 • wskazuje, że w niedzielę wszyscy wierzący w Pana Jezusa uczestniczą we Mszy świętej

rozmowa kierowana, praca z obrazem, wypełnianie kart pracy, praca z podręcznikiem ucznia

 • wskazać, co jest istotą chrześcijańskiego przeżywania niedzieli
 • wymienić osoby opisane w biblijnym przekazie o zmartwychwstaniu Pana Jezusa
 • wyjaśnić terminy: „Wielka Noc” i „Zmartwychwstanie”

28. Oczekujemy Ducha Świętego

 • wie, że apostołowie otrzymali dar od Pana Jezusa – Ducha Świętego
 • wskazuje, że uczniowie Pana Jezusa napełnieni Duchem Świętym

rozmowa kierowana, praca z obrazem, wypełnianie kart pracy, praca z podręcznikiem ucznia

 • wiedzieć, że Duch Święty pomaga wszystkim uczniom Pana Jezusa w głoszeniu Dobrej Nowiny
 • umieć opowiedzieć czym zajmują się misjonarze

 

 • wskazać, w jaki sposób można pomóc w pracy apostolskiej misjonarzom
 • kształtuje w sobie postawę pomocy misjonarzom przebywającym na terenach misyjnych

29. Procesja Bożego Ciała

 • wiedzieć, że Pan Jezus został z nami pod postacią Chleba
 • wskazuje na różnice między codziennym a świątecznym wystrojem ulic
 • potrafi powiedzieć, dlaczego przyjaciele Pana Jezusa uczestniczą w procesji Bożego Ciała

rozmowa kierowana, praca z obrazem, wypełnianie kart pracy, praca z podręcznikiem ucznia

 • wiedzieć, że w święto Bożego Ciała poprzez uczestnictwo w procesji wyrażamy Panu Jezusowi wdzięczność za to, że został z nami pod postacią Chleba Eucharystycznego
 • kształtować w sobie postawę wdzięczności i radości za dar obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie

30. Matka Pana Jezusa uczy nas miłości

 • wskazuje, że Maryja jest nauczycielką życia w bliskości Pana Jezusa
 • wie, że do Matki Bożej możemy poprzez modlitwę zanosić różne prośby i błagania
 • wskazuje, że Matka Boża wysłuchuje próśb człowieka i nigdy nie pozostawia go w potrzebie

rozmowa kierowana, praca z obrazem, wypełnianie kart pracy, praca z podręcznikiem ucznia, praca z obrazami Matki Bożej, piosenka

 • wiedzieć, w jaki sposób można okazywać miłość Matce Bożej

 

 • kształtować w sobie postawę ufności i posłuszeństwa na wzór Maryi
 • zaśpiewać piosenkę „Była cicha i piękna jak wiosna”