WYSYŁKA

dostawa

JUŻ OD

Konkurs – „Jakiemu trudnemu wyzwaniu stawiłaś czoła?”

14 maja 2021

Regulamin konkursu – „Jakiemu trudnemu wyzwaniu stawiłaś czoła?”

Regulamin konkursu – „Jakiemu trudnemu wyzwaniu stawiłaś czoła?”

I.  ORGANIZATOR  I  CZAS TRWANIA KONKURSU
 1. Organizatorem konkursu jest firma Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o., z siedzibą
  w Poznaniu (61-245), ul. Chartowo 5, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000095729 – dalej ( „Organizator”).
 2. Konkurs rozpoczyna się dnia 15 maja 2021 r. i  trwa do dnia  31 sierpnia 2021.
 3. Miejscem konkursu jest siedziba firmy Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o.
 4. W konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy oraz rodziny pracowników firmy Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o..
 5.  Warunki uczestnictwa w Konkursie oraz zasady jego przeprowadzenia określa wyłącznie niniejszy regulamin („Regulamin”), a wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają jedynie charakter informacyjny.
 6.  Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem oraz jego akceptacją. Regulamin konkursu zamieszczony jest na stronie internetowej www.swietywojciech.pl, w zakładce Aktualności.
 
II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych („Uczestnik”), które w czasie trwania konkursu wykonają następujące zadania:
kupią min. 1 egz. książki „100 wyzwań na 365 dni” Sabine Hausmann i zachowają paragon oraz        napiszą odpowiedź na pytanie „Jakiemu trudnemu wyzwaniu stawiłaś czoła?”  (max. 900 znaków ze spacjami).
 1. Tekst, o którym mowa w punkcie 1, należy przesłać na adres: Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o., 61-245 Poznań, ul. Chartowo 5 lub na adres mailowy marketing@swietywojciech.pl, z dopiskiem konkurs „Jakiemu trudnemu wyzwaniu stawiłaś czoła?”
 2. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 31 sierpnia 2021 r.
 3. Uczestnik może wziąć udział w konkursie dowolną ilość razy przy zachowaniu każdorazowo warunków określonych w punkcie 1.
 4. Prace przesłane na konkurs stają się własnością Organizatora i mogą być przez niego wykorzystywane w publikacjach i dla celów reklamowych.
 5. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest podpisanie przez Uczestnika i przesłanie
  do Organizatora w sposób określony w punkcie 2 oświadczenia zawierającego zgodę
  na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika („Oświadczenie”), o  treści podanej
  w załączniku do Regulaminu.
 
III. ZASADY KONKURSU I PRZYZNAWANIA NAGRÓD
 1. Celem konkursu jest wyłonienie 20 najciekawszych prac.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi poprzez subiektywny wybór najciekawszych prac, którego dokonana Komisja konkursowa w składzie:
 • Agnieszka Korcz
 • Monika Woroniec
 • Jolanta Wendland
 1. W przypadku stwierdzenia działań uczestnika niezgodnych z Regulaminem konkursu, wielokrotnego, niepoprawnego zgłaszania udziału i innych działań sprzecznych z ideą i celem konkursu, Uczestnik zostanie pominięty w procesie przyznawania nagród.
 2. Brak możliwości odczytania z jakiegokolwiek powodu nadesłanej pracy, skutkować będzie pominięciem w procesie przyznawania nagród, bez przesyłania informacji do uczestnika.
 3. Zgłoszenia prac  zawierających treści nieprzyzwoite, obraźliwe lub z innych względów niepożądane, a także zgłoszenia niezgodne z ograniczeniami formatu, będą dyskwalifikowane.
 4. Autorzy najciekawszych prac (Zwycięzcy) zostaną nagrodzeni. Nagrodami w konkursie są:
 • 2 vouchery dla 2 osób (dla osoby nagrodzonej oraz osoby towarzyszącej) ufundowane przez Zamek Kliczków Sp. z o.o.
 •  
 • 18 zestawów książek : „Projekt Relaks” oraz „My, ozdrowieńcy!” z oferty Wydawnictwa Zielona Litera/Wydawnictwa Świętego Wojciecha. W przypadku wyczerpania nakładów w/w książek – nagrodzeni otrzymają inne publikacje z oferty Wydawnictwa Zielona Litera/ Wydawnictwa Świętego Wojciecha.
 
 1. Voucher Zamek Kliczków Sp. z o.o. opiewa na kwotę 760 zł  i zawiera następujące świadczenia:                         
 • 2 noclegi dla 2 osób, w pokoju 2-osobowym (piątek-niedziela)
 • śniadania oraz obiadokolacje
 • dostęp do sauny, basenu i siłowni – nielimitowany
 • parking
 
IV.ZASADY INFORMOWANIA O NAGRODACH
 1. O wygranej Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani przez organizatora telefonicznie lub mailowo. Lista Zwycięzców konkursu podana zostanie do wiadomości na stronie www.swietywojciech.pl w zakładce Aktualności, do dnia 30.09.2021 r.
 2. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą lub niespełnieniu przez Zwycięzcę wymogów podanych w punkcie II.1 regulaminu konkursu, nagroda zostanie przyznana kolejnemu uczestnikowi spełniającemu warunki konkursu.
 3. Nie jest możliwe odstąpienie nagrody osobom trzecim ani  wypłacenie jej równowartości
  w formie pieniężnej.
 
V. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące niezgodności przeprowadzenia konkursu z Regulaminem Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać w terminie 7 dni od daty zakończenia konkursu.
  O zachowaniu terminu wniesienia reklamacji decydują data stempla pocztowego.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładnie określoną przyczynę reklamacji.
 3. Reklamacje należy przesłać na adres Organizatora podany w punkcie I.1 Regulaminu konkursu.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od daty otrzymania.
 5. Organizator powiadomi pisemnie Uczestnika o rozstrzygnięciu reklamacji, wysyłając korespondencję na adres podany przez Uczestnika.
 
 
VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestników jest organizator konkursu - firma Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61-245), ul. Chartowo 5, która zapewnia wszystkim zgłoszonym Uczestnikom realizację uprawnień  wynikających z  Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 133, poz. 883,
  z późn.zm.; tekst jednolity Dz.U. 2014re. Poz.1182).
 2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników konkursu będą przez niego przetwarzane w celu realizacji konkursu i wyłonienia zwycięzców konkursu oraz  doręczenia nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu, żądania aktualizacji lub usunięcia danych.
 3. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach określonych w punkcie VI.2 oraz na opublikowanie jego imienia i nazwiska, miejscowości, z której pochodzi oraz wizerunku na stronie internetowej www.swietywojciech.pl i na Facebooku Wydawnictwa Zielona Litera  i Facebooku Wydawnictwa Świętego Wojciecha.
 4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych Fundatorowi nagród w celu umożliwienia Zwycięzcy odbioru nagród.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, na które nie miał wpływu lub które powstały bez jego winy, w tym za problemy związane z niedoręczeniem zgłoszenia konkursowego  lub nie doręczeniem nagrody spowodowane nie przesłaniem bądź przesłaniem przez Uczestnika błędnych danych osobowych niezbędnych do doręczenia nagrody.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu.
 7. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator w oparciu o ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 
 Załącznik do konkursu – „Jakiemu trudnemu wyzwaniu stawiłaś czoła?”
 
 
OŚWIADCZENIE
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu firmę Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61-245) ul. Chartowo 5, danych osobowych podanych przeze mnie w związku z przystąpieniem do konkursu „Jakiemu trudnemu wyzwaniu stawiłaś czoła?” w celu przeprowadzenia i realizacji konkursu oraz dostarczenia nagród zwycięzcom.

Wyrażam zgodę na opublikowanie mojego imienia i nazwiska, miejscowości, z której pochodzę i wizerunku na stronie internetowej www.swietywojciech.pl oraz na Facebooku Wydawnictwa Zielona Litera,  na Facebooku Wydawnictwa Świętego Wojciecha  oraz na przekazanie moich danych osobowych Fundatorowi nagród celem umożliwienia odbioru nagrody.

Jedocześnie informuję, że jestem świadomy dobrowolności podania danych osobowych oraz
że zostałem poinformowany o prawie wglądu do moich danych, możliwości ich poprawiania oraz zgłoszenia sprzeciwu, co do dalszego ich przetwarzania.
 
 
 
……………………………………………
           (podpis uczestnika konkursu)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONTAKT Z NAMI

tel. 61 659 37 55 - Zamówienia - sklep internetowy

tel. 61 659 37 79 - Pakiety startowe

tel. 61 852 48 35 - Księgarnia Świętego Wojciecha
Plac Wolności 1

tel. 61 659 37 10 - Wydawnictwo

e-mail sklep@swietywojciech.pl

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. akceptuję